Illustration Като асоцииран партньор

Асоциираните партньори допринасят за успеха на Споразумението като споделят опита си с подписалите го страни. Те са в състояние да предоставят на местните власти насоки относно прилагането на практиките и решенията във връзка с устойчивата енергия на техните територии.

Кой се допуска?

Организации с членска маса с европейско или международно измерение, които попадат поне в една от следните категории:

  • Асоциации на финансови институции, като например обществени или частни банки;
  • Индустриални асоциации: европейски асоциации-шапки на доставчици на енергийни решения, които обединяват частни фирми;
  • НПО и граждански обединения;
  • Други структури: организации с членска маса, които могат да предоставят своето ноу-хау във връзка с енергията в служба на подписалите Споразумението.

Какви са ангажиментите?

Асоциираните партньори доброволно се ангажират да си взаимодействат с действащите лица от Споразумението на кметовете. В частност, те се наемат да:

  • Определят лице за контакт, което да играе ролята на свързващо звено между Европейската комисия и Бюрото на Споразумението на кметовете;
  • Споделят информация относно добрите практики и/или инструменти, които да са в полза на подписалите Споразумението при изпълнение на задълженията им.

Дейностите на асоциираните партньори включват, но не се ограничават с изброените по-горе точки.

Европейската комисия си запазва правото да прекрати участието в Споразумението на асоциирания член по всяко време, което прецени за удачно.

Как се кандидатства?

Заинтересованите организации, които попадат най-малко в една от гореизброените категории, могат по всяко време да кандидатстват за асоцииран партньор към Споразумението.

Защо да ставате асоцииран партньор?

Защото вашата организация желае да работи заедно с подписалите Споразумението при изпълняването на ангажиментите им.

Асоциираните партньори се ползват от:

  • Официално признание за статута им на асоцииран партньор към инициативата на Споразумението на кметовете;
  • Видимост на уеб сайта на Споразумението на кметовете в специален раздел, посветен на асоциираните партньори;
  • Популяризиране на практики и инструменти сред подписалите Споразумението.
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила