Illustration ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων

Σύνταξη Βασικής Απογραφής Εκπομπών, Εκτίμηση Κινδύνου και Ευπροσβλητότητας και Σχεδίου Δράσης

  1. Να έχετε ένα ξεκάθαρο όραμα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας
  2. Αξιοποιήστε τις υπάρχουσες δραστηριότητές σας
  3. Ανάπτυξη υποστήριξης από πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς
  4. Υπολογίστε και επιμερίστε τους οικονομικούς πόρους
  5. Συντάξτε μια Βασική Απογραφή Εκπομπών
  6. Συντάξτε μια Εκτίμηση Κινδύνου και Ευπροσβλητότητας
  7. Αναπτύξτε το Σχέδιο Δράσης σας

Να έχετε ένα ξεκάθαρο όραμα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας

Το όραμα για ένα μέλλον βιώσιμης ενέργειας αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για τους υπογράφοντες το Σύμφωνο. Λειτουργεί ως κοινή συνιστώσα στην οποία μπορούν να ανατρέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, από κορυφαίους πολιτικούς έως τους πολίτες και τις ομάδες συμφερόντων.

Το όραμά σας πρέπει να είναι συμβατό με τις δεσμεύσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, δηλαδή θα πρέπει να συνεπάγεται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών κατά 40% έως το 2030 και της αύξησης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Σας ενθαρρύνουμε να είστε ακόμα πιο φιλόδοξοι!

Καλό όραμα είναι το ρεαλιστικό όραμα το οποίο, ωστόσο, αντανακλά μερικές φορές νέες αξίες ή καταρρίπτει κάποια παλιά όρια που δεν έχουν πλέον ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Περιγράφει το επιθυμητό μέλλον της πόλης και εκφράζεται με οπτικούς όρους προκειμένου να καταστεί πιο κατανοητό για τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Διατηρήστε το όραμα και τους στόχους σας Συγκεκριμένους, Μετρήσιμους, Επιτεύξιμους, Ρεαλιστικούς και Εντός χρονικών ορίων!

Πρόσθετες πληροφορίες: Οδηγός Σχεδίου Δράσης και Βήμα 4.4. του Εργαλείου Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής.

Αξιοποιήστε τις υπάρχουσες δραστηριότητές σας

Σε ένα δήμο υπάρχει πληθώρα παράλληλων σχεδιασμών και πολιτικών, αλλά και πιθανές συνέργιες στο έργο διάφορων τμημάτων. Πρέπει να εντοπίσετε τις υπάρχουσες δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, τα σχέδια, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα εντός των πλαισίων της τοπικής αρχής σας. Μπορείτε να εξετάσετε και να συγκρίνετε τους στόχους στα έγγραφα που έχετε εντοπίσει με τους στόχους για μια πολιτική βιώσιμης ενέργειας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Όλοι οι σχετικοί φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσκληθούν σε μια συζήτηση για τις πιθανές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και τις συνέργιες που εντοπίζονται.

Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός Σχεδίου Δράσης και Βήμα 4.3. του Εργαλείου Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής.

Ανάπτυξη υποστήριξης από πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς

Για τη σύνταξη μιας Βασικής Απογραφής Εκπομπών, μιας Εκτίμησης Κινδύνου και Ευπροσβλητότητας ή ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα απαιτούνται σημαντικοί πόροι. Ο δήμος σας, ιδιαίτερα εάν είναι μικρός, ίσως δεν διαθέτει τις δυνατότητες σε ανθρώπινο δυναμικό/τις οικονομικές δυνατότητες και την τεχνική εξειδίκευση για να επιτύχει τους στόχους τους. Ωστόσο, με τη βοήθεια των περιφερειακών Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου, αυτές οι προσπάθειες μπορούν να καταμεριστούν και να δημιουργηθούν συνέργιες. Μπορείτε επίσης να λάβετε από τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου ποικίλες συμβουλές σε όλα τα θέματα των δράσεων για την ενέργεια και το κλίμα, όπως και χρήσιμη τεχνική βοήθεια κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» του δικτυακού τόπου. Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί, επίσης, ένα βασικό παράγοντα για την αλλαγή των συμπεριφορών. Ως υπογράφων το Σύμφωνο, δεσμεύεστε επίσης να κινητοποιήσετε τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι στρατηγικές ενημέρωσης, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συντονισμού αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο για την επιτυχία σας!

Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός Σχεδίου Δράσης και Βήμα 1.6. του Εργαλείου Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής.

Ερωτήσεις;

Πατήστε εδώ για να δείτε εάν υπάρχουν Συντονιστές ή Υποστηρικτές του Συμφώνου στην περιοχή σας.

Υπολογίστε και επιμερίστε τους οικονομικούς πόρους

Πρέπει να εντοπίσετε οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη και εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής σας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων κονδυλίων που (επανα)επιμερίζονται στο δημοτικό προϋπολογισμό, το αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο και τις πιθανές εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ευρωπαϊκά/εθνικά/περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης, Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κ.τ.λ.)

Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός Σχεδίου Δράσης και Βήμα 4.2. του Εργαλείου Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής.

Συντάξτε μια Βασική Απογραφή Εκπομπών

Η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές CO2 σε τοπικό επίπεδο εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες: την οικονομική δομή, το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, τον πληθυσμό, την πυκνότητα, τα χαρακτηριστικά του κτιριακού δυναμικού, τη χρήση και το επίπεδο ανάπτυξης των διάφορων τρόπων μεταφοράς, τις συμπεριφορές των πολιτών, το κλίμα, κ.λπ. Ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν βραχυπρόθεσμα (όπως οι συμπεριφορές των πολιτών), ενώ άλλοι μπορούν να επηρεαστούν μόνο μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα (ενεργειακή απόδοση κτιριακού δυναμικού). Είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητή η επιρροή αυτών των παραμέτρων, ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και να καθοριστεί ποιοι από αυτούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την τοπική αρχή (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα). Η Βασική Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ) ποσοτικοποιεί την ποσότητα των εκπομπών CO2 (ή αερίων αντίστοιχων του CO2) που οφείλονται στην ενεργειακή κατανάλωση της περιοχής του υπογράφοντος το Σύμφωνο. Επίσης, εντοπίζει τις κυριότερες πηγές εκπομπών του CO2 και τις αντίστοιχες δυνατότητες μείωσής τους. Η ΒΑΕ αποτελεί το σημείο αφετηρίας για την επεξεργασία των δράσεων μετριασμού του ΣΔΒΕΚ σας, καθώς θα παρέχει γνώση για τη φύση των κλάδων που εκπέμπουν CO2 και, έτσι, θα βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων δράσεων. Πρόσθετες πληροφορίες και μεθοδολογική υποστήριξη: Μέρος ΙΙ των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τα ΣΔΒΕ. Ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα «Συχνές Ερωτήσεις» στην ενότητα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».

Συντάξτε μια Εκτίμηση Κινδύνου και Ευπροσβλητότητας

Η Εκτίμηση του Κινδύνου και της Ευπροσβλητότητας στην Κλιματική Αλλαγή είναι απαραίτητη για την εκπόνηση του σκέλους προσαρμογής του ΣΔΒΕΚ, καθώς και για οποιαδήποτε μελέτη αναφοράς την οποία επιθυμούν να αναλάβουν οι πόλεις για την έναρξη των διαδικασιών προσαρμογής τους. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων ως προς την αντίδραση μιας πόλης ή περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή. Προβαίνει σε μια αποτίμηση των υφιστάμενων κλιματικών συνθηκών και των αναμενόμενων αλλαγών και συμβάλλει στην αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών, των κινδύνων και των ευκαιριών σε σχέση με τις προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή. Η Εκτίμηση του Κινδύνου και της Ευπροσβλητότητας στην Κλιματική Αλλαγή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις μεταβλητές της έκθεσης, της ευαισθησίας και των συναφών επιπτώσεών τους (που αυξάνουν την ευπροσβλητότητα της πόλης), καθώς και μια εκτίμηση των δυνατοτήτων προσαρμογής τους ή της προσαρμοστικής ικανότητας (που μειώνουν την ευπροσβλητότητα της πόλης).

(Πηγή: http://www.localmanagement.eu/index...)

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας τέτοιας ανάλυσης προέρχονται από τρεις διαφορετικούς τομείς που περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Κλιματική επιστήμη και βιοφυσική – εστιάζει στις εκδηλώσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
  • Τεχνικός τομέας – εστιάζει στη λειτουργικότητα και την ευπροσβλητότητα των «σκληρών» συστημάτων
  • Κοινωνικοοικονομικός τομέας – εστιάζει στα «ήπια» συστήματα, ιδιαίτερα στο σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης, καθώς και στα κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

Αυτή η εκτίμηση θα καθορίσει την ευπροσβλητότητα κάθε συστήματος της πόλης και της πόλης συνολικά και αποτελεί το σημείο αφετηρίας για τον καθορισμό αποτελεσματικών μέτρων προσαρμογής του δήμου σας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες: Βήμα 2. του Εργαλείου Υποστήριξης της Αστικής Προσαρμογής και Πακέτο Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Τοπικές Αρχές, κεφάλαιο «Climate Baseline Review».

Ερωτήσεις;

Αναπτύξτε το Σχέδιο Δράσης σας

Το ΣΔΒΕΚ είναι ένα στρατηγικό και επιχειρησιακό έγγραφο που καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους στόχους τους 2030. Το «Κ» στο ΣΔΒΕΚ αναφέρεται στις δραστηριότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που προστέθηκαν το 2015. Η διαδικασία μετριασμού είναι ταυτόσημη με εκείνες που σχετίζονται με τα ΣΔΒΕ και ως εκ τούτου είναι εύκολη η επέκταση της δέσμευσής σας στους στόχους του 2030. Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα υφιστάμενα έγγραφα καθοδήγησης που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Συμφώνου των Δημάρχων (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ > Βιβλιοθήκη). Το ΣΔΒΕΚ είναι ένα σχέδιο δράσης που αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα και βασίζεται στη «Βασική Απογραφή Εκπομπών» (ΒΑΕ) ως προς τον μετριασμό και στην «Εκτίμηση Κινδύνου και Ευπροσβλητότητας» ως προς την προσαρμογή: καθορίζει ταυτόχρονα δράσεις για τον μετριασμό και την προσαρμογή. Οι υπογράφοντες θα πρέπει να παρουσιάζουν την πρόοδο στην εφαρμογή των ΣΔΒΕΚ τους κάθε δύο έτη μέσω μιας έκθεσης εφαρμογής. Με αυτήν την ευκαιρία, θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις προτεραιότητές τους και να επανεξετάζουν το σχέδιο δράσης τους ώστε να διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων τους. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στα διάφορα σχέδια δράσης που έχουν ήδη υποβληθεί από τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο στη σελίδα «Υπογράφοντες» στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» του δικτυακού τόπου. Επίσης, μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων και αναπαράξιμων δράσεων που εφαρμόστηκαν από άλλους υπογράφοντες, συντονιστές ή υποστηρικτές εξερευνώντας τον ηλεκτρονικό κατάλογό μας με τις Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας!

Ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα «Συχνές Ερωτήσεις» στην ενότητα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».

Twitter
Για ανταλλαγή
μέσω του κινητού σας
Facebook
Για να γίνετε θαυμαστές
της σελίδας του Συμφώνου
Newsletter
Για να γίνετε συνδρομητές του
μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου
Rss feeds
Για να λαμβάνετε νέα σε
πραγματικό χρόνο
Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιστότοπος συντονίζεται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.
Registration form | Νέα | Ατζέντα | Χάρτης ιστότοπου | Βοήθεια RSS | Ευχαριστίες | Νομικές ανακοινώσεις