Illustration STAP 1: Ondertekening van het Burgemeestersconvenant

Ontwikkeling van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies, een Klimaatrisico- & Kwetsbaarheidsanalyse en een Actieplan

  1. Ontwikkelen van een duidelijke visie op uw langetermijnstrategie
  2. Voortbouwen op uw bestaande activiteiten
  3. Betrekken van burgers en plaatselijke belanghebbende partijen
  4. Ramen en toewijzen van financiële middelen
  5. Uitvoeren van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies
  6. Verrichten van een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse
  7. Uitwerken van uw Actieplan

Ontwikkelen van een duidelijke visie op uw langetermijnstrategie

De visie voor een duurzame energietoekomst is het beginsel waar de ondertekenaars van het Convenant zich door laten leiden. Het fungeert als verbindend element waar alle stakeholders naar kunnen teruggrijpen, d.w.z. iedereen van politieke leiders tot burgers en belangengroepen.

Daarbij moet uw visie verenigbaar zijn met de verbintenissen van het Burgemeestersconvenant: ze moet inhouden dat het lokale bestuur de doelstelling van een CO2-emissiereductie met 40% tegen 2030 zal halen en haar veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering zal vergroten. We moedigen u er echter sterk toe aan om nog ambitieuzer te zijn!

Tegelijk moet uw visie ook een realistische visie zijn, die bovendien nieuwe waarden kan weerspiegelen of oude grenzen kan doorbreken, die niet langer een reden van bestaan hebben. Het moet de gewenste toekomst voor de stad beschrijven en gebruikmaken van beeldende taal om het allemaal begrijpelijker te maken voor burgers en belanghebbende partijen. Houd uw visie en uw doelstellingen ten slotte ook ’SMART’: ’Specific’ (specifiek), ’Measurable’ (meetbaar), ’Achievable’ (bereikbaar), ’Realistic’ (realistisch) en ’Time-bound’ (tijdsgebonden)!

Meer informatie: Actieplangids en Stap 4.4 van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

Voortbouwen op uw bestaande activiteiten

Binnen een gemeente worden er niet alleen heel wat parallelle plannen en beleidslijnen uitgetekend, maar kunnen er tussen het werk van verschillende departementen eventueel ook synergieën bestaan.

Het is aan u om de bestaande gemeentelijke, regionale en nationale beleidslijnen, plannen, procedures en voorschriften te identificeren, die energie- en klimaatkwesties binnen uw lokaal bestuur beïnvloeden. Zo kunt u de doelstellingen en streefdoelen in de geïdentificeerde documenten doornemen en toetsen aan die van een duurzaam energiebeleid en aanpassing aan de klimaatverandering. En alle relevante spelers en stakeholders zouden daarbij uitgenodigd kunnen worden om de mogelijke conflicten en synergieën te bespreken.

Meer informatie: Actieplangids en Stap 4.3 van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

Betrekken van burgers en plaatselijke belanghebbende partijen

Het ontwikkelen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies, een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse of een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat vergt heel wat middelen. Uw gemeente - zeker als het om een kleine gemeente gaat - kan dan ook moeilijkheden ervaren bij het vinden van de nodige menselijke/financiële capaciteiten en technische expertise om deze doelstellingen te verwezenlijken. Met de steun van uw regionale Coördinatoren en Ondersteuners van het Convenant kunnen dergelijke inspanningen echter gedeeld worden en kunnen er synergieën ontstaan. Bovendien mag u van de Coördinatoren en Ondersteuners van het Convenant verwachten dat ze u uitgebreid advies verlenen over alle aspecten van energie- en klimaatacties en u alle nuttige technische bijstand verstrekken bij het uitwerken van uw Actieplan.

Voor meer informatie over Coördinatoren en Ondersteuners van het Convenant verwijzen we u graag naar de ’Over’-sectie van de website. De betrokkenheid van de burger geldt ook als sleutelelement in het aanzetten tot gedragswijzigingen. Als ondertekenaar van het Convenant verbindt u er zich eveneens toe om burgers te mobiliseren en bij het proces te betrekken. Informatie-, communicatie-, bewustmakings-, motivatie- en coördinatiestrategieën gelden dan ook als cruciale sleutels tot uw succes!

Meer informatie: Actieplangids en Stap 1.6 van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

Vragen?

Klik hier om te kijken of er zich een Coördinator of Ondersteuner van het Convenant in uw buurt bevindt.

Ramen en toewijzen van financiële middelen

U doet er goed aan om financiële middelen te identificeren voor de ontwikkeling en implementatie van uw langetermijnstrategie, inclusief de voornaamste (her)toewijzingen in het gemeentebudget, het overeenkomstige tijdsbestek en de mogelijke alternatieve financieringsbronnen (bv. Europese/nationale/regionale financieringsregelingen, ESCO’s, publiek-private partnerschappen, enz.).

Meer informatie: Actieplangids en Stap 4.2 van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën.

Uitvoeren van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies

Het energieverbruik en de CO2-emissies op lokaal niveau hangen af van tal van factoren: economische structuur, niveau van economische activiteit, bevolking, dichtheid, karakteristieken van de bestaande bebouwing, gebruik en mate van ontwikkeling van de diverse transportmodi, het gedrag van burgers, het klimaat, enz.

Sommige factoren kunnen op korte termijn beïnvloed worden (zoals het gedrag van burgers), terwijl andere alleen beïnvloed kunnen worden op middellange of lange termijn (energieprestatie van de bestaande bebouwing). Het is nuttig om de invloed van deze parameters te begrijpen, alsook hoe ze variëren in de tijd, en om die parameters te identificeren, waarop het lokale bestuur kan ingrijpen (op korte, middellange en lange termijn). De Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (’Baseline Emission Inventory’, BEI) kwantificeert de hoeveelheid CO2-uitstoot (of CO2-equivalent) die te wijten is aan energieverbruik op het grondgebied van de ondertekenaar van het Convenant. De inventarisatie identificeert de voornaamste bronnen van de CO2-emissies en hun respectieve reductiepotentieel.

De BEI geldt dan ook als vertrekpunt voor de mitigatieacties in het kader van de uitwerking van uw SECAP, aangezien deze inventarisatie u kennis zal verschaffen over de aard van de sectoren die CO2 uitstoten en u bijgevolg zal hebben om de gepaste acties te identificeren.

Meer informatie en methodologische ondersteuning: Deel II van de SEAP-richtlijnen.

Vragen?

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de ’Veelgestelde vragen’-pagina van de ’ONDERSTEUNING’-sectie.

Verrichten van een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse

De Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse is zowel nodig voor het aanpassingsgedeelte van de SECAP-uitwerking als voor eender welk type van basislijnbeoordeling die steden zouden willen ondernemen bij de start van hun aanpassingsprocessen. Deze beoordeling wil voor een stevige basis zorgen teneinde prioriteiten en doelstellingen te bepalen in het kader van de reactie van een stad of regio op de klimaatverandering. De analyse maakt de balans op van de huidige klimaatomstandigheden en de verwachte wijzigingen en helpt de sterke en zwakke punten, risico’s en opportuniteiten te evalueren in termen van klimaatmitigatie en aanpassingsinspanningen.

De Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse moet daarbij rekening houden met variabelen als blootstelling, gevoeligheid en de effecten die ermee gepaard gaan (die de kwetsbaarheid van de stad vergroten), alsook met een evaluatie van hun aanpassingsmogelijkheden of aanpassingscapaciteit (die de kwetsbaarheid van de stad verminderen).

(Bron: http://www.localmanagement.eu/index...)

De benodigde informatie om een dergelijke analyse te verrichten, komt van drie verschillende domeinen, met name:

  • Klimaat- en biofysieke wetenschappen - focussen zich op de uitingen en effecten van klimaatverandering
  • Technisch domein - focust zich op de functionaliteit en kwetsbaarheid van ’harde’ systemen
  • Socio-economisch domein - focust zich op ‘zachte’ systemen, in het bijzonder het bestuurs- en beheersysteem alsook socio-economische systemen.

Deze beoordeling zal de kwetsbaarheid van elk stedelijk systeem en van de stad in haar geheel evalueren en vormt het vertrekpunt voor het bepalen van doeltreffende maatregelen om uw gemeente aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Meer informatie: Stap 2. van de ’Urban Adaptation Support Tool’ of tool ter ondersteuning van stedelijke adaptatiestrategieën en Capacity Development Package for Local Authorities, hoofdstuk ’Climate Baseline Review’ (basislijnbeoordeling van het klimaat).

Vragen?

Uitwerken van uw Actieplan

Het SECAP is een strategisch en operationeel document dat een uitgebreid kader vastlegt voor de 2030-doelstellingen. De ’C’ in SECAP verwijst naar de klimaataanpassingsactiviteiten die in 2015 werden toegevoegd.

Het mitigatieproces is identiek aan de processen die verband houden met SEAP’s, wat het gemakkelijker maakt om uw engagement uit te breiden tot de 2030-doelstellingen. U kunt de bestaande begeleidingsdocumenten die u op de website van het Burgemeestersconvenant kunt vinden, blijven gebruiken (ONDERSTEUNING > Bibliotheek).

Het SECAP is een actieplan dat uit één of meerdere delen bestaat en voortbouwt op de ’Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies’ (BEI) voor mitigatie en de ’Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse’ (RVA) voor adaptatie: het definieert zowel mitigatie- als adaptatieacties. Ondertekenaars moeten tweejaarlijks verslag uitbrengen over de implementatie van hun SECAP via een monitoringrapport. Daarbij kunnen ze van de gelegenheid gebruikmaken om hun prioriteiten bij te sturen en het actieplan te herzien teneinde ervoor te zorgen dat ze hun doelstellingen bereiken.

U kunt de actieplannen bekijken, die reeds ingediend werden door ondertekenaars van het Convenant, op de ’Ondertekenaars’-pagina van het ’OVER’-gedeelte van de website. Verder kunt u hier ook een aantal voorbeelden van succesvolle en reproduceerbare acties vinden, die door andere ondertekenaars, coördinatoren of ondersteuners geïmplementeerd werden – daarvoor verwijzen we u graag naar onze online ’Maatstaven van Uitmuntendheid’-catalogus!

Vragen?

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de ’Veelgestelde vragen’-pagina van het ’ONDERSTEUNING’-gedeelte.

Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer