Illustration Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý komisár Miguel Arias Cañete označil za „najväčšiu iniciatívu v oblasti klímy a energetiky na úrovni miest na svete“, spája tisíce miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali na svojom území uplatňovať klimatické a energetické ciele EÚ.

Noví signatári prisľúbili do roku 2030 znížiť produkciu emisií CO2 o minimálne 40 % a uplatňovať integrovaný postup zameraný na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a ich zmiernenie.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Nový rámec do roku 2030 a integrovaná adaptácia

V lete 2015 kancelária Dohovoru primátorov a starostov na podnet komisára Miguela Arias Cañeta s podporou Výboru regiónov EÚ začala proces konzultáciís cieľom zhromaždiť názory zúčastnených strán o budúcnosti Dohovoru primátorov. Odozva bola jednohlasná: 97 % požadovalo stanovenie nových cieľov pre obdobie po roku 2020 a 80 % požadovalo dlhodobý cieľ. Väčšina zároveň schválila zámer do roku 2030 znížiť produkciu CO2/skleníkových plynov o minimálne 40 % a podporila prijatie spoločných zásad integrácie procesov prispôsobenia sa klimatickým zmenám a ich zmierňovania.

Nový integrovaný Dohovor primátorov o klíme a energetike slávnostne uviedla Európska komisia 15. októbra 2015 v Európskom parlamente v Bruseli. Pri tejto príležitosti boli symbolicky schválené tri piliere nového, účinnejšieho dohovoru – zmierňovanie, adaptácia a bezpečná, udržateľná a dostupná energia

Vízia signatárov

Signatári schválili spoločnú víziu do roku 2050: urýchlenie znižovania emisií uhlíka na svojich územiach, zlepšenie vlastných schopností prispôsobiť sa nevyhnutným dôsledkom zmeny klímy a umožnenie prístupu svojim občanom k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

Záväzky signatárov

Signatárske mestá sa zaväzujú podporiť dosiahnutie cieľa EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 a uplatňovať spoločný postup na účely prispôsobenia sa klimatickým zmenám a ich zmierňovania.

V záujme pretavenia tohto politického záväzku do praktických opatrení a projektov musia signatári dohovoru predovšetkým pripraviť východiskový inventár emisií a posúdenie rizík a ohrození spôsobených klimatickými zmenami. Zaväzujú sa do dvoch rokov od dátumu rozhodnutia miestneho zastupiteľstva predložiť akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja (SECAP) uvádzajúci návrh kľúčových opatrení, ktoré plánujú prijať. Adaptačná stratégia môže tvoriť súčasť plánu SECAP alebo byť vypracovaná a presadená v samostatných plánovacích dokumentoch – signatári môžu využiť formát podľa vlastných preferencií. Tento odvážny politický záväzok predstavuje začiatok dlhodobého procesu, v rámci ktorého sa mestá zaviazali každé dva roky predložiť správu o tom, ako jeho realizácia napreduje.

Pohľad späť: Čo viedlo k vzniku Dohovoru a iniciatívy Mayors Adapt

Po prijatí balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 v roku 2008 spustila Európske komisia projekt Dohovoru primátorov a starostov, ktorého úlohou je schvaľovať a podporovať opatrenia zo strany miestnych orgánov zamerané na uplatňovanie zásad udržateľnej energetiky.

Dohovor primátorov a starostov predstavuje jedinečné hnutie pôsobiace na nižších úrovniach organizačnej štruktúry, ktorému sa podarilo mobilizovať množstvo miestnych a regionálnych orgánov, aby vypracovali akčné plány a nasmerovali investície do opatrení umožňujúcich zmiernenie klimatických zmien.

Po úspechu Dohovoru primátorov a starostov bola v roku 2014 spustená iniciatíva s názvom Mayors Adapt, ktorá za využitia rovnakého modelu riadenia podnecuje mestá, aby vytvárali politické záväzky a podnikali kroky umožňujúce očakávať nevyhnutné dôsledky klimatických zmien a prispôsobiť sa im. Koncom roka 2015 prišlo k spojeniu týchto iniciatív v rámci nového integrovaného Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý zahŕňa ciele EÚ do roku 2030 a integrovaný postup zameraný na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a ich zmierňovanie.

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie