Illustration Kohalike asutuste võrgustikuna

Kohalike asutuste võrgustikud ja liidud on linnapeade pakti kasvu ning edendamise peamine tõukejõud. Nende suured teadmised kohalikus ja riiklikus kontekstis teevad neist asendamatud vahendajad linnapeade pakti sekretariaadi ja allakirjutanute vahel.

Kes võib osaleda?

Kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste võrgustikud ja -liidud osalevad töös pakti toetajatena. Seeläbi tõotavad nad edendada linnapeade pakti kliima ja energia alal oma liikmete hulgas, juhendada neid pakti tööprotsessis ning soodustada kogemuste vahetamist.

Millised on kohustused?

Pakti toetajatena ühinevad kohalike asutuste võrgustikud ja liidud annavad ametlikult lubaduse:

 • edendada ühinemist linnapeade paktiga ja anda toetust oma liikmetele, kes paktile alla kirjutavad;
 • avalikult tunnistada linnapeade pakti oma poliitika põhielemendina;
 • hõlbustada kogemuste vahetamist allakirjutanute ja kandidaatlinnade vahel;
 • tagada vahendajana tegutsemine oma liikmete, linnapeade pakti sekretariaadi ning riiklike/piirkondlike meediakanalite vahel;
 • teha kindlaks koostoime seotud ürituste ja algatustega riigi või piirkonna tasandil;
 • anda korrapäraselt tagasisidet oma liikmete meetmete kohta, kui nad on linnapeade paktiga ühinenud, ning pakti toetajana osutatavate teenuste kohta.

Euroopa Komisjon jätab endale õiguse peatada võrgustiku osalemine pakti toetajana, kui võrgustik on passiivne või ei ole piisavalt pühendunud.

Kuidas esitada taotlus?

Pakti toetaja staatusest huvitatud võrgustikud peaksid:

 • täitma osalemishuvist teatamiseks asjakohase veebipõhise vormi;
 • täitma pärast kinnituse saamist kokkuleppevormi, millele peab alla kirjutama ka Euroopa Komisjon;
 • täiendama oma veebiprofiili, mille linnapeade pakti sekretariaat loob, põhjalike andmetega teenuste kohta, mida nad kavatsevad allakirjutanutele pakkuda.

Miks osaleda?

Pakti toetajad saavad linnapeade paktis osalemisest suurt lisandväärtust, sh võimaluse:

 • edendada oma liikmete parimaid tavasid;
 • täiendada paremini oma liikmete säästva energia alaseid meetmeid;
 • reklaamida oma teenuseid suuremale inimeste ringile;
 • vahetada kogemusi muude võrgustikega;
 • saada Euroopa Komisjonilt toetust ja tunnustust;
 • reklaamida laialdasemalt paktiga seoses korraldatavaid suurüritusi;
 • osaleda sihtsuunitlusega foorumitel, seminarides ja arutelurühmades.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused