Illustration Linnapeade pakt kliima ja energia alal

Linnapeade pakt kliima ja energia alal, mille komisjoni volinik Miguel Arias Cañete on kuulutanud „maailma suurimaks linnakliima- ja energiaalaseks algatuseks”, liidab tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaste eesmärke oma territooriumil.

Uued allakirjutanud lubavad nüüd vähendada 2030. aastaks CO2-heitkoguseid vähemalt 40% võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Uus raamistik aastaks 2030 ja kohanemise integreerimine

Komisjoni voliniku Miguel Arias Cañete eestvõttel käivitasid Euroopa Komisjon ja Linnapeade pakti sekretariaat Euroopa regioonide komitee toetusel 2015. a suvel konsulteerimisprotsessi, et koguda sidusrühmade vaateid linnapeade pakti tuleviku kohta. Tulemus oli üksmeelne: 97% nõudsid uue eesmärgi seadmist, mille tähtaeg oleks pärast 2020. aastat, ning 80% nõudsid pikemaajalise eesmärgi seadmist. Samuti andis enamus nõusoleku võtta 2030. a eesmärgiks CO2/kasvuhoonegaaside heitkoguste 40% vähendamise ning toetas kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise integreerimist ühise tegevuskava alla.

15. oktoobril 2015 käivitas Euroopa Komisjon Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud tseremoonia käigus uue linnapeade integreeritud pakti kliima ja energia alal. Sümboolselt kinnitati tugevdatud pakti kolm sammast – leevendamine, kohanemine ning turvaline, säästev ja soodne energia.

Allakirjutanute visioon

Allakirjutanud kinnitavad ühise visiooni aastaks 2050: oma territooriumitel CO2-heite vähendamise kiirendamine, kliimamuutuste vältimatu mõjuga kohanemise võime tugevdamine ja oma kodanikele turvalise, säästva ja soodsa energia kasutamise võimaldamine.

Allakirjutanute kohustused

Allakirjutanud linnad lubavad oma tegevusega toetada ELi eesmärgi rakendamist, milleks on vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 40% võrra ja võtta kasutusele ühise lähenemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja nendega kohanemisprobleemide lahendamisel.

Selleks, et teisendada oma poliitilised kohustused praktilisteks meetmeteks ja projektideks, peavad pakti allakirjutanud eelkõige kaardistama heitkoguste põhitasemed ja koostama kliimamuutuste riski- ja haavatavushinnangu. Nad kohustuvad kohaliku nõukogu otsuse kuupäevast kahe aasta möödudes esitama säästva energia ja kliimaalase tegevuskava (SECAP), mis kirjeldab üldjoontes kavandatavaid põhitegevusi. Kohanemisstrateegia peaks olema SECAPi osa ja/või loodud ja läbivalt arvesse võetud eraldi kavadokumendis või -dokumentides – allakirjutanud saavad valida soovikohase formaadi. See julge poliitiline kohustus tähistab pikaajalise protsessi algust nende linnade jaoks, kes on kohustunud iga kahe aasta tagant esitama aruande rakendamise edenemise kohta.

Tagasivaade: pakti ja „Mayors Adapt” algatuste päritolu

Pärast ELi 2020. a kliima- ja energiapaketi vastuvõtmist 2008. aastal käivitas Euroopa Komisjon linnapeade pakti, et tunnustada ja toetada kohalike ametiasutuste jõupingutusi säästva energia poliitika rakendamisel.

Linnapeade pakt on ainulaadne alt üles liikumine, millel õnnestus mobiliseerida suur hulk kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi koostama tegevuskavu ja suunama investeeringuid kliimamuutuste leevendusmeetmetesse.

Linnapeade pakti edule toetudes käivitati 2014. aastal algatus „Mayors Adapt”, mis põhineb samal juhtimismudelil, kutsudes võtma linnu poliitilisi kohustusi ning tegutsema kliimamuutuse vältimatute mõjude ettenägemise ja nendeks valmistumise eesmärgil. 2015. aasta lõpus ühinesid need kaks algatust uueks ühendatud linnapeade paktiks kliima ja energia alal, mis võtab kasutusele ELi eesmärgid 2030. aastaks ning tervikliku lähenemisviisi kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks.

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused