Illustration Като местна власт

Местните власти играят ключова роля за ограничаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата. Участието им в Споразумението на кметовете ги подкрепя в това начинание, предоставяйки им признание, ресурси и възможности да работят в мрежа, необходими за придвижване на ангажиментите им по отношение на енергията и климата на следващо ниво.

Кой отговаря на критериите?

Споразумението на кметовете за климата и енергията е отворено за всички местни власти, демократично конституирани с/от избрани представители, независимо от техния размер и етап на изпълнението на политиките им в областта на енергията и климата.

Малки и средни местни власти, делящи обща граница, също могат, при определени условия, да вземат решение да се присъединят като група подписали участници и да представят съвместен План за действие за устойчива енергия и климат, като поемат или индивидуален (опция 1), или колективен (опция 2) ангажимент за постигане на целта за 40% намаляване на CO2 и повишаване на устойчивостта към изменението на климата – повече информация в раздела „Често задавани въпроси“ на уебсайта на Споразумението на кметовете.

Как да се присъедините?

За да се присъединят към все по-разрастващото се движение, местните власти трябва да изпълнят следния процес:

 • Да представят инициативата Споразумение на кметовете за климата и енергията пред Общинския съвет;
 • След приемането на официално решение от Общинския съвет да възложат мандат на кмета – или на равностоен представител на Общинския съвет – да подпише формуляра за присъединяване към Споразумението;
 • След подписването да попълнят своята информация онлайн и да качат надлежно подписания формуляр за присъединяване;
 • Да вземат предвид следващите стъпки, очертани в електронното съобщение за потвърждение, изпратено до местния Общински съвет.

Кога да се присъедините?

Местните власти могат по всяко време да подпишат Споразумението на кметовете за климата и енергията.

Защо да участвате?

Подписалите Споразумението на кметовете имат много основания да се присъединят към движението, сред които:

 1. високо международно признание и видимост на действията на местната власт по отношение на климата и енергията
 2. възможност да допринесат за оформяне на политиката на ЕС за климата и енергията
 3. надеждни ангажименти чрез преглед на напредъка и мониторинг
 4. по-добри финансови възможности за местните проекти в областта на климата и енергията
 5. иновативни начини за работа в мрежа, обмяна на опит и изграждане на капацитет чрез редовни събития, туининг, уебинари или онлайн дискусии
 6. практическа подкрепа (информационно бюро), материали с насоки и инструменти
 7. бърз достъп до „ноу-хау за отлични постижения“ и вдъхновяващи примери от практиката
 8. улеснен обмен за самооценка и партньорска проверка чрез общ шаблон за мониторинг и докладване
 9. гъвкава референтна рамка за действие, адаптивна към местните нужди
 10. засилено сътрудничество и подкрепа от националните и поднационалните власти
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила