Illustration KROK 1: Podpis Paktu starostů a primátorů

Vypracování bilance základních emisí a akčního plánu pro posouzení rizik a zranitelnosti

 1. Vypracujte jasnou vizi vaší dlouhodobé strategie
 2. Vycházejte ze svých již probíhajících aktivit
 3. Zapojte občany a místní zainteresované subjekty
 4. Odhadněte a přidělte finanční zdroje
 5. Sestavte bilanci základních emisí
 6. Proveďte posouzení rizik a zranitelnosti
 7. Vypracujte akční plán

Vypracujte jasnou vizi vaší dlouhodobé strategie

Vůdčím principem signatářů Paktu je vize budoucnosti s udržitelnou energií. Je to také jednotící prvek všech zainteresovaných subjektů, ať již čelních politiků nebo občanů a zájmových skupin.

Vaše vize musí být v souladu se závazky spojenými s Paktem starostů a primátorů, tj. měla by zahrnovat cíl dosáhnout snížení emisí CO2 do roku 2030 o 40 % a zvýšit vaši odolnost vůči změnám klimatu, ale mohla by být ještě ambicióznější!

Dobrá vize je realistická, nicméně mohou se v ní zrcadlit nové hodnoty nebo může bourat staré hranice, které už nemají skutečné opodstatnění. Popisuje kýženou budoucnost města a vyjadřuje se názorně, aby ji občané a zainteresované subjekty chápali. Prezentujte vaši vizi a cíle ve specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené podobě! Tedy v souladu s pravidly „SMART“ (Specific, Measurable, Achievable, Realistic & Time-bound).

Další informace: Příručka k akčnímu plánu a Krok 4.4. Podpůrného nástroje městské adaptace.

Vycházejte ze svých již probíhajících aktivit

V obci probíhá souběžně celá řada plánování a strategií, ale je zde také značný potenciál pro synergickou práci různých odborů. Je třeba identifikovat stávající obecní, regionální a státní strategie, plány, postupy a předpisy, které mají z perspektivy orgánu místní samosprávy vliv na záležitosti týkající se energie a klimatu. Projděte si cíle zmíněné ve stanovených dokumentech a srovnejte je s dokumenty strategie pro udržitelnou energii. K diskusi o identifikovaných možných střetech a synergiích můžete přizvat veškeré příslušné osoby a zainteresované subjekty.

Další informace: Příručka k akčnímu plánu a Krok 4.3. Podpůrného nástroje městské adaptace.

Zapojte občany a místní zainteresované subjekty

Vypracování bilance základních emisí, posouzení rizik a zranitelnosti a akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) vyžaduje značné zdroje. Vaše obec, zejména je-li malá, možná nedisponuje lidskou/finanční kapacitou a technickou odborností potřebnou k dosažení kýžených cílů. Ve spolupráci s vašimi regionálními koordinátory a podpůrnými strukturami Paktu se však lze na aktivitách v tomto směru podílet a dosáhnout synergie. Stejně tak můžete očekávat, že vám koordinátoři a podpůrné struktury Paktu poskytnou rozsáhlé poradenství ve všech otázkách spjatých s energií a klimatem, ale i užitečnou technickou podporu při sestavování vašeho akčního plánu. Více informací o koordinátorech a podpůrných strukturách Paktu naleznete v sekci webových stránek O Paktu. Klíčem ke stimulaci změn chování je také zapojení občanů. Jako signatář Paktu se také zavazujete mobilizovat občany a zapojit je do celého procesu. Zásadní součástí vašeho úspěchu jsou informační, komunikační, osvětové, motivační a koordinační strategie!

Další informace: Příručka k akčnímu plánu a Krok 1.6. Podpůrného nástroje městské adaptace.

Otázky?

Chcete-li zjistit, zda ve vaší oblasti působí koordinátor nebo podpůrná struktura Paktu, klikněte zde.

Odhadněte a přidělte finanční zdroje

Je třeba identifikovat finanční zdroje pro rozvoj a realizaci vaší dlouhodobé strategie, včetně hlavního (pře)rozdělení obecního rozpočtu, odpovídajícího harmonogramu a případných vnějších zdrojů financování (např. evropské/státní/regionální systémy financování, ESCO, partnerství soukromého a veřejného sektoru atd.).

Další informace: Příručka k akčnímu plánu a Krok 4.2. Podpůrného nástroje městské adaptace.

Sestavte bilanci základních emisí

Spotřeba energie a emise CO2 na místní úrovni závisí na mnoha faktorech: ekonomické struktuře, úrovni hospodářské aktivity, počtu obyvatel, hustotě osídlení, fondu budov, používání a rozvinutosti různých dopravních prostředků, chování občanů, klimatu atd. Některé z těchto faktorů lze ovlivnit v krátkodobém horizontu (například chování občanů), jiné lze změnit ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě (energetickou náročnost fondu budov). Je praktické pochopit dopad těchto parametrů a to, jak se v průběhu času mění, a identifikovat, které z nich může orgán místní samosprávy ovlivnit (v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu). V bilanci základních emisí je vyčíslen objem emisí CO2 (nebo ekvivalentu CO2) v důsledku spotřeby energie na území signatáře Paktu. Označují se v něm hlavní zdroje emisí CO2 a potenciál jejich snížení. Bilance je východiskem pro vypracování SECAP, protože obsahuje informace o charakteru odvětví produkujících CO2, a tudíž přispívá k výběru odpovídajících opatření. Další informace a metodická podpora: Část II pokynů pro SEAP. Otázky?

Další informace naleznete na stránce Časté otázky v oddíle PODPORA.

Proveďte posouzení rizik a zranitelnosti

Adaptační část zpracování SECAP a jakékoli přezkoumání bilance, které budou chtít obce provést za účelem zahájení svých adaptačních procesů, vyžaduje posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu. Toto posouzení si klade za cíl vytvořit solidní základ pro stanovení priorit a cílů, které si daná obec nebo region vytyčil/a v rámci své reakce na změnu klimatu. Jeho součástí je bilance stávajících klimatických podmínek a očekávaných změn, přičemž pomáhá vyhodnotit silné a slabé stránky, rizika a příležitosti z pohledu úsilí o zmírnění změny klimatu a adaptaci. Posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu by mělo brát v potaz proměnné expozice, citlivosti a s nimi souvisejících účinků (zvyšujících zranitelnost obce), jakož i posouzení adaptačního potenciálu nebo schopnosti adaptace dané obce (které snižují její zranitelnost).

(Zdroj: http://www.localmanagement.eu/index...)

Informace nezbytné pro provedení takové analýzy pocházejí ze tří různých oblastí, mezi které patří:

 • Klimatologie a biofyzika - zaměřují se na projevy a dopady klimatických změn
 • Technická oblast - zaměřuje se na funkčnost a zranitelnost „tvrdých“ systémů
  - * Socio-ekonomická oblast - zaměřuje se na „měkké“ systémy, zejména systém řízení a správy, jakož i sociálně-ekonomické systémy.

Toto posouzení stanoví zranitelnost daného městského systému a města jako celku a je výchozím bodem pro stanovení účinných opatření pro adaptaci vaší obce na dopady změn klimatu.

Další informace: Krok 2. Podpůrného nástroje městské adaptace a Balíček pro rozvoj dovedností určený pro orgány místní samosprávy, kapitola „Přezkoumání klimatické bilance”.

Otázky?

Vypracujte akční plán

SECAP je strategický a provozní dokument, který definuje komplexní rámec pro cíle pro rok 2030. Písmeno „C“, které bylo do zkratky SECAP doplněno v roce 2015, označuje činnosti adaptace na změny klimatu. Proces zmírňování je totožný s procesy uvedenými v SEAP, což vám umožní snadno rozšířit svůj závazek na cíle platné pro rok 2030. I nadále můžete používat stávající dokumenty s pokyny, které jsou k dispozici na internetových stránkách Paktu starostů a primátorů (PODPORA > Knihovna).

SECAP je akční plán složený z jedné nebo více částí, který z pohledu zmírňování dopadů vychází z bilance základních emisí a z pohledu adaptace vychází z posouzení rizik a zranitelnosti: definuje opatření jak pro zmírňování dopadů, tak pro adaptaci. Signatáři mají povinnost předkládat jednou za dva roky prováděcí zprávu o plnění SECAP. Při této příležitosti mohou upravit své priority a přezkoumat akční plán za účelem dosažitelnosti svých cílů.

Akční plány již předložené signatáři Paktu jsou k nahlédnutí v sekci O Paktu webových stránek. Seznámit se můžete rovněž s některými příklady úspěšných a opakovatelných opatření provedených jinými signatáři, koordinátory nebo podpůrnými strukturami - nahlédněte do našeho internetového katalogu příkladů dobré praxe!

Otázky?

Další informace naleznete na stránce Časté otázky v oddíle PODPORA.

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení