Illustration Kohaliku asutusena

Kohalikud omavalitsused on juhtiv roll leevendamiseks - ja kohaneda - kliimamuutused. Selles püüdluses toetab neid osalemine linnapeade paktis, tagades neile nende energia- ja kliimaalaste kohustuste järgmisele tasandile viimiseks vajaliku tunnustuse, vahendid ja koostöövõrgustiku.

Kes võib osaleda?

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on avatud kõigile kohalikele omavalitsustele, mille moodustavad demokraatlikult valitud esindajad või mis koosneb sellistest valitud esindajatest, olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist.

Ka kõrvuti paiknevad väikesed ja keskmise suurusega kohalikud omavalitsused võivad teatud tingimustel otsustada osaleda allakirjutanute rühmana ning esitada ühise säästva energia ja kliimaalase tegevuskava, võttes kas üksikult (variant 1) või ühiselt (variant 2) kohustuse vähendada CO2-heidet 40% võrra ning suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele. Lisateave on avaldatud pakti veebilehel korduvate küsimuste alajaotises.

Kuidas liituda?

Selle üha laieneva liikumisega liitumiseks peaksid kohalikud omavalitsused läbima järgneva protsessi:

 • esitama linnapeade kliima- ja energiapakti algatuse kohalikule volikogule;
 • kui volikogu on ametliku otsuse vastu võtnud, volitama linnapead – või võrdväärset volikogu esindajat – pakti ühinemisvormile alla kirjutama;
 • esitama pärast allakirjutamist oma andmed interneti kaudu ja üles laadima oma nõuetekohaselt allakirjutatud ühinemisvormi;
 • silmas pidama järgmisi etappe, mida kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse volikogule saadetavas kinnitavas e-kirjas.

Millal liituda?

Kohalikud omavalitsused saavad linnapeade paktile kliima ja energia alal igal ajal alla kirjutada.

Miks osaleda?

Linnapeade paktile allakirjutanute jaoks on liikumisega ühinemiseks olnud mitmeid põhjusi, muuhulgas:

 1. kõrge rahvusvaheline tunnustus ja nähtavus kohaliku omavalitsuse kliima- ja energiapoliitika tegevuskavale;
 2. võimalus anda oma panus ELi kliima- ja energiapoliitika kujundamisse;
 3. usaldusväärsed panused eduaruannete ja seire kaudu;
 4. paremad rahalised võimalused kohalikele kliima- ja energiaprojektidele;
 5. uudsed lahendused võrgustumiseks, kogemuste vahetamiseks ja suutlikkuse loomiseks regulaarsete ürituste, sõpruslinnade, veebiseminaride või võrguarutelude kaudu;
 6. praktiline tugi (klienditugi), juhismaterjalid ja meetmed;
 7. kiire juurdepääs tipptasemel oskusteabele ja inspireerivatele juhtumiuuringutele;
 8. lihtne enesehindamine ja partneritevaheline mõttevahetus ühtse seire- ja aruandluse vormi kaudu;
 9. paindlik tegevusi hõlmav näidisraamistik, sobitatav kohalike vajadustega;
 10. tõhustatud koostöö ja toetus üleriigilistelt ja piirkondlikelt omavalitsusasutustelt.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused