Illustration KROK 1: Podpis Dohovoru primátorov a starostov

Zapojte sa do silnej politickej iniciatívy

Váš podpis nie je len verejné vyhlásenie: zaväzujete sa prispievať k dosiahnutiu cieľov Európskej únie v otázkach klímy a energetike. Prostredníctvom Dohovoru primátorov a starostov sa stávate súčasťou komunity, ktorá združuje samosprávne orgány s rovnakou motiváciou a cieľmi. Svoje skúsenosti môžete zdieľať s ostatnými samosprávnymi orgánmi, a to na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, a môžete tiež ťažiť z inšpiratívnych príkladov. V tejto časti nájdete informácie, nápady a praktické kroky k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa – zmierneniu a adaptácii na zmeny klímy na miestnej úrovni.

Otázky?

Ambiciózny záväzok

Všetci signatári Dohovoru primátorov sa dobrovoľne zaväzujú ísť nad rámec cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií CO2 a na zvyšovania odolnosti voči zmene klímy.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa miestne úrady zaväzujú:

  1. Vypracovať
    - ** Východiskový inventár emisií a
    - ** Hodnotenie klimatických rizík a zraniteľnosti
  2. Predložiť akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja do dvoch rokov od vyššie uvedeného dátumu rozhodnutia mestského zastupiteľstva
  3. Podávať správu o pokroku každý druhý rok po predložení akčného plánu udržateľného energetického a klimatického rozvoja.

Formálny politický záväzok signatárov treba pretaviť na opatrenia a projekty. Ako signatár, súhlasíte s tým, že o implementácii vášho akčného plánu SECAP budete podávať správy a bude predmetom monitorovania zo strany Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Taktiež súhlasíte s tým, že zapojenie vášho miestneho úradu do Dohovoru starostov bude ukončené v prípade nedodržania podmienok.

Pozrite si kľúčové princípy a kroky, na ktoré musia pamätať všetci signatári Dohovoru pri vypracovaní svojho akčného plánu SECAP. Tieto princípy sa viažu na záväzky prijaté podpisom Dohovoru a predstavujú kľúčové faktory úspechu.

Ďalšie informácie: Pokyny k akčnému plánu a Krok 1 z Podporného nástroja na adaptáciu mesta.

Otázky?
- * Aké záväzky musia signatári Dohovoru naplniť?
- * Čo signatári Dohovoru za to získajú?

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie