Illustration TRIN 1: Underskrift af borgmesterpagten

Udvikling af et CO2-regnskab, risiko- og sårbarhedsanalyse og handlingsplan

  1. Udvikl en klar vision for jeres langsigtede strategi
  2. Byg på jeres eksisterende aktiviteter
  3. Involver borgere og lokale interessenter
  4. Beregn og tildel økonomiske ressourcer
  5. Gennemfør et CO2-regnskab
  6. Gennemfør en risiko- og sårbarhedsanalyse
  7. Udvikl jeres handlingsplan

Udvikl en klar vision for jeres langsigtede strategi

Visionen om en bæredygtig energifremtid er det styrende princip for underskrivere af borgmesterpagten. Den fungerer som den fælles komponent, som alle interessenter kan forholde sig til, dvs. alle lige fra politiske ledere til borgere og interessegrupper.

Jeres vision skal være forenelig med forpligtelserne i borgmesterpagten: Den skal indebære, at den lokale myndighed vil nå målet om 40% reduktion af CO2-emissionen i 2030 og vil øge modstandskraften mod klimaforandringer. Vi opfordrer jer kraftigt til at være endnu mere ambitiøse!

En sådan vision skal være realistisk og kan desuden afspejle nye værdier eller bryde med gamle begrænsninger, som ikke længere kan retfærdiggøres. Den beskriver den ønskede fremtid for byen og beskrives med visuelle begreber for at gøre den mere forståelig for borgere og interessenter. Sørg for at jeres vision og jeres mål er "SMART": Specifikke, Målbare, Achievable (opnåelige) Realistiske og Tidsbegrænsede

Yderligere oplysninger: Handlingsplan vejledning og Trin 4.4. i Bytilpasning støtteværktøj.

Byg på jeres eksisterende aktiviteter

I en kommune er der meget parallel planlægning og mange parallelle politikker, men også potentielle synergier mellem de forskellige afdelingers arbejde.

I skal identificere de eksisterende kommunale, regionale og nationale politikker, planer, procedurer og regler, som påvirker energi- og klimaspørgsmål i jeres lokale administrative område. I kan gennemgå og undersøge mål og målsætninger i de fundne dokumenter og sammenholde dem med mål og målsætninger i en bæredygtig energipolitik og tilpasning til klimaforandringer. Alle de relevante deltagere og interessenter kan inviteres til at diskutere de potentielle konflikter og synergier.

Yderligere oplysninger: Handlingsplan vejledning og Trin 4.3. i Bytilpasning støtteværktøj.

Involver borgere og lokale interessenter

Udvikling af et CO2-regnskab, en risiko- og sårbarhedsanalyse eller en handlingsplan for bæredygtig energi og klima kræver omfattende ressourcer. Jeres kommuner vil, især hvis de er små, måske have svært ved at finde de menneskelige/økonomiske ressourcer og den tekniske ekspertise til at kunne opfylde disse mål. Men med hjælp fra jeres regionale borgmesterpagt koordinatorer og fortalere, kan opgaverne deles, og der kan skabes synergier. I kan forvente, at borgmesterpagt koordinatorer og fortalere vil levere omfattende rådgivning om alle aspekter angående energi- og klimatiltag, samt nyttig teknisk assistance ved udarbejdelse af jeres handlingsplaner.

For yderligere oplysninger om borgmesterpagtens koordinatorer og fortalere, se venligst "OM" afsnittet på hjemmesiden. Borgerindragelse er desuden nøglen til stimulering af adfærdsændringer. Som underskriver af borgmesterpagten forpligter man sig også til at aktivere og inddrage borgerne i processen. Strategier for information, kommunikation, øget bevidsthed, motivation og koordination er afgørende for at få success!

Yderligere oplysninger: Handlingsplan vejledning og Step 1.6. i Bytilpasning støtteværktøj.

Spørgsmål?

Klik her for at se om der er en borgmesterpagt koordinator eller fortaler i dit område.

Beregn og tildel økonomiske ressourcer

Økonomiske ressourcer til udvikling og implementering af jeres langsigtede strategi skal identificeres, herunder de vigtigste (om)allokeringer i det kommunale budget, den tilsvarende tidsramme og potentielle alternative finansieringskilder (fx europæiske/nationale/regionale finansieringsprogrammer, ESCO-projekter, offentlig-private partnerskaber osv.)

Yderligere oplysninger: Handlingsplan vejledning og Trin 4.2. i Bytilpasning støtteværktøj.

Gennemfør et CO2-regnskab

Energiforbrug og CO2 emissioner på lokalt niveau afhænger af mange faktorer: Økonomisk struktur, de økonomiske aktiviteters omfang, befolkning, tæthed, bygningsmassens tilstand, anvendelse af de forskellige transportmetoder og disses udviklingsniveau, borgernes adfærd, klima osv.

