Illustration KROK 1: Sygnowanie Porozumienia Burmistrzów

Opracowanie stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji, oceny ryzyka i podatności oraz planu działań

  1. Opracowanie klarownej wizji długoterminowej strategii
  2. Tworzenie w oparciu o istniejące działania
  3. Angażowanie obywateli i lokalnych zainteresowanych podmiotów
  4. Szacowanie i przydział zasobów finansowych
  5. Przeprowadzanie stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji
  6. Przeprowadzenie oceny ryzyka i podatności
  7. Opracowanie planu działań

Opracowanie klarownej wizji długoterminowej strategii

Zasadą przewodnią sygnatariuszy Porozumienia jest wizja zrównoważonej przyszłości energetycznej. Stanowi ona element jednoczący, do którego mogą się odwoływać wszystkie strony zainteresowane, począwszy od polityków, po obywateli i grupy interesu.

Wizja musi być zgodna ze zobowiązaniami Porozumienia Burmistrzów, tj. musi z niej wynikać, że lokalne władze osiągną cel w postaci ograniczenia emisji CO2 o 40% do roku 2030 i zwiększą odporność na zmiany klimatyczne. Jednak zdecydowanie zachęcamy do zobowiązywania się do jeszcze ambitniejszych celów!

Taka wizja powinna być realistyczna, ale jednocześnie odzwierciedlająca nowe wartości i wykraczająca poza dawne granice, dla których nie ma już uzasadnienia. Powinna ona opisywać pożądany model przyszłego miasta i mieć formę graficzną, aby była bardziej zrozumiała dla obywateli i stron zainteresowanych. Wizja powinna spełniać założenia „SMART”, tj. powinna być szczegółowa, mierzalna, atrakcyjna, realistyczna i terminowa

Więcej informacji: Poradnik dotyczący planu działań i Krok 4.4. narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze.

Tworzenie w oparciu o istniejące działania

Gmina to arena wielu równoległych planów i polityk, ale również możliwość potęgowania efektu w pracy różnych jednostek. Konieczne jest zapoznanie się z istniejącymi na poziomie gminy, regionu i państwa politykami, planami, procedurami i rozporządzeniami, które mają wpływ na kwestie energetyczno-klimatyczne znajdujące się w kompetencji danych władz lokalnych.

Dokumenty te można przeanalizować i sprawdzić, czy ustalone w nich cele są zgodne z polityką w zakresie zrównoważonej energii i przystosowania się do zmian klimatycznych. Wszystkie stosowne podmioty i strony zainteresowane należy zaprosić do dyskusji o potencjalnych konfliktach interesów oraz możliwościach spotęgowania efektu.

Więcej informacji: Poradnik dotyczący planu działań i Krok 4.3. narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze.

Angażowanie obywateli i lokalnych zainteresowanych podmiotów

Opracowanie stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji oraz oceny ryzyka i podatności, a także planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu wymaga wielu środków. Gminy mogą mieć niewystarczające zasoby finansowe i/lub ludzkie, czy też zbyt małą wiedzę techniczną, konieczną do realizacji założonych celów.

Dotyczy to przede wszystkim gmin małych. Jednak dzięki pomocy koordynatorów i wspierających Porozumienie możliwe jest wspólne działanie przy podejmowaniu wysiłków oraz potęgowanie efektów. Od koordynatorów i wspierających Porozumienie można oczekiwać szerokiego zakresu porad dotyczących wszystkich aspektów działań dotyczących energii i klimatu, a także przydatnej pomocy technicznej przy tworzeniu planu działań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat koordynatorów i wspierających Porozumienie, zachęcamy do odwiedzenia w witrynie części „INFORMACJE”.

Zaangażowanie obywateli ma kluczowe znaczenie dla stymulowania zmiany zachowań. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się także do mobilizowania i angażowania obywateli w proces. Strategie informowania, komunikowania, podnoszenia świadomości, motywowania i koordynowania to kluczowe składniki sukcesu!

Więcej informacji: Poradnik dotyczący planu i Krok 1.6. narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze.

Pytania?

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, czy w Twojej okolicy jest koordynator lub wspierający Porozumienie.

Szacowanie i przydział zasobów finansowych

Opracowanie i wdrożenie długookresowej strategii wymaga przydzielenia zasobów finansowych, w tym (ponownego) przydzielenia środków budżetu gminy, określenia ram czasowych i potencjalnych źródeł finansowania zewnętrznego (np. unijnych/krajowych/regionalnych systemów finansowania, finansowania w ramach przedsiębiorstw usług energetycznych, partnerstw publiczno-prywatnych itp.)

Więcej informacji: Poradnik dotyczący planu i Krok 4.2. narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze.

Przeprowadzanie stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji

Poziom zużycia energii i emisji CO2 na poziomie lokalnym zależy od wielu czynników: struktury gospodarczej, poziomu aktywności gospodarczej, liczby ludności, gęstości zaludnienia, typu zabudowy, wykorzystania i poziomu rozwoju różnych środków transportu, postaw obywateli, klimatu itp.

Niektóre z tych czynników można zmienić w krótkim okresie czasu (np. postawy obywateli), inne wymagają średniookresowych albo długookresowych działań (charakterystyka energetyczna zabudowy). Istotne jest zrozumienie ich wpływu, tego jak zmieniają się w czasie oraz które z nich władze lokalne mogą zmienić (w krótkiej, średniej i długiej perspektywie). Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji określa wielkość emisji CO2 (lub odpowiednika CO2) na podstawie zużycia energii na terytorium sygnatariusza Porozumienia. Wskazuje ona główne źródła emisji CO2 oraz odpowiednie możliwości w zakresie jej redukcji.

Opracowanie inwentaryzacji to punkt wyjścia do przygotowania planu SECAP, dostarcza ona bowiem wiedzy o charakterze sektorów emitujących CO2, pomagając w ten sposób podjąć właściwe działania. Więcej informacji i pomoc metodologiczna: Część II wskazówek dotyczących planu SEAP.

Pytania?

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami w zakładce POMOC.

Przeprowadzenie oceny ryzyka i podatności

Ocena ryzyka klimatycznego i podatności jest niezbędna do celów adaptacyjnych procedury opracowania planu SECAP, a także stanowiącego punkt wyjścia przeglądu, który miasta przeprowadzają w celu rozpoczęcia procesu adaptacyjnego. Przegląd ten ma na celu stworzenie solidnej bazy umożliwiającej ustalenie priorytetów i celów w odpowiedzi na zmiany klimatu w mieście lub regionie. Zawiera on zestawienie bieżących warunków klimatycznych i spodziewanych zmian, a także pomaga ocenić mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse w odniesieniu do ograniczenia zmian klimatycznych i działań zmierzających do przystosowania się do nich.

Ocena ryzyka klimatycznego i podatności powinna uwzględniać takie zmienne jak ekspozycja, wrażliwość oraz ich wzajemne oddziaływanie (które zwiększają podatność miejscowości), a także ocenę możliwości lub zdolność adaptacyjnych (które zmniejszają podatność miejscowości).

(Źródło: http://www.localmanagement.eu/index...)

Informacje niezbędne do przeprowadzenia takiej analizy pochodzą z trzech głównych obszarów, do których należą:

  • Nauka w zakresie klimatu i biofizyki koncentrująca się na przejawach zmian klimatycznych i ich oddziaływaniu
  • Technika koncentrująca się na funkcjonalności i podatności „twardych” systemów
  • Socjologia i ekonomia koncentrujące się na „miękkich” systemach, w szczególności na systemach władzy i systemach zarządzania oraz systemach socjoekonomicznych.

Ocena ta pozwoli na ustalenie podatności każdego systemu miejskiego oraz miasta jako całości i stanowi punkt wyjścia do określenia skutecznych środków służących przystosowaniu gminy do skutków zmian klimatycznych.

Więcej informacji: Krok 2 narzędzia wspierającego miejskie działania przystosowawcze i Pakiet rozwoju możliwości dla władz lokalnych, rozdział „Przegląd stanowiącej punkt wyjścia sytuacji klimatycznej”.

Pytania?

Opracowanie planu działań

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu to dokument strategiczno-operacyjny określający kompleksowe ramy niezbędne do realizacji celów na rok 2030. Litera „C” w nazwie SECAP odnosi się do działań zmierzających do przystosowania się do zmian klimatycznych. Działania te zostały dodane w roku 2015.

Proces ograniczania oddziaływania jest identyczny jak w przypadku planów SEAP, dlatego rozszerzenie swoich zobowiązań do roku 2030 jest łatwe. Nadal można korzystać z istniejących wytycznych dostępnych w witrynie Porozumienia Burmistrzów (POMOC > Biblioteka).

SECAP to plan działań składający się przynajmniej z jednej części i oparty na stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji służącej do ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz ocenie ryzyka klimatycznego i podatności umożliwiającej przystosowanie się do spodziewanych zmian. W ocenie tej znajdują się zarówno działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania, jak i przystosowania się do spodziewanych zmian. Sygnatariusze są zobowiązani do zdawania relacji z wdrażania planu SECAP co dwa lata, co odbywa się za pomocą sprawozdań z postępów. Przy tej okazji mogą oni zmienić priorytety i dokonać przeglądu planu działań, aby mieć pewność, że cele zostaną zrealizowane.

Na stronie „Sygnatariusze Porozumienia” w zakładce „INFORMACJE” można zapoznać się z planami działań już przedłożonymi przez sygnatariuszy Porozumienia. Oferujemy przykłady zakończonych sukcesem i nadających się do powtórzenia działań wdrożonych przez innych sygnatariuszy, koordynatorów i wspierających, dlatego zachęcamy do przeglądania naszego internetowego katalogu „Wzorców doskonałości”!

Pytania?

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami w zakładce „POMOC”.

Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna