Illustration СТЪПКА 1: Подписване на Споразумението на кметовете

Създаване на адекватни административни структури

Разработването на политики за устойчива енергия и действия по климата е сложен и времеемък процес, който трябва непрекъснато да се планира и управлява. Той изисква сътрудничество и координация между различните отдели в местната администрация – например отделите за опазване на околната среда, земеползването и териториалното устройство, икономиката и социалните въпроси, управлението на сгради и инфраструктура, мобилността и транспорта, бюджета и финансите, обществените поръчки, гражданска защита и т.н. За да укрепите капацитета си за постигане на целите по Споразумението на кметовете, вашите вътрешни административни структури трябва да бъдат пригодени и оптимизирани. Необходимо е създаване на специализирани отдели с подходящи компетенции, както и достатъчно финансови и човешки ресурси, посветени на изпълнението на ангажиментите, поети чрез Споразумението на кметовете. От съществено значение е устойчивата енергия и управлението на адаптирането към изменението на климата да бъдат интегрирани в другите действия и инициативи на съответните общински служби, като трябва да се гарантира, че те ще се превърнат в част от цялостното планиране на местните власти.

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие and Стъпка 1.3. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила