Illustration STEG 1: Undertecknande av Borgmästaravtalet

Utveckla en grundläggande utsläppsinventering, risk- och sårbarhetsanalys och åtgärdsplan

  1. Utveckla en klar och tydlig vision för er långsiktiga strategi
  2. Bygg vidare på befintliga initiativ
  3. Engagera invånare och lokala intressenter
  4. Uppskatta och fördela finansiella medel
  5. Genomför en grundläggande utsläppsinventering
  6. Genomför en risk- och sårbarhetsanalys
  7. Utveckla en åtgärdsplan

Utveckla en klar och tydlig vision för er långsiktiga strategi

Visionen för en framtid med hållbar energi är den vägledande principen för avtalsparterna. Det är den förenande principen som alla intressenter – från politiska ledare till invånare och intresseföreningar – kan hänvisa till.

Er vision måste vara förenlig med åtagandena i borgmästaravtalet, dvs. att den lokala myndighet ska nå målet att reducera koldioxidutsläppen med 40 % innan 2030 och ska öka motståndskraften mot klimatförändring. Vi uppmanar er att sätta ännu ambitiösare mål!

En sådan vision måste vara realistisk och även återspegla nya värderingar eller bryta ner gamla gränser som inte längre har något berättigande. Den beskriver ortens framtid och uttrycks visuellt så att den är lättbegriplig för invånare och intressenter. Både vision och mål ska vara "smarta": specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta.

Mer information: Guide för åtgärdsplan och Steg 4.4 av verktyget för urban anpassning.

Bygg vidare på befintliga initiativ

Inom en kommun bedrivs det väldigt mycket parallell planering och politik, men det finns även potentiella samverkansfördelar i arbetet hos olika avdelningar.

Ni måste identifiera de befintliga kommunala, regionala och nationella policydokument, planer, förfaranden och förordningar som påverkar energi- och klimatfrågor inom er lokala myndighet. Ni kan också gå igenom och kontrollera målsättningarna och målen i de identifierade dokumenten och jämföra dem med målen för en hållbar energipolitik och anpassning till klimatförändring. Alla relevanta aktörer och intressenter skulle kunna bjudas in för att diskutera de potentiella konflikter och samverkansfördelar som identifieras.

Mer information: Guide för åtgärdsplan och Steg 4.3 i verktyget för urban anpassning.

Engagera invånare och lokala intressenter

För att utveckla en grundläggande utsläppsinventering, en risk- och sårbarhetsanalys eller en åtgärdsplan för hållbar energi och klimat krävs det ansenliga medel och resurser. Er kommun, i synnerhet om den är liten, kanske saknar de mänskliga/finansiella resurserna och de tekniska expertkunskaperna för att nå dessa mål. Med stöd av borgmästaravtalets regionala samordnarna och avtalssupportrar kan sådant arbete delas och samverkansfördelar skapas. Du kan förvänta dig omfattande rådgivning inom alla aspekter av energi och klimatåtgärder från dina samordnare och avtalssupportrar och även praktisk teknisk hjälp vid utveckling av er åtgärdsplan.

För mer information om samordnare och avtalssupportrar, se avsnittet "Om" på vår webbplats.

Engagerade invånare är en nyckelfaktor för att stimulera beteendeförändringar. Som avtalspart åtar du dig även att mobilisera och engagera invånarna i processen. Strategier för information, kommunikation, medvetandehöjande insatser, motivation och samordning är en avgörande beståndsdel för er framgång!

Mer information: Guide för åtgärdsplan och Steg 1.6 av verktyget för urban anpassning.

Frågor?

Klicka här för att se om den finns någon avtalssamordnare eller -supporter i ditt område.

Uppskatta och fördela finansiella medel

Finansiella medel ska märkas för utveckling och implementering av er långsiktiga strategi, inklusive (om)fördelning av den kommunala budgeten, tidsramen och potentiella alternativa finansieringskällor (t.ex. europeiska/nationella/regionala finansieringsprogram, Esco, offentlig-privata partnerskap etc.)

Mer information: Guide för åtgärdsplan ochSteg 4.2. av verktyget för urban anpassning.

Genomför en grundläggande utsläppsinventering

Energiförbrukning och CO2-utsläpp på lokal nivå är beroende av många faktorer: : ekonomisk struktur, ekonomisk aktivitetsnivå, befolkningstäthet, särskilda egenskaper hos byggnadsbeståndet, användning av och utvecklingsnivå på de olika transportmedlen, invånarnas attityder, klimat osv.