Nogle faktorer kan påvirkes på kort sigt (som borgernes adfærd), mens andre kun kan påvirkes på mellemlangt eller langt sigt (bygningsmassens energipræstation). Det vil være hensigtsmæssigt at forstå disse parametres betydning, hvordan de varierer med tiden og at identificere, hvor de lokale myndigheder kan sætte ind (på kort, mellemlangt og langt sigt). CO2-regnskabet kvantificerer mængden af CO2 (eller CO2 ækvivalente) emissioner fra energiforbruget i borgmesterpagt underskriverens område. Den identificerer de vigtigste kilder til CO2 emissioner og disses respektive reduktionspotentialer. CO2-regnskabet er udgangspunktet for reduktionstiltagene i jeres arbejde med handlingsplanen for energi og klima, da det vil give viden om de sektorer, som udleder CO2 og derfor vil hjælpe jer med at identificere de nødvendige tiltag. Yderligere oplysninger og metodemæssig støtte: Del II i SEAP retningslinjerne.

Spørgsmål?

For at få flere oplysninger, gå venligst ind på FAQ siden i HJÆLP afsnittet.

Gennemfør en risiko og sårbarhedsanalyse

Klimarisiko- og sårbarhedsanalysen er nødvendig for SECAP arbejdets tilpasningsdel, samt for alle de grundlæggende undersøgelser, som byerne skal gennemføre for at påbegynde tilpasningsprocesserne. Formålet med undersøgelsen er at skabe et solidt grundlag for opstilling af prioriteter og mål for en by eller en regions forandringsrespons. Den gør status over de nuværende klimaforhold og de forventede ændringer og hjælper med at evaluere styrker og svagheder, risici og muligheder med hensyn til arbejdet med klimaforbedring og tilpasning. Klimarisiko og sårbarhedsanalysen skal inddrage variabler med hensyn til eksponering, følsomhed og de relaterede effekter (som forøger byens sårbarhed), samt en vurdering af disses tilpasningspotentialer eller tilpasningskapacitet (hvilket reducerer byens sårbarhed).

(Kilde: http://www.localmanagement.eu/index...)

De nødvendige oplysninger til gennemførelse af sådan en analyse kommer fra tre forskellige områder, som omfatter:

  • Klimavidenskab og biofysik - fokuserer på tegn på klimaændringer og påvirkninger
  • Det tekniske område - fokuserer på ’hårde’ systemers funktionalitet og sårbarhed
  • Det socioøkonomiske område - fokuserer på ’bløde’ systemer, især politiske og administrative systemer samt socioøkonomiske systemer.

Denne vurdering bestemmer hvert enkelt bysystems sårbarhed og sårbarheden for byen som helhed og er udgangspunktet for bestemmelse af effektive tiltag, som kan tilpasse jeres kommune til klimaændringernes konsekvenser.

Yderligere oplysninger: Trin 2. i Bytilpasning støtteværktøj og Kapacitetsudviklingspakken for lokale myndigheder, kapitlet “Klimaregnskab”.

Spørgsmål?

Udvikl jeres handlingsplan

En bæredygtig handlingsplan for energi og klima (SECAP) er et strategi- og handlingsdokument, som definerer en omfattende ramme for 2030 målene. ’C’et i SECAP henviser til klimatilpasningsaktiviteter, og blev tilføjet i 2015.

Reduktionsprocessen er den samme som i forbindelse med en bæredygtig handlingsplan for energi (SEAP), hvilket gør det nemt at udvide forpligtelserne med 2030 målene. Man kan stadig bruge de eksisterende vejledningsdokumenter, som findes på borgmesterpagtens hjemmeside (HJÆLP > bibliotek).

SECAP er en handlingsplan, som består af en eller flere dele og bygger på "CO2-regnskabet" (BEI) angående afhjælpning og "risiko- og sårbarhedsanalyse (RVA) angående tilpasning: Den definerer både afhjælpnings- og tilpasningstiltag. Underskrivere skal rapportere om implementeringen af deres handlingsplan for energi og klima hvert andet år ved hjælp af en implementeringsrapport. I denne forbindelse kan de tilpasse deres prioriteter og revurdere handlingsplanen for at sikre, at de når deres mål.

Man kan se de allerede indsendte handlingsplaner fra underskrivere af borgmesterpagten på underskrivernes side i OM afsnittet på hjemmesiden. Man kan også finde nogle eksempler på andre underskriveres, koordinatores og supporteres vellykkede tiltag, der kan gentages – udforsk vores online katalog over Benchmarks of Excellence!

Spørgsmål?

For at få flere oplysninger, gå venligst ind på FAQ siden i "HJÆLP" afsnittet.

Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura