Illustration 1. SOLIS: Pilsētu mēru pakta parakstīšana

Bāzes emisiju uzskaites, riska un neaizsargātības novērtējuma un rīcības plāna izstrāde

  1. Izveidojiet skaidru redzējumu par savu ilgtermiņa stratēģiju
  2. Balstieties uz saviem esošajiem pasākumiem
  3. Iesaistiet iedzīvotājus un vietējās ieinteresētās puses
  4. Aprēķiniet un piešķiriet finanšu resursus
  5. Veiciet bāzes emisiju uzskaiti
  6. Veiciet riska un neaizsargātības novērtējumu
  7. Izstrādājiet savu rīcības plānu

Izveidojiet skaidru redzējumu par savu ilgtermiņa stratēģiju

Pakta parakstītāju vadošais princips ir ilgtspējīgas enerģētikas nākotnes redzējums. Tas vieno visas ieinteresētās puses – no politiskajiem līderiem līdz iedzīvotājiem un interešu grupām. Jūsu redzējumam jābūt saskaņotam ar Pilsētu mēru pakta saistībām – tam jāparedz, ka pašvaldība sasniegs 40 % CO2 emisiju samazinājuma mērķi līdz 2030. gadam un uzlabos savu gatavību klimata pārmaiņām. Mēs mudinām jūs noteikt vēl ambiciozākus mērķus.

Redzējumam ir jābūt reālistiskam, un tas papildus var atspoguļot jaunas vērtības vai atteikties no vecām robežām, kurām vairs nav pamatojuma. Tas apraksta pilsētas vēlamo nākotni un tiek izpausts vizuāli, lai padarītu to saprotamāku iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm. Nodrošiniet, lai jūsu redzējums un mērķi būtu konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, reālistiski un terminēti!

Plašāka informācija: Rīcības plāna rokasgrāmata un Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka solis 4.4..

Balstieties uz saviem esošajiem pasākumiem

Pašvaldībā ir daudz paralēlas plānošanas un politikas, taču ir arī potenciāla sinerģija dažādu nodaļu darbā.

Jums ir jāapzina esošā municipālā, reģionālā un valsts politika, plāni, kārtība un noteikumi, kas ietekmē enerģētikas un klimata jautājumus jūsu pašvaldībā. Jūs varat izskatīt apzinātajos dokumentos noteiktos uzdevumus un mērķus saistībā ar ilgtspējīgas enerģētikas politiku un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Visas ieinteresētās puses var uzaicināt apspriest iespējamos konfliktus un sinerģijas.

Plašāka informācija: Rīcības plāna rokasgrāmata un Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka solis 4.3..

Iesaistiet iedzīvotājus un vietējās ieinteresētās puses

Lai izstrādātu bāzes emisiju uzskaiti, riska un neaizsargātības novērtējumu vai ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, ir nepieciešami būtiski resursi. Jūsu pašvaldībai, jo sevišķi, ja tā ir maza, var būt grūti atrast cilvēkresursus, finanšu resursus un tehniskās spējas savu mērķu īstenošanai. Taču ar jūsu reģionālo Pakta koordinatoru un atbalstītāju palīdzību ir iespējams apvienot centienus un radīt sinerģijas. No Pakta koordinatoriem un atbalstītājiem jūs varat saņemt konsultācijas par visiem enerģētikas un klimata pasākumu aspektiem, kā arī vērtīgu tehnisko palīdzību sava rīcības plāna veidošanā.

Plašāka informācija par Pakta koordinatoriem un atbalstītājiem ir atrodama vietnes sadaļā “Par Paktu”.

Iedzīvotāju iesaistīšana ir arī būtiska uzvedības pārmaiņu stimulēšanai. Kā Pakta parakstītāji jūs arī apņematies mobilizēt un procesā iesaistīt iedzīvotājus. Informēšanas, komunikācijas, izglītošanas, motivēšanas un koordinācijas stratēģijas ir nozīmīgas jūsu panākumu sastāvdaļas!

Plašāka informācija: Rīcības plāna rokasgrāmata un Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka solis 1.6..

Jautājumi?

Noklikšķiniet šeit, lai redzētu, vai jūsu apgabalā ir kāds Pakta koordinators vai atbalstītājs.

Aprēķiniet un piešķiriet finanšu resursus

Ir nepieciešams apzināt finanšu resursus jūsu ilgtermiņa stratēģijas izstrādei un īstenošanai, ieskaitot galvenos piešķīrumus (vai pārdalījumus) pašvaldības budžetā, attiecīgos termiņus un iespējamus alternatīvos finansējuma avotus (piem., Eiropas/valsts/reģionālās finansējuma shēmas, energopakalpojumu uzņēmumus, publiskā un privātā sektora partnerības u.c.).

Plašāka informācija: Rīcības plāna rokasgrāmata un Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka solis 4.2..

Veiciet bāzes emisiju uzskaiti

Enerģijas patēriņš un CO2 emisijas vietējā līmenī ir atkarīgas no daudziem faktoriem: ekonomiskās struktūras, saimnieciskās darbības līmeņa, iedzīvotāju skaita, blīvuma, dzīvojamā fonda īpašībām, dažādo transporta veidu lietošanas un attīstības līmeņa, iedzīvotāju uzvedības, klimata utt.

Dažus faktorus ir iespējams ietekmēt īstermiņā (piem., iedzīvotāju uzvedību), savukārt citus var ietekmēt tikai vidējā termiņā vai ilgtermiņā (dzīvojamā fonda energoefektivitāte). Ir derīgi saprast šo parametru ietekmi un izmaiņas laika gaitā, lai apzinātu pašvaldības rīcības iespējas (īstermiņā, vidējā terminā un ilgtermiņā). Bāzes emisiju uzskaite (BEU) nosaka CO2 (vai CO2 ekvivalenta) emisiju daudzumu, ko izraisa enerģijas patēriņš Pakta parakstītāja teritorijā. Tā ļauj apzināt galvenos CO2 emisiju avotus un attiecīgās samazināšanas iespējas.

BEU ir sākumpunkts mazināšanas pasākumiem jūsu IEKRP izstrādē, jo tā sniegs zināšanas par CO2 emisijas izraisošo sektoru raksturu, tādējādi palīdzot noteikt atbilstošus pasākumus.

Plašāka informācija un metodiskais atbalsts: IERP vadlīniju II daļa.

Jautājumi?

Plašāka informācija ir atrodama Atbalsta sadaļas lapā “Bieži uzdotie jautājumi”.

Veiciet riska un neaizsargātības novērtējumu

Klimata riska un neaizsargātības novērtējums ir nepieciešams ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna daļai par pielāgošanos, kā arī jebkādam bāzes datu apskatam, ko pilsētas veic, lai sāktu savus pielāgošanās procesus. Šī apskata nolūks ir izveidot stabilu pamatu prioritāšu un mērķu noteikšanai pilsētas vai reģiona reakcijai uz klimata pārmaiņām. Tajā tiek apkopoti pašreizējie klimata apstākļi un gaidāmās pārmaiņas, un tas palīdz novērtēt stiprās un vājās puses, riskus un iespējas attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās centieniem.

Klimata riska un neaizsargātības novērtējumā ir jāņem vērā iedarbības un jutīguma mainīgumi un to saistītā ietekme (kas palielina pilsētas neaizsargātību), kā arī pielāgošanās potenciāls vai pielāgošanās spēja (kas samazina pilsētas neaizsargātību).

(Avots: http://www.localmanagement.eu/index...)

Šādas analīzes veikšanai nepieciešamā informācija nāk no trim dažādām sfērām:

  • Klimata un biofiziskā zinātne – koncentrējas uz klimata pārmaiņu izpausmēm un ietekmi.
  • Tehniskā sfēra – koncentrējas uz “cieto” sistēmu funkcionalitāti un neaizsargātību.
  • Sociālekonomiskā sfēra – koncentrējas uz “mīkstajām” sistēmām, jo sevišķi uz pārvaldības sistēmu un sociālekonomiskajām sistēmām.

Šis novērtējums noteiks katras pilsētas sistēmas un pilsētas kopējo neaizsargātību, un tas ir sākumpunkts, lai noteiktu efektīvus pasākumus jūsu pašvaldības pielāgošanai klimata pārmaiņu ietekmei.

Plašāka informācija: Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīka 2. solis un Spēju veidošanas komplekts pašvaldībām, nodaļa “Climate Baseline Review”.

Jautājumi?

Izstrādājiet savu rīcības plānu

IEKRP ir stratēģisks un operacionāls dokuments, kas veido visaptverošu ietvaru 2030. gada mērķu sasniegšanai. Burts “K” saīsinājumā IEKRP apzīmē klimata pielāgošanās pasākumus, kas pievienoti 2015. gadā.

Pārmaiņu mazināšanas process ir identisks tiem, kas saistīti ar ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāniem (IERP), tāpēc ir viegli paplašināt jūsu saistības, lai iekļautu 2030. gada mērķus. Jūs joprojām varat izmantot Pilsētu mēru pakta mājaslapā pieejamos atbalsta dokumentus (ATBALSTS > Bibliotēka).

IEKRP ir rīcības plāns, kuru veido viena vai vairākas daļas, un kas balstīts uz “bāzes emisiju uzskaiti” (BEU) mazināšanas nolūkiem un “riska un neaizsargātības novērtējumu” (“RNN”) pielāgošanās nolūkiem – tas nosaka gan mazināšanas, gan pielāgošanās pasākumus. Parakstītājiem ir jāziņo par sava IEKRP īstenošanu reizi divos gados, iesniedzot uzraudzības ziņojumu. To darot, tie var pielāgot savas prioritātes un pārskatīt rīcības plānu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu.

Jūs varat aplūkot rīcības plānus, ko jau iesnieguši Pakta parakstītāji, mājaslapas sadaļā Par Paktu. Jūs varat atrast arī sekmīgu un atkārtojamu pasākumu, ko īstenojuši citi parakstītāji, koordinatori vai atbalstītāji, piemērus – iepazīstieties ar mūsu izcilāko piemēru katalogu tiešsaistē!

Jautājumi?

Plašāka informācija ir atrodama Atbalsta sadaļas lapā “Bieži uzdotie jautājumi”.

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija