Illustration Kohalike asutuste võrgustikuna

Kohalike omavalitsusasutuste võrgustikud ja liidud on linnapeade pakti kasvu ning edendamise peamiseks veduriks. Nende laialdased teadmised kohalikust ja riiklikust kontekstist teevad neist asendamatud vahendajad linnapeade pakti sekretariaadi ning allakirjutanute vahel.

Kes võib osaleda?

Kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste võrgustikud ning liidud võivad osaleda töös pakti toetajatena. Nii tõotavad nad tutvustada linnapeade pakti kliima ja energia alal oma liikmete hulgas, juhendada neid pakti tööprotsessis ning soodustada kogemuste vahetamist.

Täiendavate selgituste saamiseks pöörduge pakti toetajate infokeskuse poole aadressil supporters[at]eumayors.eu.

Millised on kohustused?

 • Tutvustada linnapeade pakti algatust, mobiliseerides olemasolevaid ja potentsiaalseid osapooli.
 • Toetada ja nõustada linnapeade paktile allakirjutanuid.
 • Toetada kogemuste vahetamist ja jagada teadmisi, häid tavasid, vahendeid või ressursse, mis on pakti osapooltele vajalikud.
 • Teha koostööd teiste pakti toetajate ja riiklike/piirkondlike koordinaatoritega, et soodustada ühiseid tegevusi ning edendada koordineeritud lähenemist.
 • Osaleda linnapeade pakti tegevustes.
 • Anda linnapeade pakti sekretariaadile regulaarset tagasisidet, mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul, algatuse raames läbi viidud tegevuste kohta.

>> Pakti toetajatena kohustuste deklaratsiooni

Tegevusetuse või ebapiisava pühendumise korral jätab linnapeade pakti sekretariaat endale õiguse peatada organisatsiooni osalemine pakti toetajana.

Kuidas esitada taotlust?

Pakti toetaja staatusest huvitatud kohalike omavalitsusasutuste võrgustikud peaksid astuma järgmiseid samme:

 • täitma veebipõhise liitumisvormi;
 • pärast kinnituse saamist sobivuse kohta täitma ja allkirjastama linnapeade pakti sekretariaadi poolt saadetud kohustuste deklaratsiooni;
 • pärast nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kohustuste deklaratsiooni kättesaamist loob linnapeade pakti sekretariaat teie organisatsiooni veebiprofiili. See võimaldab teil aktiivselt osaleda linnapeade pakti kogukonnas ja aitab teil paremini toetada teiega seotud osapooli.

Miks osaleda?

Pakti toetajaks saamisel on mitmeid eeliseid:

 • Euroopa Komisjoni toetus ja tunnustus;
 • laialdane nähtavus rahvusvahelisel tasandil, eelkõige oma tegevuste tutvustamise kaudu pakti veebilehel;
 • suhtlemine, kogemuste ja teadmiste vahetamine Euroopa kolleegidega;
 • võimalus edendada kohalike omavalitsusasutuste ja omaenda häid tavasid;
 • osalemine sihtsuunitlusega foorumites, töötubades ja muudes kogemuste vahetamiseks loodud platvormides;
 • ja mis eriti oluline, piirkondliku arengu kindlustamine ja kohaliku omavalitsemise tugevdamine.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused