Illustration СТЪПКА 1: Подписване на Споразумението на кметовете

Създаване на адекватни административни структури

Разработването на политики за устойчива енергия и действия по климата е сложен и времеемък процес, който трябва непрекъснато да се планира и управлява. Той изисква сътрудничество и координация между различните отдели в местната администрация – например отделите за опазване на околната среда, земеползването и териториалното устройство, икономиката и социалните въпроси, управлението на сгради и инфраструктура, мобилността и транспорта, бюджета и финансите, обществените поръчки, гражданска защита и т.н. За да укрепите капацитета си за постигане на целите по Споразумението на кметовете, вашите вътрешни административни структури трябва да бъдат пригодени и оптимизирани. Необходимо е създаване на специализирани отдели с подходящи компетенции, както и достатъчно финансови и човешки ресурси, посветени на изпълнението на ангажиментите, поети чрез Споразумението на кметовете. От съществено значение е устойчивата енергия и управлението на адаптирането към изменението на климата да бъдат интегрирани в другите действия и инициативи на съответните общински служби, като трябва да се гарантира, че те ще се превърнат в част от цялостното планиране на местните власти.

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие and Стъпка 1.3. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила