Illustration KROK 1: Podpis Dohovoru primátorov a starostov

Vypracovanie Východiskového inventáru emisií a Hodnotenia klimatických rizík a zraniteľnosti

- # Vytvorte si jasnú predstavu o vašej dlhodobej stratégii
- # Stavajte na vašich existujúcich aktivitách
- # Zapojte občanov a miestne zainteresované strany
- # Odhadnite a vyčleňte finančné prostriedky
- # Vypracujte Východiskový inventár emisií
- # Vypracujte Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti
- # Vytvorte si Akčný plán

Vytvorte si jasnú predstavu o vašej dlhodobej stratégii

Vízia udržateľnej energetickej budúcnosti je riadiacim princípom signatárov Dohovoru. Slúži ako jednotiaci prvok, ku ktorému sa môžu vzťahovať všetky zúčastnené, teda každý od politických predstaviteľov až po občanov a záujmové skupiny.

Vaša vízia musí byť v súlade so záväzkami Dohovoru primátorov a starostov: mala by predpokladať, že miestny úrad dosiahne do roku 2030 zníženie emisií CO2 o 40 % a zvýši svoju odolnosť voči zmene klímy. Výrazne vás povzbudzujeme k tomu, aby ste boli ešte ambicióznejší!

Takáto vízia by mala byť realistická, a môže nielen odrážať nové hodnoty, aj ej rúcať nejaké staré hranice, ktoré už nemajú svoje opodstatnenie. Vízia opije ideálnu budúcnosť mesta a je vyjadrená pomocou vizuálnych obrazov, aby bola pre občanov a zainteresované strany čo najviac zrozumiteľná. Svoje vízie a ciele formulujte tak, aby boli „SMART“: konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo obmedzené!

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a Krok 4.4 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta.

Stavajte na vašich existujúcich aktivitách

V rámci jednej obce sa v práci rôznych oddelení deje mnoho paralelného plánovania a vytvárania politík, ale aj potenciálnej synergie. Je potrebné identifikovať existujúce obecné, regionálne a národné politiky, plány, postupy a predpisy, ktoré majú vplyv na problémy v oblasti energetiky a klímy v rámci vášho obecného úradu. Môžete si prejsť a skontrolovať úlohy a ciele v daných dokumentoch s a porovnať ich s cieľmi pre udržateľnú energetickú politiku a adaptáciu na zmenu klímy. Na diskusiu o možných konfliktoch a synergii je možné prizvať všetkých relevantných aktérov a zainteresované strany.

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a Krok 4.3 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta.

Zapojte občanov a miestne zainteresované strany

Vypracovanie Východiskového inventára emisií, Hodnotenia klimatických rizík a zraniteľnosti a Akčného plánu udržateľného energetického a klimatického rozvoja si vyžaduje značné finančné prostriedky. Vaša obec, najmä aj je menšia, môžu mať ťažkosti nájsť ľudské/finančné kapacity a technické znalosti na splnenie cieľov. V spolupráci s regionálnymi koordinátormi a podpornými štruktúrami Dohovoru možno takéto snahy zdieľať a vytvárať synergie. Od koordinátorov a podporných štruktúr Dohovoru môžete získať rozsiahle poradenstvo ku všetkým aspektom opatrení v oblasti energetiky a klímy, ako aj užitočnú technickú pomoc pri vytváraní akčného plánu. Ďalšie informácie o koordinátoroch a podporných štruktúrach Dohovoru nájdete na webovej stránke v časti „O DOHOVORE“.

Kľúčovým pre motivovanie zmeny správania je aj zapojenie občanov. Ako signatár Dohovoru sa zaväzujete aj k mobilizácii a zapojeniu občanov do procesu. Kľúčovými súčasťami vášho úspechu budú stratégie pre informovanie, komunikáciu, zvyšovania povedomia, motiváciu a koordináciu!

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a Krok 1.6 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta.

Otázky?

[Kliknite sem> http://www.covenantofmayors.eu/part...], ak chcete zistiť, či je vo vašej oblasti nejaký koordinátor Dohovoru alebo podporná štruktúra Dohovoru.

Odhadnite a vyčleňte finančné zdroje

Na vytvorenie a implementáciu vašej dlhodobej stratégie by mali byť určené finančné prostriedky, vrátane hlavných (opakovaných)položiek obecnom rozpočte, zodpovedajúci časový rámec a potenciálne alternatívne zdroje financovania (napr. európske/národné/regionálne programy financovania, ESCO, verejno-súkromné partnerstvá atď.)

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a Krok 4.2 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta.

Vypracujte Východiskový inventár emisií

Spotreba energie a emisie CO2 na miestnej úrovni sú závislé na mnohých faktoroch: štruktúra ekonomiky, miera ekonomickej aktivity, počet obyvateľov, hustota, vlastnosti už postavených budov, využitie a úroveň rozvoja rôznych druhov dopravy, správanie občanov, klíma, atď.

Niektoré faktory možno ovplyvniť v krátkom čase (napr. správanie občanov), zatiaľ čo ďalšie môžu ovplyvnené iba v strednodobom alebo dlhodobom horizonte (energetická hospodárnosť budov). Je užitočné pochopiť, aký vplyv majú tieto parametre, ako sa menia v čase, a určiť, na ktoré dokáže pôsobiť miestny úrad (v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte). Východiskový inventár emisií (BEI) kvantifikuje množstvo CO2 (alebo ekvivalentu CO2) v dôsledku spotreby energie na území signatára Dohovoru. Identifikuje hlavné zdroje emisií CO2 a ich potenciál znižovania emisií.

BEI je východiskovým bodom pre zmierňovacie opatrenia vo vašom akčnom pláne SECAP, keďže poskytne znalosti o povahe odvetví vydávajúcich emisie CO2, a pomôže vám tak stanoviť príslušné opatrenia.

Ďalšie informácie a metodická podpora: Časť II pokynov SEAP.

Otázky?

Ďalšie informácie nájdete na stránku s často kladenými otázkami v časti PODPORA.

Vypracujte Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti

Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti je nevyhnutnou súčasťou vypracovania akčného plánu SECAP v časti adaptácie, ako aj ako akýkoľvek druh analýzy východiskového stavu, ktoré chcú mestá realizovať na začiatok procesu adaptácie. Cieľom takejto analýzy je vytvoriť solídny základ na stanovenie priorít a cieľov z hľadiska odpovede meste či regiónu na zmeny klímy. Analýza bilancuje aktuálne klimatické podmienky a očakávané zmeny a pomáha vyhodnotiť silné a slabé stránky, riziká a príležitosti, vo vzťahu k snahám zmiernenie klimatických zmien a adaptácie na ne.

Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti by malo zohľadniť premenné expozície, citlivosti a súvisiacich efektov (ktoré zvyšujú zraniteľnosť mesta), ako aj posúdenie ich potenciálu či schopnosti adaptácie (ktoré znižujú zraniteľnosť mesta).

(Zdroj: http://www.localmanagement.eu/index...)

Informácie potrebné na vypracovanie takejto analýzy pochádzajú z troch rôznych oblastí:

  • Klimatológia a biofyzika - sa zameriavajú na prejavy klimatických zmien a dopadov
  • Technická oblasť - sa zameriava na funkčnosť a zraniteľnosť „tvrdých“ systémov
  • Spoločensko-ekonomická oblasť – sa zameriava na „mäkké“ systémy, najmä správu a systému riadenia, ako aj spoločensko-ekonomické systémy.

Toto hodnotenie určí zraniteľnosť všetkých mestských systémov a mesta ako celku a je východiskovým bodom pre stanovenie účinných opatrení na adaptáciu vašej obce na dopady zmeny klímy.

Ďalšie informácie: Krok 2 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta a Materiál pre rozvoj kapacít miestnych úradov, kapitola „Analýza východiskového stavu v oblasti klímy“.

Otázky?
- * Čo je to Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti (RVA)?

Vytvorte si Akčný plán

Akčný plán SECAP je strategický a prevádzkový dokument, ktorý definuje komplexný rámec pre ciele 2030. „C“ v skratke SECAP sa vzťahuje na činnosti adaptácie na zmeny klímy, a bolo pridané v roku 2015.

Proces zmierňovania dopadov je totožný s tým v akčnom pláne SEAP, čo vám umožňuje ľahko rozšíriť svoj záväzok na ciele 2030. Môžete aj naďalej používať existujúce dokumenty s pokynmi, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Dohovoru primátorov a starostov (PODPORA> knižnica).

SECAP je akčný plán zložený z jednej alebo viacerých častí a postavený na „Východiskovom inventári emisií“ (BEI) pre zmierňovanie dopadov a „Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti“ (RVA) pre adaptáciu: definuje opatrenia v oblasti zmierňovania dopadov aj adaptácie. Signatári musia každé dva roky podávať monitorovacie správy o plnení akčného plánu SECAP. Pri tejto príležitosti môžu upravovať svoje priority a revidovať akčný plán, aby ubezpečili, že dosiahnu svoje stanovené ciele.

Na webovej stránke v časti O Dohovore – Signatári Dohovoru si môžete pozrieť akčné plány predložené signatármi Dohovoru. Niekoľko príkladov úspešných a replikovateľných opatrení iných signatárov, koordinátorov a podporných štruktúr nájdete aj v našom online katalógu Vzory excelentnosti!

Otázky?
- * Akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja (SECAP)

Ďalšie informácie nájdete na stránke s často kladenými otázkami v časti „PODPORA“.

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie