Illustration CÉIM 1: Cúnant na Méaraí a shíniú

Fardal Astuithe Bunlíne, Measúnú Riosca & Leochaileachta agus Plean Gníomhaíochta

  1. Fís shoiléir a fhorbairt don straitéis fhadtéarmach
  2. Forbairt a dhéanamh ar do chuid gníomhaíochtaí reatha
  3. Rannpháirtíocht saoránach agus geallsealbhóirí áitiúla a chinntiú
  4. Acmhainní airgeadais a mheas agus a shainiú
  5. Fardal Bunlíne Astuithe a dhéanamh
  6. Measúnú Riosca agus Leochaileachta a dhéanamh
  7. Plean gníomhaíochta a ullmhú

Fís shoiléir a fhorbairt don straitéis fhadtéarmach

Is é an treoirphrionsabal do shínitheoirí an Chúnaint é an fhís atá acu do thodhchaí le fuinneamh inmharthana. Is féidir le gach geallsealbhóir féachaint don treoirphrionsabal seo, lena gceanglaítear ceannairí polaitiúla, saoránaigh agus grúpaí leasa le chéile.

Ní mór don fhís atá agat a bheith ag teacht le ceangaltais Chúnant na Méaraí: caithfidh an t údarás áitiúil laghdú 40% a dhéanamh ar astuithe CO2 faoi 2030 agus athléimneacht i gcoinne an athraithe aeráide a fheabhsú. Ach molaimid go mór duit dul níos faide fós!

Ba cheart don fhís a bheith réalaíoch, agus is féidir luachanna nua a léiriú nó talamh nua a bhriseadh, agus fáil réidh le seanteorainneacha nach bhfuil údar leo a thuilleadh. Déantar cur síos ar an todhchaí inmhianaithe don chathair, agus é curtha in iúl trí íomhánna, ionas go mbeidh tuiscint níos fearr ag saoránaigh agus geallsealbhóirí air. Bíodh d’fhís agus do spriocanna sainiúil, intomhaiste, indéanta, réalaíoch agus faoi réir teorainn ama!

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar don Phlean Gníomhaíochta agus Céim 4.4. den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach.

Déan forbairt ar do chuid gníomhaíochtaí reatha

Bíonn neart pleanála agus beartas comhuaineach ar bun laistigh d’údaráis áitiúla, ach tá acmhainn ann freisin chun sinéirgí a aimsiú idir ranna difriúla. Ní mór duit díriú ar na polasaithe, na pleananna, agus na nósanna imeachta áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta atá i bhfeidhm san údarás áitiúil cheana agus a bhfuil tionchar acu maidir le saincheisteanna fuinnimh agus athraithe aeráide. Caithfidh tú spriocanna agus cuspóirí sna doiciméid a sheiceáil os coinne na spriocanna don bheartas fuinnimh inmharthana agus oiriúnaithe don athrú aeráide. Ansin, d’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do na páirtithe agus geallsealbhóirí ar fad chun plé a dhéanamh ar choinbhleachtaí agus sinéirgí féideartha.

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar don Phlean Gníomhaíochta agus Céim 4.3. den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach.

Rannpháirtíocht saoránach agus geallsealbhóirí áitiúla a chinntiú

Tá acmhainní nach beag ag teastáil chun Fardal Astuithe Bunlíne, Measúnú Riosca agus Leochaileachta nó Plean Gníomhaíochta d’Fhuinneamh agus don Athrú Aeráide a fhorbairt. B’fhéidir go mbeidh deacrachtaí ag an údarás áitiúil, go háirithe más údarás áitiúil beag é, teacht ar na hacmhainní daonna/airgeadais agus teicniúla is gá lena gcuid spriocanna a bhaint amach. Ach le cúnamh ó Chomhordaitheoirí agus Tacadóirí réigiúnacha an Chúnaint, is féidir iarrachtaí a chomhthiomsú agus sinéirgí a chothú. Is féidir leat a bheith ag súil le comhairle chuimsitheach ó Chomhordaitheoirí agus Tacadóirí an Chúnaint maidir le gníomhartha fuinnimh agus aeráide, agus le cúnamh teicniúil fóinteach chun an Plean Gníomhaíochta a cheapadh.

Má tá tuilleadh faisnéise ag teastáil uait maidir le Comhordaitheoirí agus Tacadóirí, féach an rannán “MAIDIR LE...” den suíomh Gréasáin. Tá tábhacht ag baint le rannpháirtíocht na saoránach freisin chun athrú iompraíochta a spreagadh. Mar shínitheoir an Chúnaint, déanann tú gealltanas saoránaigh a spreagadh agus a thabhairt isteach sa phróiseas. Is mór a chuirfidh straitéisí faisnéise, cumarsáide, múscailte feasachta, spreagtha agus comhoibrithe le rath do thionscnaimh!

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar don phlean gníomhaíochta agus Céim 1.6. den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach.

Ceisteanna?

Cliceáil anseo agus faigh amach má tá Comhordaitheoir nó Tacadóir Cúnaint i do réigiún.

Acmhainní daonna a mheas agus a shainiú

Ba cheart acmhainní airgeadais a aithint chun straitéis fhadtéarmach a fhorbairt agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear na príomhréimsí i mbuiséad an údaráis áitiúil, an tráthchlár agus aon fhoinsí féideartha de mhaoiniú malartach (e.g. scéimeanna Eorpacha/náisiúnta/réigiúnach cistithe, ESCOanna, Comhpháirtíochtaí Príobháideacha-Poiblí, etc.)

Tuilleadh faisnéise: Treoirleabhar don Phlean Gníomhaíochta agus Céim 4.2. den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach.

Fardal Bunlíne Astuithe a dhéanamh

Is iomaí fachtóir a théann i bhfeidhm ar ídiú fuinnimh agus astuithe CO2 ar an leibhéal áitiúil: struchtúr an gheilleagair, an méid gníomhaíochta sa gheilleagar, an daonra, dlús, tréithe an stoic foirgneamh, úsáid agus leibhéal forbartha mód iompair éagsúil, iompraíocht saoránach, an aeráid, etc.

Is féidir dul i bhfeidhm ar fhachtóirí áirithe sa ghearrthéarma (ar nós iompraíocht saoránach), agus ar fhachtóirí eile sa mheántéarma nó san fhadtéarma (feidhmíocht fuinnimh an stoic foirgneamh). Is fiú tuiscint a fháil ar na paraiméadair seo, ar an dóigh a n athraíonn siad le himeacht ama, agus cé acu an féidir leis an údarás áitiúil beart a dhéanamh ina dtaobh sa ghearrthéarma, sa mheántéarma nó san fhadtéarma. Leis an bhFardal Bunlíne Astuithe (FBA), déantar an líon CO2 (nó coibhéis CO2) ó ídiú fuinnimh i gcríoch shínitheoir an Chúnaint a mheas. Aithnítear príomhfhoinsí astuithe CO2 agus cé acu an féidir laghdú a dhéanamh orthu.

Pointe tosaigh don phlean SECAP atá san FBA, agus tabharfaidh sé an t-eolas a theastaíonn maidir leis na hearnálacha a astaíonn CO2, chun cabhrú leat gníomhartha cuí a aithint.

Tuilleadh faisnéise agus tacaíocht don mhodheolaíocht: Cuid II de threoirlínte SEAP.

Ceisteanna?

I gcomhair tuilleadh faisnéise, gabh chuig an leathanach Ceisteanna Coitianta sa rannán TACAÍOCHT.

Measúnú Riosca agus Leochaileachta a dhéanamh

Tá an Measúnú Riosca agus Leochaileachta riachtanach chun an chuid den SECAP maidir le hoiriúnú a ullmhú, agus d’aon chineál athbhreithnithe bunlíne a bhfuil cathracha ag iarraidh a dhéanamh ag tús an phróisis oiriúnaithe. Is é is aidhm don athbhreithniú bonn láidir a chur faoi thosaíochtaí agus spriocanna maidir le freagairt na cathrach nó an réigiúin don athrú aeráide. Déantar measúnú ann ar staid na haeráide agus ar na hathruithe a bhfuiltear ag súil leo, agus cuidíonn sé chun láidreachtaí agus laigí, rioscaí agus deiseanna ó thaobh maolú ar an athrú aeráide agus iarrachtaí oiriúnaithe de a mheas.

Ba cheart don Mheasúnú Riosca agus Leochaileachta Aeráide athróga an nochta, íogaireachta agus na héifeachtaí a mheas (a chuireann le leochaileacht na cathrach), chomh maith le measúnú ar oiriúnú féideartha, nó an acmhainn oiriúnaithe, (a laghdaíonn leochaileacht na cathrach).

(Foinse: http://www.localmanagement.eu/index...)

Tagann an fhaisnéis a theastaíonn chun anailís dá leithéid a dhéanamh ó thrí réimse éagsúla, lena n-áirítear:

  • Eolaíocht aeráide agus bhithfhisiciúil - ag díriú ar fhianaise agus tionchar an athraithe aeráide
  • Réimse teicniúil - ag díriú ar fheidhmiúlacht agus leochaileacht córas ‘crua’
  • Réimse socheacnamíoch- ag díriú ar chórais ‘boga’ go háirithe ar an gcóras rialachais agus bainistíochta, chomh maith le córais socheacnamaíochta.

Leis an measúnú sin, déanfar measúnú ar leochaileacht gach córas cathrach agus ar an gcathair ar an iomlán, agus is pointe tosaigh é chun bearta éifeachtúla a aithint chun do cheantar áitiúil a chur in oiriúint d’iarmhairtí an athraithe aeráide.

Tuilleadh faisnéise: Céim 2. den Uirlis Tacaíochta d’Oiriúnú Uirbeach and Pacáiste um Fhorbairt Acmhainní d’Údaráis ÁIitúla, caibidil “Athbhreithniú Bunlíne Aeráide”.

Ceisteanna?

An Plean Gníomhaíochta a Fhorbairt

Is doiciméad straitéiseach oibriúcháin é an SECAP lena leagtar amach creat cuimsitheach chun spriocanna 2030 a ghnóthú. Seasann an ’C’ in SECAP do ghníomhaíochtaí chun oiriúnú don athrú aeráide, nó ‘Climate’ sa leagan Béarla, a tugadh isteach in 2015.

Tá an próiseas maolaithe díreach mar an gcéanna leis na próisis a bhaineann leis na SEAPanna, agus mar sin, is éasca an gealltanas atá déanta a chur in oiriúint do spriocanna 2030. Tá na treoirdhoiciméid ar shuíomh Gréasáin Chúnant na Méaraí ar fáil duit i gcónaí (TACAÍOCHT > Leabharlann).

Is plean gníomhaíochta é an SECAP atá comhdhéanta de chuid amháin nó níos mó bunaithe ar an “Fardal Bunlíne Astuithe” (FBA) agus an “Measúnú Riosca agus Leochaileachta” (MRL) um oiriúnú: leagtar amach gníomhaíochtaí maolaithe agus oiriúnaithe ann. Ní mór do shínitheoirí tuairisciú a dhéanamh maidir le cur i bhfeidhm an SECAP gach dá bhliain i dtuarascáil faireacháin. Is deis é sin dóibh a gcuid tosaíochtaí a choigeartú agus athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean gníomhaíochta lena chinntiú go bhfuil a gcuid spriocanna á ngnóthú acu.

Féadfaidh tú breathnú ar na pleananna gníomhaíochta atá curtha isteach ag sínitheoirí an Chúnaint ar leathanach na Sínitheoirí sa rannán MAIDIR LE... den suíomh Gréasáin. Is féidir leat teacht ar roinnt samplaí de ghníomhartha rathúla inmhacsamhlaithe atá curtha chun feidhme ag sínitheoirí, comhordaitheoirí nó tacadóirí eile – féach ár gcatalóg ar líne de Thagarmharcanna Sármhaitheasa!

Ceisteanna?

I gcomhair tuilleadh faisnéise, gabh chuig an leathanach Ceisteanna coitianta sa rannán “TACAÍOCHT”.

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil