Illustration СТЪПКА 1: Подписване на Споразумението на кметовете

Участвайте в силна политическа инициатива

С подписа си вие отправяте нещо повече от публична декларация: вие се ангажирате да допринесете за постигането на целите на Европейския съюз в областта на енергията и изменението на климата. Чрез Споразумението на кметовете имате възможност да участвате в една общност, която обединява местни власти със същата ангажираност и амбиции. Можете да споделите своя опит с други местни власти на регионално, национално или международно равнище, както и да се възползвате от вдъхновяващи примери. Този раздел ви предоставя информация, идеи и практически стъпки към нашата обща цел за постигане на местно смекчаване на въздействието на изменението на климата и адаптация.

Въпроси?

Един амбициозен ангажимент

Всички подписали Споразумението на кметовете правят доброволен ангажимент да преизпълнят целите на ЕС по отношение на намаляването на емисиите на CO2 и повишаване на устойчивостта към изменението на климата.

За да се постигнат тези цели, местните власти се ангажират:

  1. Да изготвят
    • Инвентаризация на базовите емисии и
    • Оценка на рисковете от изменението на климата и уязвимостта
  2. Да подадат План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) в рамките на две години от посочената по-горе дата на решението на Общинския съвет
  3. Да докладват за напредъка на всеки две години след подаването на Плана за действие за устойчива енергия и климат.

Официалният политически ангажимент трябва да се превърне в мерки и проекти. Като страна по Споразумението вие се съгласявате да докладвате и да бъдете подложени на мониторинг от Съвместния изследователски център на Европейската комисия относно прилагането на вашия ПДУЕК. Можете също така да приемете прекратяване на участието на местните власти в Споразумението на кметовете в случай на неспазване.

Разгледайте ключовите принципи и стъпки, които всички подписали Споразумението трябва да имат предвид при изготвянето на ПДУЕК. Тези принципи са свързани с ангажиментите, поети с подписването на Споразумението, и представляват ключови фактори за успех.

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на План за действие и Стъпка 1. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Въпроси?

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила