Illustration 1. ETAPP: linnapeade paktile allakirjutamine

Heitkoguste põhitasemete kaardistamine, riskide ja haavatavuste hindamine ning tegevuskava väljatöötamine

  1. Selge nägemuse kujundamine oma pikaajalisest strateegiast
  2. Tuginemine senisele tegevusele
  3. Kodanike ja kohalike sidusrühmade kaasamine
  4. Rahaliste vahendite hindamine ja eraldamine
  5. Heitkoguste põhitasemete kaardistamine
  6. Riskide ja haavatavuse hindamise läbiviimine
  7. Tegevuskava väljatöötamine

Selge nägemuse kujundamine oma pikaajalisest strateegiast

Paktile allakirjutanute juhtpõhimõtteks on visioon säästva energiaga tulevikust. See on ühenduslüli, millele saavad tugineda kõik sidusrühmad, alates juhtivatest poliitikutest kuni kodanike ja huvirühmadeni.

Teie visioon peab olema kooskõlas linnapeade pakti kohustustega: see peaks ette nägema, et kohalik asutus saavutab eesmärgi vähendada CO2-heitkoguseid 40% võrra aastaks 2030 ja suurendab oma vastupanuvõimet kliimamuutustele. Me julgustame teid aga olema veelgi ambitsioonikamad!

See visioon peaks olema realistlik ja võib lisaks kajastada uusi väärtusi või eirata vanu piiranguid, mis pole enam põhjendatud. Selles kirjeldatakse linna soovitavat tulevikku ning seda väljendatakse visuaalselt, et see oleks elanikele ja sidusrühmadele mõistetavam. Visioon ja eesmärgid peavad olema konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja ajaliselt piiritletud (nn SMART)!

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahendi etapp 4.4.

Tuginemine senisele tegevusele

Omavalitsuse eri osakondade töös on palju paralleelset planeerimist ja poliitikate elluviimist, kuid samas ka potentsiaalseid sünergiaid. Te peate kindlaks tegema olemasolevad omavalitsuse, piirkonna ja riiklikud poliitikad, plaanid, korrad ning eeskirjad, mis mõjutavad teie kohalikus asutuses käsitletavaid energia- ja kliimaküsimusi. Te võite vaadata üle ja tutvuda kõnealustes dokumentides seatud eesmärkidega ning kontrollida nende kooskõla säästva energia poliitika ja kliimamuutustega kohanemise eesmärkidega. Kõiki asjaomaseid isikuid ja sidusrühmi võib kutsuda üles arutlema võimalike vastuolude ja koostoimete üle.

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahendi etapp 4.3.

Kodanike ja kohalike sidusrühmade kaasamine

Heitkoguste põhitasemete kaardistamine ning riskide ja haavatavuse hindamise või säästva energia ja kliimaalase tegevuskava väljatöötamine nõuab olulisi ressursse. Teie kohalikul omavalitsusel, eriti kui see on väike, võib olla raske leida oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke inim- ja finantsressursse ning tehnilisi eriteadmisi. Kuid oma piirkondlike pakti koordinaatorite ja toetajate abiga saab selliseid jõupingutusi jagada ning saavutada sünergiaid.

Teie kohalikud pakti koordinaatorid ja toetajad saavad anda teile ulatuslikku nõu kõigi energia- ja kliimategevuste aspektide kohta ning pakkuda kasulikku tehnilist abi teie tegevuskava kujundamiseks. Lisateavet pakti koordinaatorite ja toetajate kohta leiate veebilehe alajaotusest „Tutvustus“.

Elanike kaasamine on ka oluline käitumisviiside muutuse esilekutsumise viis. Paktile allakirjutanuna on teil ka kohustus elanikke protsessi koondada ja kaasata. Teavitamis-, suhtlus-, motiveerimis- ja kooskõlastamisstrateegiad on edu saavutamisel määrava tähtsusega!

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahendi etapp 1.6..

Kas teil on küsimusi?

Klõpsake siia, et näha, kas teie piirkonnas on pakti koordinaatoreid või toetajaid.

Rahaliste vahendite hindamine ja eraldamine

Teie pikaajalise strateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks tuleb välja selgitada olemasolevad rahalised vahendid, sealhulgas peamised munitsipaaleelarvest (ümber)jaotatavad vahendid, vastav ajakava ning võimalikud alternatiivsed rahastamisallikad (näiteks Euroopa/riigi/piirkonna rahastamiskavad, energiateenuse ettevõtjad, avaliku ja erasektori partnerlused jne).

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahend, etapp 4.2..

Heitkoguste põhitasemete kaardistamine

Energiatarbimine ja CO2-heitkogused kohalikul tasandil sõltuvad paljudest teguritest: majandusstruktuur, majandustegevuse tase, rahvaarv, tihedus, elamufondi iseärasused, eri transpordiliikide kasutamine ja arengutase, elanike suhtumine, kliima jne.

Teatavaid tegureid saab mõjutada lühiajalises plaanis (näiteks elanike suhtumine), kuid teisi saab mõjutada üksnes keskmises või pikas perspektiivis (elamufondi energiatõhusus). Kasulik on mõista nende parameetrite mõju, nende muutumist ajas ning teha kindlaks, millist mõju saab kohalik omavalitsus avaldada (lühiajalises, keskmises ja pikas perspektiivis). Heitkoguste põhitasemete kaardistamisel (BEI) määratakse kindlaks paktile allakirjutanu territooriumil toimuvast energiakasutusest tulenevad CO2- (või CO2-ekvivalendi) heitkogused. Tehakse kindlaks CO2-heitkoguste põhiallikad ja heitkoguste vähendamise võimalused.

BEI on lähtepunktiks teie säästva energia ja kliimaalase tegevuskava (SECAP) leevendamismeetmete väljatöötamisel, sest see annab teadmisi nende sektorite olemuse kohta, kust pärineb CO2-heide ning aitab teil seega kindlaks määrata asjakohased meetmed. Lisateave ja metoodiline tugi: säästva energia tegevuskava suuniste 2. osa. Kas teil on küsimusi?

Täpsema info saamiseks külastage alajaotuse „TUGI“ KKK-lehte.

Riskide ja haavatavuse hindamise läbiviimine

Kliimaalaste riskide ja haavatavuse hindamine on vajalik SECAPi väljatöötamisel kliimamuutustega kohanemise osa jaoks; samuti mis tahes põhitaseme olukorra analüüsi jaoks, mida linnad tahavad ette võtta, et alustada oma kohanemisprotsesse. Selle analüüsi eesmärk on luua kindel alus prioriteetide ja eesmärkide seadmiseks linna või piirkonna kliimamuutustele reageerimise kavas. See analüüs annab ülevaate praegustest kliimatingimustest ja eeldatavatest muudatustest ning aitab hinnata tugevaid ja nõrku külgi, riske ja võimalusi kliimamuutuste leevendamise ning nendega kohanemise pingutuste kontekstis.

Kliimaalaste riskide ja haavatavuse hindamine peaks kaaluma selliseid muutujaid nagu kokkupuuted, tundlikkus ja nendega seotud mõjud (mis suurendavad linna haavatavust), samuti hindama nende kohanemispotentsiaali või kohanemisvõimet (mis vähendab linna haavatavust).

(Allikas: http://www.localmanagement.eu/index...)

Sellise analüüsi läbiviimiseks vajalik teave pärineb kolmest eri valdkonnast, kuhu kuuluvad:

  • kliima- ja biofüüsikateadus – keskendub kliimamuutuste ilmingutele ja mõjule;
  • tehniline valdkond – keskendub „kõvade“ süsteemide funktsionaalsusele ja haavatavusele;
  • sotsiaalmajanduslik valdkond – keskendub „pehmetele“ süsteemidele, eriti valitsemis- ja juhtimissüsteemidele, samuti sotsiaalmajanduslikele süsteemidele.

See hinnang määrab iga linnasüsteemi ja linna kui terviku haavatavuse ning on lähtepunktiks tõhusate meetmete kindlaksmääramisel, et teie omavalitsus kohaneks kliimamuutuste mõjudega.

Lisateave: Linnaalade kohanemise toetusvahendi etapp 2 ja Võimekuste arendamise pakett kohalikele omavalitsustele, peatükk „Kliima põhitasemete analüüs”.

Kas teil on küsimusi?

Tegevuskava väljatöötamine

Säästva energia ja kliimaalane tegevuskava (SECAP) on strateegiline- ja töödokument, milles määratakse kindlaks 2030. aasta eesmärkide laiaulatuslik raamistik. Täht „C“ lühendis SECAP viitab kliimamuutustega kohanemise tegevustele, mis lisati 2015. aastal.

Mõjude leevendamise protsess on identne säästva energia tegevuskavadega (SEAP) seotud protsessidega, mis teeb kohustuste laiendamise teile lihtsaks, võttes arvesse 2030. aasta eesmärke. Te saate kasutada olemasolevaid juhenddokumente, mis on saadaval linnapeade pakti kodulehel (TUGI > Raamatukogu).

SECAP on tegevuskava, mis koosneb ühest või rohkemast osast ja põhineb „heitkoguste põhitasemete kaardistamisel“ (BEI) mõjude leevendamiseks ja „riskide ja haavatavuse hindamisel“ (RVA) mõjudega kohanemiseks: see määratleb nii leevendamise kui ka kohanemise meetmed. Allakirjutanud peavad andma aru oma tööst SECAPi rakendamisel iga kahe aasta tagant seirearuande esitamise teel. Sel puhul saavad nad korrigeerida oma prioriteete ja tegevuskava üle vaadata, veendumaks, et nad saavutavad oma eesmärgid.

Te saate tutvuda paktile allakirjutanute esitatud tegevuskavadega leheküljel „Allakirjutanud“ veebilehe alajaotuses „TUTVUSTUS“. Sealt leiate näiteid teiste allakirjutanute, koordinaatorite või toetajate poolt rakendatud edukatest ja korratavatest meetmetest – vaadake meie veebipõhist tipptaseme võrdlusnäitajate kataloogi!

Kas teil on küsimusi?

Täpsema info saamiseks külastage alajaotuse „TUGI“ KKK-lehte.

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused