Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter July 2017  
       
 
"Odvětví energetiky je opravdu rozhodující nejen při provádění Pařížské dohody, ale také při ochraně našich občané"
Rozhovor s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku.
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Pakt starostů a primátorů již několik let rozšiřuje svou globální spolupráci a po celém světě otvírá své regionální kanceláře. Jakou inspiraci mohou ostatní regionální pakty čerpat ze zkušeností Paktu v rámci EU?

Pakt starostů a primátorů je od svého vytvoření v roce 2008 jednou z nejúspěšnějších evropských iniciativ v oblasti klimatu a energetiky, a to nejen proto, že byl podpořen Komisí a má přímou vazbu na politiku EU, ale zejména proto, že byl Pakt na základě přístupu zdola nahoru utvářen zejména městy a pro města. Signatáři Paktu starostů a primátorů EU společně směřují k cíli v podobě průměrného snížení emisí CO2 do roku 2020 o 27 %. Jak jsem již uvedl, Pakt starostů a primátorů je největší světovou iniciativou v oblasti energetiky a klimatu a jedná se o velmi silnou inspiraci pro obce na celém světě.

Globální spolupráce v rámci Paktu starostů a primátorů byla na základě těchto východisek zahájena v roce 2011 rozšířením iniciativy do zemí Východního partnerství EU [pozn. redakce: Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán]. V roce 2012 došlo prostřednictvím projektu CES-MED k dalšímu rozšíření Paktu starostů a primátorů do regionu Jih v rámci Evropského sousedství. Regionální kanceláře tedy působí s plnou podporou původního Paktu. Jejich DNA je naprosto stejná jako u evropského Paktu a mají také společné cíle a hodnoty: důsledné zapojení občanů a zúčastněných subjektů, místní partnerství a přístup orientovaný na výsledky za účelem zlepšení kvality ovzduší a obyvatelnosti měst. Na Klimatické konferenci v Paříži (COP21) v roce 2015 jsme zahájili činnost Paktu starostů a primátorů v Subsaharské Africe a nyní zde již existují první města, která přijímají podporu pro snižování chudoby a současné prosazování přístupu k energiím, energetické odolnosti a nízkouhlíkového hospodářství! Jsme velmi hrdí na podporu podobných iniciativ na celém světě a na konci loňského roku byly v rámci Paktu spuštěny regionální procesy v Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku, Japonsku, Číně, Koreji, jihovýchodní Asii a Indii. Všechny tyto sítě budou těžit z rozsáhlých zkušeností získaných v EU, včetně navazování partnerských kontaktů s městy nejen v EU, ale i v rámci daného regionu. Všechny samostatné regionální či národní Pakty budou při svém působení zastřešeny Globálním paktem starostů a primátorů pro oblast klimatu a energetiky, který jim, coby největší světová koalice měst v oblasti boje proti změně klimatu, bude poskytovat podporu tak, aby jim bylo více dopřáváno sluchu a aby se tato města mohla od sebe vzájemně učit a zaznamenávat společný pokrok.

Města hrají zásadní roli pro to, aby svět splnil cíle stanovené Pařížskou dohodou. Pakt starostů a primátorů EU nabízí rámec pro strategická, dlouhodobá opatření, která koncipují a podporují místní aktéři. A výsledky se dostavují!

Rada Paktu starostů a primátorů EU, jejíž činnost byla zahájena 10. února v Bruselu, bude do budoucna poskytovat strategické pokyny a poradenství v rámci iniciativy. Jaké sdělení si přejete předat vedoucím představitelům měst, která učinila tento závazek?

Především bych rád pogratuloval celé komunitě Paktu starostů a primátorů v Evropě ke zřízení orgánu, který je bude zastupovat a který bude celé iniciativě dodávat inspiraci. Členové rady se jako zástupci signatářů, měst, koordinátorů a podporovatelů stávají tváří iniciativy a zároveň komunikačním kanálem směřujícím ke všem kategoriím signatářů. Jsou klíčovými účastníky debaty s Komisí – zrovna nedávno jsem se 20. června v Bruselu se členy rady setkal [1] – a mohou i v širším kontextu vstupovat do kontaktu s evropskou i světovou komunitou v oblasti energetiky a klimatu.

Rada Paktu starostů a primátorů EU by měla být rovněž styčnou plochou pro komunikaci s Radou Globálního paktu starostů a primátorů s cílem spojit své úsilí a napomáhat v tom, aby politické priority starostů a primátorů EU byly náležitě reflektovány v širším kontextu. Zásadní bude skutečnost, abychom společně přispívali ke strategické orientaci Paktu starostů a primátorů, průběžně ji upravovali podle potřeb měst a aby členové rady jako ambasadoři v rámci podpory místních opatření v oblasti energetiky a klimatu komunikovali se signatářskými i nesignatářskými obcemi i vnitrostátními orgány. Jedná se konkrétní opatření, kterými se provádí transformace energetiky a vzniká udržitelný růst.

Signatářská města by se také měla stát hybnými prvky inovací a měla by působit jako „inovační ekosystémy“ vytvořené na základě spolupráce komunálních orgánů, akademické obce a průmyslu s využitím evropských technologií a výrobků. Komise bude Pakt starostů a primátorů i nadále podporovat a já osobně očekávám iniciativu, která bude silná zevnitř díky jasným závazkům svých členů směrem k rokům 2020 a 2030.

Dalším milníkem Pařížské dohody je klimatická konference COP24 v roce 2018, kdy vnitrostátní vlády posoudí pokrok uskutečněný při provádění Pařížské dohody. Prostřednictvím Paktu starostů a primátorů jsme již viděli, že města často bývají v oblasti klimatu a energetiky ambicióznější než jejich vnitrostátní vlády. Jak mohou být opatření v rámci měst dále podporována členskými státy, zejména pak s ohledem na strategii energetické unie EU?

Rok 2018 opravdu bude pro opatření v oblasti klimatu významným rokem: na konferenci COP24 provedeme inventuru společného pokroku při dosahování dlouhodobých cílů Pařížské dohody. Rok 2018 bude skvělou příležitostí k tomu, aby města v rámci Paktu představila své úspěchy.

Již na loňské konferenci COP22 předvedla členská města Paktu starostů a primátorů působivé výsledky, jelikož signatáři ze zemí EU v roce 2014 snížili emise o 23 % [2]. Největší podíl na tom mělo stavebnictví. Stavební předpisy a stavební modernizace jsou velmi účinné při snižování spotřeby, a navíc se díky nim snižují náklady na energie a zvyšuje se hodnota nemovitostí. Například německé město Hannover snížilo spotřebu energie o cca 60 % modernizací veřejných i soukromých objektů a každoročně zde dochází k úspoře 3 600 tun CO2. K dalším oblastem, kde jdou města příkladem, patří podpora obnovitelné energie, včetně místních energetických komunit a inteligentních řešení, nízkoemisní mobility a přístupu k energiím na místní úrovni.

Odvětví energetiky je opravdu rozhodující nejen při provádění Pařížské dohody, ale také při ochraně našich občané, zejména pak těch nejzranitelnějších, a to z hlediska zajišťování přístupu k čisté a ekonomicky dostupné energii pro všechny a současného přispívání ke konkurenci, zaměstnanosti a růstu. Evropská komise důsledně podporuje města v jejich snaze dosahovat těchto cílů nastavováním realizačního rámce, zvláště pak díky nedávno přijatému balíčku rámcové strategie energetické unie nazvanému „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Přispěje se tím k podnícení investic, a to mimo jiné i spuštěním iniciativy inteligentního financování inteligentních budov a rozšířeným využitím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a ve spolupráci s EIB také mobilizací soukromých investic do energetické účinnosti a přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím inovačních nástrojů financování – soukromé financování v oblasti energetické účinnosti (PF4EE) a nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF). Jedním z konkrétních kroků je současná práce na iniciativě pro navazování kontaktů mezi příslušnými subjekty, která je zaměřena na přístup k financování a účast na níž bych městům v rámci Paktu jen doporučil. Začínáme nyní přípravami tak, aby vše správně nastavili.

Při prosazování opatření na komunální úrovni v souladu s cíli Evropské unie je také zapotřebí podpora národních vlád a regionálních orgánů. Národní vlády mohou stanovit minimální normy, které mohou poskytovat oporu městům a na místní úrovni mohou mobilizovat financování pro opatření v oblasti klimatu, odměňovat investice do nízkouhlíkové městské infrastruktury, která bude odolná vůči změnám klimatu. To bude ku prospěchu všech Evropanů.

Poskytnutí pravomocí městům a spotřebitelům zde jde ruku v ruce.

Jak vidíte úlohu signatářských měst Paktu při provádění strategie EU v oblasti nízkoemisní mobility?

Města jsou sice vedoucím zdrojem růstu, jsou ale také vedoucím zdrojem znečištění ovzduší. Doprava představuje téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v Evropě a je hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech. V rámci odvětví dopravy je zdaleka největším zdrojem emisí silniční doprava, která měla v roce 2014 na svědomí přes 70 % emisí skleníkových plynů z dopravy.

Prostřednictvím strategie nízkoemisní mobility, kterou Komise přijala v červenci 2016, je odpovědí Evropy na výzvu v podobě snižování emisí v odvětví dopravy nezvratný přechod na nízkoemisní mobilitu. Do poloviny století budou muset být emise skleníkových plynů z dopravy nejméně o 60 % nižší než v roce 1990 a musí pevně směřovat k nulové hodnotě. Současně s tím budou města vzhledem k tomu, jak se bude čistý vzduch stávat stále vzácnějším, muset přejít od znečišťování k řešením. Emise zdraví škodlivých látek znečišťujících ovzduší z dopravy je třeba neprodleně radikálně snížit.

Prospěch, který přináší nízkoemisní mobilita Evropanům, spočívá ve zlepšení kvality ovzduší, snížení hlučnosti, nižší míře dopravního přetížení a ve zvýšení bezpečnosti a dle v podpoře pracovních míst, růstu, investic a inovací.

Signatářská města Paktu i místní orgány by měly jít ostatním příkladem při plnění této strategie důsledným plánováním a důslednými opatřeními. Města již nahrazují potřebu motorizované přepravy městským plánováním v hustě obydlených oblastech, realizací pobídek pro nízkoemisní alternativní energie a vozidla, podporou aktivní mobility (cyklistika a pěší přeprava), veřejnou dopravu a programy sdílení jízdních kol a vozidel s cílem snížit dopravní přetížení a znečištění. Příkladem vhodné praxe uplatňované signatářem Paktu starostů a primátorů EU může být chorvatské město Záhřeb. Město nahradilo vozový park svých autobusů 160 úspornými autobusy na čistá paliva. Tímto projektem došlo k významnému zlepšení ovzduší ve městě.

V belgickém Hasseltu a estonském Tallinnu byl učiněn odvážný krok v podobě bezplatné veřejné dopravy. V Hasseltu se již jedná o udržitelný krok a v Tallinnu o velmi populární opatření, kterým se zatím o 15 % snížilo dopravní zatížení a přilákalo se 9 000 nových obyvatel, jejichž daňové odvody již pokrývají více, než v minulosti činil výběr z jízdného. Komise posílila svá opatření na podporu udržitelné městské mobility na základě sdílení zkušeností a příkladů nejlepší praxe (např. střediska pro sledování městské mobility Eltis), výzkumu a inovací (např. v rámci Horizontu 2020 a iniciativ jako Civitas 2020, Evropského inovačního partnerství inteligentních měst a komunit nebo iniciativy Evropská zelená vozidla) a cílené finanční podpory projektů městské dopravy (např. prostřednictvím strukturálních a investičních fondů, Evropského strategického investičního fondu a programu LIFE).

Synergie mezi klimatem a čistým ovzduším jsou zřejmé. Vyzývám signatářská města Paktu, aby tuto výzvu přijala a postavila se do čela!

[1] Viz náš článek věnovaný v tomto zpravodaji tomuto setkání.
[2] Emisní inventury předložené k 4. listopadu 2016. Zpráva JRC o Paktu starostů a primátorů: Úspěchy a předpoklady v oblasti emisí skleníkových plynů, bude přednesena na konferenci COP22.

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter July 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors