Illustration 1. ETAPP: linnapeade paktile allakirjutamine

1. ETAPP: linnapeade paktile allakirjutamine

Osalemine jõulises poliitilises algatuses

Oma allkirja andmisega teete te rohkem kui lihtsalt poliitilise avalduse: te annate oma panuse Euroopa Liidu energia- ja kliimaalaste eesmärkide täitmiseks. Linnapeade pakti kaudu osalete kogukonnas, mis ühendab samasuguste kohustuste ja eesmärkidega kohalikke omavalitsusasutusi. Te saate jagada oma kogemusi teiste kohalike omavalitsusasutustega piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil ning saada kasu inspireerivatest näidetest. See jaotis pakub teile teavet, ideid ja konkreetseid meetmeid meie ühise eesmärgi saavutamiseks, milleks on kohalike kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohanemine.

Kas teil on küsimusi?

Ambitsioonikas kohustus

Kõik linnapeade paktile allakirjutanud võtavad endale vabatahtliku kohustuse teha enamat kui seda näevad ette ELi eesmärgid CO2-heitkoguste vähendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks kliimamuutuste suhtes.

Nende eesmärkide saavutamiseks kohustuvad kohalikud omavalitsusasutused:

  1. koostama
    • heitkoguste põhitasemete kaardistuse ja
    • kliimamuutuste riskide ja haavatavuse hinnangu;
  2. esitama säästva energia ja kliimaalase tegevuskava kahe aasta jooksul pärast kohaliku omavalituse volikogu otsuse tegemise kuupäeva;
  3. andma aru arengutest kord kahe aasta jooksul pärast säästva energia ja kliimaalase tegevuskava esitamist.

Allakirjutanute formaalne poliitiline kohustus peab kajastuma konkreetsetes meetmetes ja projektides. Allakirjutanuna nõustute andma aru oma säästva energia ja kliimaalase tegevuskava (SECAP) rakendamise kohta ning olete nõus Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt läbiviidava seirega selles osas. Samuti olete nõus, et nõuete täitmata jätmise korral katkestatakse teie kohaliku omavalitsusasutuse osalemine linnapeade paktis.

Palun tutvuge peamiste põhimõtete ja etappidega, mida kõik paktile allakirjutanud peaksid oma säästva energia ning kliimaalast tegevuskava välja töötades silmas pidama. Need põhimõtted on seotud paktile alla kirjutades võetud kohustustega ja on edu saavutamisel määrava tähtsusega.

Lisateave: Tegevuskava juhend ja Linnaalade kohanemise toetusvahend, 1. etapp.

Kas teil on küsimusi?

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused