Illustration Seotud partnerina

Seotud partnerid aitavad tagada pakti edu, jagades paktile allakirjutanutega oma eriteadmisi. Nad saavad anda kohalikele ametiasutustele juhiseid säästva energia tavade ja lahenduste kasutamiseks oma territooriumil.

Kes võib osaleda?

Üle-euroopalised või rahvusvahelised liikmesusel põhinevad organisatsioonid, mida saab liigitada järgmisest neljast kategooriast vähemalt ühte:

 • finantseerimisasutuste (nt avalik-õiguslike ja erapankade) liidud;
 • ametiliidud: energialahenduste pakkujate üle-euroopalised liidud, kuhu kuuluvad eraettevõtted;
 • vabaühendused ja kodanikuühiskonna liidud;
 • muud organid: liikmesusel põhinevad organisatsioonid, mis saavad anda paktile allakirjutanute käsutusse oma energiaalaseid eriteadmisi.

Millised on kohustused?

Seotud partnerid võtavad vabatahtlikult kohustuse luua linnapeade pakti asjaosalistega koostoime. Täpsemalt võtavad nad kohustuse:

 • määrata kontaktisik, kes peab sidet Euroopa Komisjoni ja linnapeade pakti sekretariaadiga;
 • jagada teavet hea tava ja/või vahendite kohta, mida paktile allakirjutanud saaksid oma kohustuste täitmisel kasutada.

Seotud partnerite tegevus hõlmab kõiki (kuid mitte ainult) eelnimetatud punkte.

Euroopa Komisjon jätab endale õiguse lõpetada seotud partneri osalemine pakti tegevuses, kui ta peab seda vajalikuks.

Kuidas esitada taotlus?

Eelkirjeldatud kategooriatest vähemalt ühte kuuluvad huvitatud üksused võivad igal ajal esitada taotluse pakti seotud partneriks saamiseks.

 • Täida taotluse vorm;
 • ühinemine on ametlik, kui taotluse esitaja saadab nõuetekohaselt allkirjastatud kinnituse e-posti teel tagasi;
 • taotluse esitaja kantakse seotud partnerite nimekirja, lisades lingi tema veebisaidile.

Milleks saada seotud partneriks?

Kuna teie organisatsioon soovib teha paktile allakirjutanutega nende kohustuste täitmisel koostööd.

Seotud partnerid saavad kasu alljärgnevast:

 • ametlik tunnustus linnapeade pakti algatuse seotud partnerina;
 • nähtavus linnapeade pakti veebisaidi spetsiaalselt seotud partneritele pühendatud osas;
 • tavade ja vahendite reklaamimine paktile allakirjutanutele.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused