Illustration 1. KORAK: potpisivanje Sporazuma gradonačelnika

Izrada osnovnog inventara emisija, ocjenjivanje rizika i izloženosti i Akcijski plan

  1. Definirajte jasnu viziju dugoročne strategije
  2. Razvijajte ju na postojećim aktivnostima
  3. Uključite stanovništvo i lokalne dionike
  4. Procijenite i raspodijelite financijska sredstva
  5. Vodite osnovni inventar emisija
  6. Provedite ocjenjivanje rizika i izloženosti
  7. Izradite svoj Akcijski plan

Definiranje jasne vizije dugoročne strategije

Vizija održive energije u budućnosti vodeće je načelo potpisnika Sporazuma. Predstavlja komponentu ujedinjavanja na koju se svi dionici mogu pozvati, bilo da se radi o političkim vođama ili građanima i interesnim skupinama.

Vaša vizija mora biti kompatibilna s obvezama Sporazuma gradonačelnika: treba podrazumijevati da će lokalne vlasti do 2030. ostvariti cilj smanjenja emisije CO2 za 40 % i povećati otpornost na klimatske promjene. Potičemo Vas da budete još ambiciozniji!

Vizija bi trebala biti realna i dodatno odražavati nove vrijednosti ili premašivati neka stara ograničenja koja više nisu opravdana. Opisuje željenu budućnosti grada i izražena je vizualno kako bi bila razumljivija građanima i dionicima. Neka vaša vizija i ciljevi budu „SMART“: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound! (SMIRVO: specifični, mjerljivi, izvedivi, realni i vremenski ograničeni!)

Daljnje informacije: Vodič za Akcijski plan i Korak 4.4. Alata podrške za urbano prilagođavanje.

Razvijanje na postojećim aktivnostima

U jednoj općini mnogo je planova i politika koji se paralelno izvode, ali potiču i sinergiju u radu različitih odjela.

Na Vama je da unutar lokalnih vlasti identificirate postojeće općinske, regionalne i nacionalne politike, planove, postupke i propise koji utječu na pitanja energije i klime. Ciljeve možete pregledati u identificiranim dokumentima i provjeriti ih u odnosu na one navedene u politikama održive energije i prilagođavanja na klimatske promjene. Možete pozvati sve bitne „igrače“ i dionike kako bi raspravili potencijalne sukobe i mogućnosti sinergije.

Daljnje informacije: Vodič za Akcijski plan i Korak 4.3. Alata podrške za urbano prilagođavanje.

Uključivanje stanovništva i lokalnih dionika

Izrada osnovnog inventara emisije, ocjenjivanje rizika i izloženosti ili izrada Akcijskog plana održivog energetskog razvitka zahtijevaju značajne resurse. Vaša općina, naročito ako je mala, može biti suočena s poteškoćama u pronalaženju ljudskih odnosno financijskih kapaciteta i tehničkih stručnjaka potrebnih za ostvarivanje ciljeva. Međutim, uz pomoć lokalnih Koordinatora i Podržavatelja Sporazuma, ovi se napori mogu podijeliti i stvoriti sinergiju. Od Koordinatora i Podržavatelja Sporazuma možete očekivati raznolike savjete iz svih područja energetskih i klimatskih aktivnosti kao i tehničku pomoć u izradi Akcijskog plana.

Za više informacija o Koordinatorima i Podržavateljima Sporazuma pogledajte poglavlje „ABOUT” na mrežnoj stranici. Uključivanje stanovništva također je ključno za poticanje promjena u ponašanju. Kao potpisnik Sporazuma, također ste obvezni mobilizirati stanovništvo i uključiti ga u proces. Strategije informiranja, komunikacije, podizanja svijesti, motiviranja i koordinacije ključni su elementi vašeg uspjeha!

Daljnje informacije: Vodič za Akcijski plan i Korak 1.6. Alata podrške za urbano prilagođavanje.

Pitanja?

Kliknite na kako biste pronašli Koordinatora ili Podržavatelja Sporazuma u vašoj okolici.

Procjena i raspodjela financijskih sredstava

Za izradu i provedbu dugoročne strategije, potrebno je utvrditi financijska sredstva, uključujući i glavnu (pre)raspodjelu općinskog proračuna, odgovarajući vremenski okvir i potencijalne alternativne izvore financiranja (npr. europske, državne, regionalne programe financiranja, poduzeća za energetske usluge (ESCO), javno-privatna partnerstva, itd.)

Daljnje informacije: Vodič za Akcijski plan i Korak 4.2. Alata podrške za urbano prilagođavanje.

Vođenje osnovnog inventara emisija

Potrošnja energije i emisije CO2 na lokalnoj razini ovise o brojnim čimbenicima: gospodarskoj strukturi, razini gospodarske aktivnosti, gustoći, značajkama zgrada, uporabi i razini razvoja različitih oblika prijevoza, ponašanju stanovnika, klimi itd.

Na neke je čimbenike moguće djelovati kratkoročno (npr. ponašanje stanovnika), a na druge samo srednjoročno ili dugoročno (energetska učinkovitosti zgrada). Korisno je poznavati utjecaj tih parametara, kako se oni tijekom vremena mijenjaju i identificirati one na koje lokalne vlasti mogu djelovati (kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno). U osnovnom inventaru emisija (BEI) navedene su količine emisija CO2 (ili ekvivalenta CO2) uzrokovane potrošnjom, na teritoriju potpisnika Sporazuma. Inventar navodi glavne izvore emisija CO2 i potencijalne mogućnosti za njihovo smanjenje.

BEI predstavlja polaznu točku za aktivnosti vezane na ublažavanje emisija navedene u vašem SECAP-u, upoznat će vas s vrstama sektora koji emitiraju CO2 i time vam pomoći utvrditi prikladne radnje. Daljnje informacije i metodologija: II. dio smjernica SEAP.

Pitanja?

Za detaljne informacije posjetite stranicu FAQ (Česta pitanja) u poglavlju SUPPORT (Podrška).

Provedba ocjenjivanja klimatskih rizika i izloženost

Ocjenjivanje klimatskih rizika i izloženosti potrebno je u fazi prilagođavanja elaborata SECAP-a te za sve vrste osnovnih provjera koje gradovi žele obaviti kako bi proces prilagođavanja mogao započeti. Cilj ove provjere jest izrada čvrste osnove za utvrđivanje prioriteta i ciljeva reakcije gradova i regija na klimatske promjene. Provjerom se evidentiraju trenutni klimatski uvjeti i očekivane promjene i ona pomaže u ocjenjivanju prednosti i slabosti, rizika i mogućnosti ublažavanja klimatskih promjena i napora uloženih u prilagođavanje situaciji. Ocjenjivanje klimatskih rizika i izloženosti treba u obzir uzeti izloženost, osjetljivost i s njima povezane učinke (što povećava izloženost grada) te ocjenu potencijala ili kapacitete za prilagođavanje (što smanjuje izloženost grada).

(Izvor: http://www.localmanagement.eu/index...)

Informacije koje su potrebne za provedbu ovakve analize prikupljaju se iz tri različita područja i to:

  • klimatologije i biofizike - znanosti koje se bave manifestacijama i utjecajem klimatskih promjena
  • tehnike - usmjerene na funkcioniranje i izloženost „tvrdih“ („hard“) sustava
  • društveno-ekonomskog područja - usmjerenog na „meke“ („soft“) sustave, a naročito na sustav rukovanja i upravljanja te društveno-ekonomske sustave.

Ovim ocjenjivanjem utvrdit će se izloženost svakog gradskog sustava i grada u cjelini, a poslužit će i kao polazna točka za utvrđivanje učinkovitih mjera za prilagođavanje vaše općine učincima klimatskih promjena.

Daljnje informacije: 2. korak Alata podrške za urbano prilagođavanje i Razvojni paket namijenjen lokalnim vlastima, poglavlje „Osnovni klimatski pregled“

Pitanja?

Izrada Akcijskog plana

Akcijski plan energetski održivog razvitka podnesen u okviru Sporazuma (SECAP) strateški je i radni dokument kojim se utvrđuje cjelokupni okvir ciljeva 2030. Slovo „C“ u engleskoj skraćenici SECAP odnosi se na aktivnosti prilagođavanja klimatskim promjenama i dodano je 2015. godine.

Proces ublažavanja jednak je procesima navedenima u Akcijskim planovima energetski održivog razvitka u okviru Sporazuma (SEAP-ovima), što vam olakšava proširivanje obveza uključivanjem ciljeva za 2030. Postojeće dokumente smjernica dostupne na mrežnoj stranici Sporazuma gradonačelnika (SUPPORT > Library /PODRŠKA > Knjižnica/) možete nastaviti koristiti i dalje.

Akcijski plan energetski održivog razvitka predan u okviru Sporazuma (SECAP) akcijski je plan sastavljen od jednog ili više dijelova temeljenih na „Osnovnom inventaru emisija“ (BEI) i namijenjen je ublažavanju klimatskih promjena i provedbi „Ocjenjivanja rizika i izloženosti“ (RVA) radi prilagođavanja novonastaloj situaciji: utvrđuje aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja stanju. Potpisnici imaju obvezu izvješćivanja o provedbi svog SECAP-a svake dvije godine, izradom Izvještaja o provedbi. Pritom mogu ponovno uskladiti svoje prioritete i revidirati akcijski plan, kako bi bili sigurni da će se ciljevi koje su postavili i realizirati.

Akcijske planove koje su Potpisnici Sporazuma do sada podnijeli možete pregledati na stranici Potpisnika u dijelu stranice „ABOUT“. Osim toga možete pronaći i primjere uspješnih aktivnosti ostalih Potpisnika, Koordinatora ili Podržavatelja koje i Vi možete replicirati - stoga, istražite naš katalog primjera izvrsnosti („Benchmarks of Excellence!“)

Pitanja?

Za detaljnije informacije posjetite stranicu Česta pitanja (FAQ) u dijelu „PODRŠKA“ („SUPPORT“).

Twitter
Razmjenjujte
putem mobilnog telefona
Facebook
Postanite pobornik
Postanite pobornik
Newsletter
Pretplatite
se na mjesečni bilten
Rss-izvori
Primajte novosti
u stvarnom vremenu
Uz političku podršku Europske komisije Uz političku podršku Europske komisije. Mrežnu stranicu usklađuje Ured Sporazuma gradonačelnika.
Novosti | Raspored događanja | Pregled stranice | Rss-pomoć | Impressum | Uvjeti korištenja