Vissa faktorer kan påverkas på kort sikt (t.ex. invånarnas attityder), medan andra bara kan påverkas på medellång eller lång sikt (byggnadsbeståndets energiprestanda). Det är bra att förstå inverkan av dessa parametrar, hur de varierar över tid, och att identifiera vilka den lokala myndigheten kan påverka (på kort, medellång och lång sikt). Den grundläggande utsläppsinventeringen kvantifierar andelen CO2-utsläpp (eller CO2-motsvarighet) som beror på energiförbrukning inom avtalspartens geografiska område. Den identifierar de viktigaste källorna för CO2-utsläpp och deras respektive minskningspotential. Den grundläggande utsläppsinventeringen utgör startpunkten för utarbetandet av en åtgärdsplan för hållbar energi och klimat, eftersom den ger kunskap om karaktären på sektorerna som släpper ut koldioxid och är således en hjälp när det gäller att välja lämpliga åtgärder.

Ytterligare information och hjälp med metodik: Del II av riktlinjerna för åtgärdsplanen.

Frågor?

För mer information, se FAQ (Vanlig frågor och svar) under rubriken Support på webbplatsen.

Genomföra en risk- och sårbarhetsanalys

Klimatrisk- och sårbarhetsanalysen är nödvändig för anpassningsavsnittet vid utarbetningen av detaljer i åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat. Den är även viktig för alla typer av granskningar som städer vill genomföra för att kunna inleda anpassningsprocessen. Den här granskningen har i syfte att skapa en solid grund vad gäller prioriteringar och mål i en stads eller regions svar på klimatförändring. Det är en inventering av befintliga miljöförhållanden och förväntade förändringar och är en hjälp vid utvärdering av styrkor och svagheter, risker och möjligheter vad gäller begränsning av klimatförändring samt anpassningsåtgärder.

Klimatrisk- och sårbarhetsanalysen ska även innehålla variabler för exponering och känslighet och deras relaterade effekter (vilka ökar en stads sårbarhet) samt en analys av anpassningspotential eller anpassningskapacitet (vilka minskar en stads sårbarhet).

(Källa: http://www.localmanagement.eu/index...)

Information för en sådan analys kommer från tre olika område som innefattar:

  • Klimatvetenskap och biofysik – fokus på hur klimatförändringen ger sig uttryck och dess konsekvenser
  • Teknik – fokus på funktion och sårbarhet hos "hårda" system
  • Socialekonomiskt område – fokus på "mjuka" system, speciellt styrnings- och fövaltningssystem samt socialekonomiska system

Analysen bestämmer sårbarheten hos varje stads system och staden i allmänhet och är en utgångspunkt för att bestämma effektiva åtgärder för att anpassa din kommun till konsekvenserna av klimatförändring.

Mer information: Steg 2 av verktyget för urban anpassning och Kapacitetsutvecklingspaket för lokala myndigheter, kapitlet "Granskning av klimatgrunddata" (Climate Baseline Review).

Frågor?

Utveckla er åtgärdsplan

Åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat är ett strategiskt och operativt dokument som definierar en omfattande ram för 2030-målen. Med "klimat" menas de klimatanpassningsåtgärder som tillkom 2015. Processen för begränsning är identisk med de som tillhör åtgärdsplanen för hållbar energi och 2020-målen. Detta gör det enkelt att utöka åtagandet till att innefatta 2030-målen. Man kan fortfarande använda de befintliga riktlinjer och guider som finns på borgmästaravtalets webbplats (Support > Bibliotek).

Åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat består av en eller fler delar och bygger på den grundläggande utsläppsinventeringen för begränsning, och på risk- och sårbarhetsanalysen för anpassning: den definierar åtgärder både för begränsning och anpassning. Avtalsparterna måste rapportera om genomförandet av åtgärdsplanen vartannat år. Vid detta tillfälle har de möjlighet att justera sina prioriteringar samt granska åtgärdsplanen för att säkerställa att de kan nå de fastsatta målen.

Man kan ta del av åtgärdsplaner som redan lämnats in av andra avtalsparter. Dessa finns på webbplatsen i avsnittet Om under rubriken Avtalsparter. Ni kan även hitta exempel på framgångsrika och replikerbara åtgärder som genomförts av andra avtalsparter, samordnare och supportrar – utforska vår online-katalog med riktmärken för arbetet (Benchmarks of Excellence)!

Frågor?

För ytterligare information, gå till avsnittet Support på hemsidan och klicka på rubriken FAQ för att komma till sidan med vanliga frågor och svar.

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande