Illustration 1 ŽINGSNIS: Merų pakto signataras

Bazinės emisijos aprašo, klimato rizikos bei silpnų grandžių įvertinimo ir veiksmų plano sudarymas

  1. Sudarykite aiškią ilgalaikės strategijos viziją;
  2. Remkitės vykdoma veikla;
  3. Įtraukite gyventojus ir vietos suinteresuotuosius subjektus;
  4. Apskaičiuokite ir skirkite finansinius išteklius;
  5. Atlikite bazinę emisijos inventorizaciją;
  6. Atlikite rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimą;
  7. Sudarykite savo veiksmų planą

Sudarykite aiškią ilgalaikės strategijos viziją

Tvarios energijos ateities vizija yra pagrindinis orientacinis pakto signatarų principas. Ji yra, tarsi, vienijantis komponentas, kuriuo gali vadovautis visi suinteresuotieji subjektai, tai yra visi: nuo politinių vadovų iki gyventojų ir interesų grupių.

Jūsų vizija turi derėti su merų pakto įsipareigojimais: turi būti aišku, kad savivaldybė sieks iki 2030 m. bent 40 % sumažinti CO2 emisiją ir padidinti atsparumą klimato kaitai. Primygtinai skatiname užsibrėžti dar didesnius tikslus!

Vizija turi būti pakankamai reali ir dar atspindėti naujas vertybes ir kai kurių senų, nebetekusių prasmės, apribojimų atsisakymą. Vizijoje piešiama pageidaujama miesto ateitis, ji vizualizuojama, kad taptų suprantamesnė gyventojams ir suinteresuotiesiems subjektams. Tegul jūsų vizija ir tikslai būna „SMART“ (angl. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound): konkretūs, apčiuopiami, pasiekiami, tikroviški ir aktualūs!

Papildoma informacija: Gairės veiksmų planui ir Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 4.4 žingsnis..

Remkitės vykdoma veikla

Savivaldybėse būna daug lygiagretaus planavimo bei politikos, taip pat ir tarp skirtingų skyrių derinamo darbo. Jums būtina nustatyti esamą savivaldybės, rajono ir valstybės politiką, planus procedūras bei reikalavimus, tiesiogiai susijusius su energetikos ir klimato kaitos problemomis jūsų savivaldybėje. Turėtumėte peržiūrėti ir patikrinti nurodytuose dokumentuose pateikiamus tikslus ir uždavinius, susijusius su tvarios energijos politika ir prisitaikymu prie klimato kaitos. Galima pasikviesti atitinkamus veikėjus ir suinteresuotuosius subjektus ir aptarti galimus konfliktus bei sąveikas.

Papildoma informacija: Gairės veiksmų planui ir Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 4.3 žingsnis..

Įtraukite gyventojus ir vietos suinteresuotuosius subjektus

Bazinės emisijos aprašui, klimato rizikos bei silpnų grandžių įvertinimui ir veiksmų planui sudaryti reikia turėti pakankamai išteklių. Jūsų savivaldybė, ypač, jeigu ji maža, įgyvendindama tikslus gali susidurti su finansiniais sunkumais arba žmogiškųjų išteklių bei techninių žinių trūkumu. Tačiau regioniniams pakto koordinatoriams ir rėmėjams padedant, šias problemas galima išspręsti bendrinant pastangas ir bendradarbiaujant. Galite tvirtai tikėtis, kad pakto koordinatoriai ir rėmėjai jums suteiks išsamias konsultacijas visais energetikos ir klimato kaitos klausimais, be to, suteiks naudingą techninę pagalbą sudarant veiklos planą.

Išsamiau apie pakto koordinatorius ir rėmėjus rasite interneto svetainės skyriuje „APIE“.

Labai svarbu įtraukti gyventojus, nes tai skatina elgsenos pokyčius. Kaip pakto signataras, jūs dar esate atsakingas už gyventojų mobilizavimą ir įtraukimą į procesą. Jūsų sėkmei būtinos informavimo, komunikacijos, informuotumo didinimo, motyvavimo ir koordinavimo strategijos!

Papildoma informacija: Gairės veiklos planui ir Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 1.6 žingsnis.

Klausimai?

Norėdami pažiūrėti, ar jūsų vietovėje yra koks nors pakto koordinatorius ar rėmėjas, spauskite čia

Apskaičiuokite ir skirkite finansinius išteklius

Ilgalaikės strategijos sudarymui ir įgyvendinimui būtina numatyti finansinius išteklius, t.y., perskirstyti biudžeto eilutes savivaldybės biudžete, numatyti laikotarpį ir galimus alternatyvius finansavimo šaltinius (pvz., Europos/nacionalinės/regioninės finansavimo schemos, EPB, valstybinės ir privačios partnerystės ir pan.)

Papildoma informacija: Gairės veiklos planui ir Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 4.2 žingsnis.

Atlikite bazinę emisijos inventorizaciją

Energijos suvartojimas ir CO2 emisija vietos lygmeniu priklauso nuo daugelio veiksnių: ekonomikos struktūros, ekonominės veiklos aktyvumo, gyventojų skaičiaus, gyventojų tankio, pastatų charakteristikų, įvairių transporto priemonių išvystymo lygio ir naudojimo, gyventojų elgsenos, klimato ir kt.

Įtaka kai kuriems veiksniams gali būti trumpalaikė (pvz., gyventojų elgsena), tačiau kai kuriuos jų galima paveikti tik per vidutinį ar ilgą laiką (pastatų eikvojamos energijos efektyvumas). Vertėtų suvokti šių parametrų įtaką, kaip jie ilgainiui keičiasi, ir nustatyti, kuriuos iš jų vietos valdžios institucijos turėtų paveikti (trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais). Bazine emisijos inventorizacija (BEI) apskaičiuojamas CO2 (ar CO2 ekvivalento) emisijos kiekis dėl pakto signataro teritorijoje suvartojamos energijos. Taip yra nustatomi pagrindiniai CO2 emisijos šaltiniai ir atitinkamos jų sumažinimo galimybės.

BEI yra pradinis švelninimo veiksmų taškas plėtojant TEKVP, nes gausite informaciją apie CO2 emisijos sektorių prigimtį, kas padės nuspręsti, kokių atitinkamų veiksmų reikia imtis. Papildoma informacija ir metodinė pagalba: Tvarios energetikos ir klimato politikos veiksmų plano (TEKPV) gairių II dalis

Klausimai?

Papildomos informacijos ieškokite skyriuje PAGALBA, DUK puslapyje.

Atlikite rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimą

Rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimas reikalingas pritaikant TEKVP, taip pat, kaip ir bazinė apžvalga, kurią nori naudoti miestai, pradėdami vykdyti savo pritaikymo procesus. Tokia apžvalga padeda sukurti tvirtą bazę nustatant miesto ar regiono atsako į klimato kaitą prioritetus ir tikslus. Ji apima esamų klimato sąlygų bei tikėtinų pokyčių duomenis ir padeda įvertinti stiprybes bei silpnybes, riziką bei galimybes klimato kaitos švelninimo ir pastangų prisitaikyti požiūriu.

Klimato kaitos rizikos ir pažeidžiamumo vertinime turi būti atsižvelgiama į situacijos, jautrumo ir susijusių poveikių kintamuosius (kurie padidina miesto pažeidžiamumą), ir į jų prisitaikymo galimybių įvertinimą arba prisitaikymo pajėgumus (sumažinančius miesto pažeidžiamumą).

(Šaltinis: http://www.localmanagement.eu/index...)

Tokiai analizei reikalinga informacija pateikiama trijose skirtingose sferose:

  • Klimato ir biofizikos mokslas – dėmesys klimato kaitos apraiškoms ir poveikiui
  • Techninė sritis – dėmesys „kietųjų“ sistemų funkcionalumui ir pažeidžiamumui
  • Socialinės ekonomikos sritis – dėmesys socialinėms sistemoms, ypač valdymo bei administravimo ir socialinės ekonomikos sistemoms.

Tokiu įvertinimu bus nustatytas kiekvieno miesto sistemos ir miesto plačiąja prasme pažeidžiamumas. Toks vertinimas bus atskaitos tašku nustatant veiksmingas priemones, skirtas miesto prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio.

Papildoma informacija: Pagalbinio įrankio miesto teritorijų pritaikymui 2 žingsnis ir Pajėgumų plėtros paketas vietos valdžios institucijoms, skyrius „Bazinė klimato apžvalga“.

Klausimai?

Sudarykite savo veiksmų planą

TEKVP yra strateginis ir veiklos organizavimo dokumentas, apibrėžiantis visapusišką 2030 m. tikslų įgyvendinimo programą. TEKVP akronime esanti raidė „K“ reiškia 2015 m. įtrauktas prisitaikymo prie klimato kaitos veiklas.

Švelninimo procesas yra lygiai toks pat, kaip ir TEVP, todėl paprasčiau praplėsti savo įsipareigojimų 2030 m. tikslams spektrą. Vis dar galima naudoti esamus orientacinius dokumentus, pateikiamus merų pakto interneto svetainėje (PAGALBA > Biblioteka).

TEKVP yra iš vienos ar daugiau dalių sudarytas planas, remiantis „Bazine emisijos inventorizacija“ (BEI) švelninimui bei „Rizikos ir pažeidžiamumo vertinimo“ (RPV) prisitaikymui: jame aiškinami ir švelninimo, ir prisitaikymo veiksmai. Signatarai kas du metus per stebėsenos ataskaitą turi pateikti savo TEKVP įgyvendinimo ataskaitą. Taip jie gali iš naujo nustatyti prioritetus ir peržiūrėti veiksmų planą, kad garantuotai pasiektų savo tikslus.

Signatarų puslapyje APIE galima peržiūrėti jau pateiktus pakto signatarų veiksmų planus. Taip pat galima rasti kitų signatarų, koordinatorių ar rėmėjų įgyvendintų sėkmingų ir sektinų pavyzdžių – naudokitės internetiniu Sektinų pavyzdžių katalogu!

Klausimai?

Papildomos informacijos ieškokite skyriuje PAGALBA, DUK puslapyje.

Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija