Illustration СТЪПКА 1: Подписване на Споразумението на кметовете

Разработване на Инвентаризация на базовите емисии, Оценка на риска и уязвимостта и План за действие

  1. Разработване на ясна визия за вашата дългосрочна стратегия
  2. Надграждане върху съществуващите дейности
  3. Ангажиране на гражданите и местните заинтересовани страни
  4. Прогнозна оценка и осигуряване на финансови ресурси
  5. Извършване на Инвентаризация на базовите емисии
  6. Извършване на Оценка на риска и уязвимостта
  7. Разработване на вашия План за действие

Разработване на ясна визия за вашата дългосрочна стратегия

Визията за устойчиво енергийно бъдеще е водещият принцип на подписалите Споразумението. Тя служи като обединяващ компонент, на който могат да се позовават заинтересованите участници, а това обхваща всички – от политическите лидери и граждани до различни групи по интереси.

Вашата визия трябва да бъде съвместима с ангажиментите по Споразумението на кметовете: тя трябва да включва изискване местната власт да постигне целта за намаляване на емисиите на CO2 с 40% до 2030 г. и да увеличи своята устойчивост към изменението на климата. Настоятелно препоръчваме да бъдете дори още по-амбициозни!

Тази визия трябва да е реалистична и същевременно да отразява новите ценности или да преодолява някои стари граници, чието съществуване вече не е оправдано. В нея се описва желаното бъдеще на града и то се изразява по визуален начин, за стане по-разбираемо за гражданите и заинтересованите страни. Вашата визия и целите ви трябва да отговарят на съкращението „SMART“: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound (конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани със срокове)!

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие and Стъпка 4.4. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Надграждане върху съществуващите дейности

В рамките на общината съществува паралелно планиране и политики, но също така и потенциални положителни взаимодействия в работата на различните отдели. Необходимо е да идентифицирате съществуващите общински, регионални и национални политики, планове, процедури и правила, които засягат въпроси в сферата на енергията и климата в рамките на съответния орган на местната власт. Можете да прегледате и сверите целите и задачите в посочените документи с тези в политиката за устойчива енергия и адаптиране към изменението на климата. Всички участници и заинтересовани страни могат да бъдат поканени да обсъдят потенциалните конфликти и положителни взаимодействия.

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие и Стъпка 4.3. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Ангажиране на гражданите и местните заинтересовани страни

Разработването на Инвентаризация на базовите емисии, Оценка на риска и уязвимостта или План за действие за устойчива енергия и климат изисква значителни ресурси. Вашата община, особено ако е малка, може да срещне трудности при намирането на финансов/човешки капацитет и технически познания, за да постигне целите си. С помощта на вашите координатори по Споразумението и Подкрепящи структури тези усилия могат да бъдат споделени и да бъдат създадени синергии. Можете да очаквате Координаторите и Подкрепящите структури по Споразумението да ви дадат задълбочени консултации по всички аспекти на дейностите по енергията и климата, както и полезна техническа помощ при проектирането на вашия План за действие. За повече информация относно Координаторите и Подкрепящите структури по Споразумението вижте раздела „ЗА НАС“ на уебсайта. Участието на гражданите също е ключово важно за стимулиране на промяна в поведението. Като подписали Споразумението вие се ангажирате да мобилизирате и включите гражданите в процеса. Стратегиите за информация, комуникация, повишаване на осведомеността, мотивация и координация са все елементи, които са от решаващо значение за вашия успех!

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие и Стъпка 1.6. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Въпроси?

Щракнете тук, за да видите дали има Координатор или Подкрепяща структура по Споразумението във вашия район.

Прогнозна оценка и осигуряване на финансови ресурси

Трябва да бъдат идентифицирани финансови ресурси за разработване и изпълнение на вашата дългосрочна стратегия, включително главните (пре)разпределения в общинския бюджет, съответните времеви рамки и потенциалните източници на алтернативно финансиране (напр. европейски/национални/регионални схеми за финансиране, ESCO, публично-частни партньорства и т.н.)

Допълнителна информация: Ръководство за изготвяне на план за действие и Стъпка 4.2. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация.

Извършване на Инвентаризация на базовите емисии

Потреблението на енергия и емисиите на CO2 на местно ниво са зависими от много фактори: икономическа структура, ниво на икономическа активност, население, гъстота, характеристики на сградния фонд, използване и нивото на развитие на различните начини за транспорт, поведение на гражданите, климат и т.н. Някои фактори могат да бъдат повлияни в краткосрочен план (например поведението на гражданите), докато други могат да бъдат повлияни само в средносрочен или дългосрочен план (енергийната ефективност на сградния фонд). Полезно е да се разбере въздействието на тези параметри, как те се променят с течение на времето - и да се определи при които местната власт може да действа (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план). Инвентаризацията на базовите емисии (ИБЕ) представлява количествено изражение на емисиите на CO2 (или еквивалент на CO2), дължащи се на консумацията на енергия на територията на подписалата Споразумението местна власт. Тя идентифицира основните източници на емисии на CO2 и съответните възможности за намаляването им. ИБЕ е отправна точка за действията за смекчаване при разработване на вашия ПДУЕК, тъй като ще осигури познания за същността на секторите, генериращи CO2, и по този начин ще ви помогне да определите подходящи действия. Допълнителна информация и методическа подкрепа: Част II от насоките за СУЕР. Въпроси?

За допълнителна информация посетете страницата „Често задавани въпроси“ в раздела ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ.

Извършване на Оценка на риска и уязвимостта

Оценката на риска и уязвимостта за климата е необходима за касаещата адаптацията част при изработването на ПДУЕК, както и за всякакъв вид преглед на базовото ниво, което градове искат да предприемат, за да започнат процеси за адаптация. Този преглед има за цел да се създаде солидна база за определяне на приоритети и целите в отговора на климатичните изменения на съответния град или регион. Той прави преглед на настоящите климатични условия и очакваните промени и помага да се направи оценка на силните и слабите страни, рисковете и възможности по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата и усилията за адаптация. Оценката на риска за климата и уязвимостта трябва да вземе предвид променливите на експозиция, чувствителност и свързаните с тях ефекти (които увеличават уязвимостта на града), както и оценка на техния потенциал за адаптиране или адаптивен капацитет (които намаляват уязвимостта на града).

(Източник: http://www.localmanagement.eu/index...)

Информацията, необходима за извършване на такъв анализ, идва от три различни области, които включват:

  • Климатични и биофизични научни дисциплини – акцентът е върху проявите и последствията от изменението на климата
  • Техническа сфера – акцентът е върху функционалността и уязвимостта на физическите („твърди“) системи
  • Социално-икономическа сфера – фокусира върху „меки“ системи, по-специално системата за ръководство и управление, както и социално-икономически системи.

Тази оценка ще определи уязвимостта на всяка градска система и на града като цяло и е отправна точка за определяне на ефективни мерки за адаптиране на община си към последиците от изменението на климата.

Допълнителна информация: Стъпка 2. от Инструмента за подкрепа на градската адаптация and Пакет за развиване на капацитета на местните власти, глава „Преглед на базовите нива за климата“.

Въпроси?

Разработване на вашия План за действие

ПДУЕК е стратегически и оперативен документ, който определя цялостната рамка на целите за 2030 г. „К“ в абревиатурата ПДУЕК се отнася до дейностите по адаптиране към изменението на климата, добавени през 2015 г.

Процесът в сферата на смекчаване на въздействието от климатичните изменения е идентичен с този, свързан с ПДУЕ, което прави по-лесно да разширите своя ангажимент за постиган на целите за 2030 г. Отново можете да използвате съществуващите ръководни документи, които са на разположение на уебсайта на Споразумението на кметовете (ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ> Библиотека).

ПДУЕК е план за действие, съставен от една или повече части и изграден върху „Инвентаризацията на базовите емисии“ (ИБЕ) за смекчаване на последиците и „Оценката на риска и уязвимостта“ (ОРУ) за адаптация: той определя действията както за смекчаване на въздействието, така и за адаптиране. Подписалите трябва да докладват за изпълнението на своя ПДУЕК на всеки две години чрез мониторингови доклади. По този повод може да се коригират приоритетите и да се направи преглед на плана за действие, за да гарантирате постигане на целите.

Можете да разгледате плановете за действие, които вече са подадени от подписалите Споразумението в раздела ЗА НАС от уебсайта. Можете да намерите някои примери за успешни и възпроизводими дейности, изпълнявани от други подписали участници, координатори или подкрепящи структури - разгледайте нашия онлайн каталог на „Критерии за отлични постижения“!

Въпроси?

За допълнителна информация посетете страницата „Често задавани въпроси“ в раздела „ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ“.

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила