Illustration СТЪПКА 1: Подписване на Споразумението на кметовете

Участвайте в силна политическа инициатива

С подписа си вие отправяте нещо повече от публична декларация: вие се ангажирате да допринесете за постигането на целите на Европейския съюз в областта на енергията и изменението на климата. Чрез Споразумението на кметовете имате възможност да участвате в една общност, която обединява местни власти със същата ангажираност и амбиции. Можете да споделите своя опит с други местни власти на регионално, национално или международно равнище, както и да се възползвате от вдъхновяващи примери. Този раздел ви предоставя информация, идеи и практически стъпки към нашата обща цел за постигане на местно смекчаване на въздействието на изменението на климата и адаптация.

Въпроси?

Един амбициозен ангажимент

Всички подписали Споразумението на кметовете правят доброволен ангажимент да преизпълнят целите на ЕС по отношение на намаляването на емисиите на CO2 и повишаване на устойчивостта към изменението на климата.

За да се постигнат тези цели, местните власти се ангажират:

  1. Да изготвят
    • Инвентаризация на базовите емисии и
    • Оценка на рисковете от изменението на климата и уязвимостта
  2. Да подадат План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) в рамките на две години от посочената по-горе дата на решението на Общинския съвет
  3. Да докладват за напредъка на всеки две години след подаването на Плана за действие за устойчива енергия и климат.

Официалният политически ангажимент трябва да се превърне в мерки и проекти. Като страна по Споразумението вие се съгласявате да докладвате и да бъдете подложени на мониторинг от Съвместния изследователски център на Европейската комисия относно прилагането на вашия ПДУЕК. Можете също така да приемете прекратяване на участието на местните власти в Споразумението на кметовете в случай на неспазване.

Разгледайте ключовите принципи и стъпки, които всички подписали Споразумението трябва да имат предвид при изготвянето на ПДУЕК. Тези принципи са свързани с ангажиментите, поети с подписването на Споразумението, и представляват ключови фактори за успех.

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на План за действие и Стъпка 1. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Въпроси?

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила