Illustration Som lokal myndighet

Lokala myndigheter har en ledande roll för att minska - och anpassa sig till - effekterna av klimatförändringarna. Att delta i borgmästaravtalet stödjer dem i denna strävan genom att ge dem det erkännande, de resurser och de möjligheter till nätverksbyggande som behövs för att ta deras energi- och klimatåtaganden till nästa nivå.

Vem är kvalificerad att delta?

Borgmästaravtalet är öppet för alla lokala myndigheter som konstituerats på demokratisk väg med/av valda representanter, oavsett myndigheternas storlek och hur långt deras energi- och klimatpolitik har genomförts. Närliggande små och medelstora lokala myndigheter kan också, under vissa omständigheter, besluta att delta som en grupp av avtalstecknare och skicka in en gemensam åtgärdsplan för hållbar energi och klimat, antingen som ett individuellt (alternativ 1) eller kollektivt åtagande (alternativ 2) om CO2-reduktionsmålet på 40 % och öka motståndskraften mot klimatförändring – mer information i avsnittet för vanliga frågor och svar på borgmästaravtalets hemsida.

Hur ansluter man sig?

För att gå med i den ständigt växande rörelsen ska lokala myndigheter genomföra följande process:

 • Presentera initiativet borgmästaravtalet för kommunstyrelsen.
 • Så snart ett officiellt beslut har antagits av kommunstyrelsen, bemyndiga borgmästaren – eller motsvarande företrädare för kommunstyrelsen – att underteckna borgmästaravtalets anslutningsblankett.
 • Efter undertecknandet, fylla i er information onlinesamt lägg upp den vederbörligen undertecknade anslutningsblanketten.
 • Beakta nästkommande steg vars huvudlinjer anges i en bekräftelse som skickas i ett e-postmeddelande till den lokala myndighetens kansli.

När ska man ansluta sig?

Lokala myndigheter kan underteckna borgmästaravtalet för klimat och energi vid vilken tidpunkt som helst.

Varför ska man delta?

Avtalsparterna har olika anledningar att ansluta sig till rörelsen, av vilka kan nämnas följande:

 1. Internationellt erkännande och synlighet för kommunens klimat- och energiåtgärder
 2. Möjlighet att bidra till att forma EU:s klimat- och energipolitik
 3. Trovärdiga åtagande genom granskning och övervakning av genomförandet
 4. Bättre finansiella möjligheter för lokala klimat- och energiprojekt
 5. Innovativa sätt att nätverka, utbyta erfarenheter och bygga kapacitet tack vare regelbundna evenemang, partnersamverkan, online-konferenser och -diskussioner
 6. Praktisk hjälp (helpdesk), guider och verktyg
 7. Snabb tillgång till expertkunskaper och inspirerande fallstudier
 8. Förenklad självbedömning och utbyte mellan avtalsparter tack vare gemensam övervaknings- och rapporteringsmall
 9. Flexibel referensram för åtgärder som kan anpassas enligt lokala behov
 10. Bättre samarbete och stöd från nationella och subnationella myndigheter
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande