Illustration Borgmästaravtalet för klimat och energi

Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ” av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete och samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium.

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Nytt ramverk för 2030 och integrering av anpassning

Sommaren 2015 sjösatte Europeiska kommissionen och borgmästaravtalets sekretariat, på initiativ av kommissionär Miguel Arias Cañete, ett samrådsförfarande med stöd från Regionkommittén för att inhämta intressenternas syn på borgmästaravtalets framtid. Gensvaret var enhälligt: 97 % efterfrågade ett nytt mål bortom 2020 och 80 % efterfrågade ett långsiktigare mål. Majoriteten ställde sig även bakom målsättningarna för 2030 på minst 40 % utsläppsminskning för koldioxid/växthusgaser samt stödde förslaget att integrera begränsning av och anpassning till klimatförändringar under en gemensam överbyggnad.

Det nya integrerade borgmästaravtalet för klimat och energi lanserades av Europeiska kommissionen den 15 oktober 2015 vid en ceremoni i Europaparlamentet i Bryssel. De tre grundpelarna i det utvidgade avtalet – begränsning, anpassning samt säker och hållbar energi till överkomligt pris – godkändes symboliskt.

Avtalsparternas vision

Avtalsparterna står bakom en gemensam vision för 2050, nämligen att påskynda minskningen av koldioxidutsläpp inom deras territorium, att stärka förmågan till anpassning efter oundviklig påverkan från klimatförändringar samt att ge medborgarna tillgång till säker och hållbar energi till överkomligt pris.

Avtalsparternas åtaganden

Avtalsparterna förbinder sig att arbeta för genomförandet av EU:s mål att minska växthusgaserna med 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

I syfte att omsätta den politiska viljan i konkreta åtgärder och projekt, måste avtalsparterna utarbeta en grundläggande utsläppsinventering och en risk- och sårbarhetsbedömning i samband med klimatförändringar. De åtar sig att inom två år från den lokala församlingens beslut inkomma med en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat där de planerade huvudåtgärderna beskrivs. Anpassningsstrategin kan ingå som en del av åtgärdsplanen och/eller upprättas och integreras i ett eller flera separata styrdokument – avtalsparterna väljer själva vilket format de föredrar. Detta djärva politiska åtagande är början på en långsiktig process där de olika städerna förbinder sig att med två års mellanrum redovisa hur genomförandet fortlöper.

Återblick: Bakgrunden till borgmästaravtalet och initiativet Mayors Adapt

Efter att EU:s klimat- och energipaket för 2020 antogs 2008, lanserade Europeiska kommissionen borgmästaravtalet i syfte att stödja lokala myndigheters insatser för att bedriva en hållbar energipolitik.

Borgmästaravtalet är en unik rörelse på lokal och regional nivå som har lyckats mobilisera ett stort antal myndigheter för att upprätta åtgärdsplaner och styra medel till åtgärder som ska motverka klimatförändringar.

Som en vidareutveckling av framgångarna med borgmästaravtalet, lanserades under 2014 initiativet Mayors Adapt. Det bygger på samma styrningsmodell, där olika städer uppmanas att göra politiska åtaganden och vidta åtgärder för att föregripa och förbereda sig inför de oundvikliga effekterna av klimatförändringar. I slutet av 2015 förenades initiativen under det nya borgmästaravtalet för klimat och energi, som innebär ett antagande av EU:s klimatmål för 2030 och en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande