Illustration 1. ETAPP: linnapeade paktile allakirjutamine

Asjakohaste haldusstruktuuride loomine

Säästva energia ning kliimaalaste poliitikate väljatöötamine on vaeva ja aega nõudev protsess, mida tuleb planeerida ning pidevalt juhtida. See nõuab koostööd ja kooskõlastamist kohaliku omavalitsusasutuse eri osakondade vahel, nagu näiteks keskkonnakaitse, maakorraldus ning ruumiline planeerimine, majandus ja sotsiaalvaldkond, ehitised ning infrastruktuuri juhtimine, liikuvus ja transport, eelarve ja rahandus, hanked, kodanikukaitse jne.

Oma võimekuse suurendamiseks linnapeade paktiga püstitatud eesmärkide saavutamiseks tuleb teie sisemisi haldusstruktuure kohandada ja optimeerida. Kindlaks tuleks määrata asjakohase pädevusega konkreetsed osakonnad ning eraldada linnapeade pakti kohustuste täitmiseks piisavad finants- ja inimressursid. On oluline, et säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise juhtimine oleks integreeritud asjaomaste omavalitsusasutuse osakondade teistesse meetmetesse ja algatustesse ning see muutuks kohaliku asutuse üldplaneerimise osaks.

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahendi etapp 1.3.

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused