Illustration Som nätverk för lokala myndigheter

Nätverk och sammanslutningar av lokala myndigheter är viktiga katalysatorer för borgmästaravtalets tillväxt och dess marknadsföring. Deras omfattande kunskap om de lokala och nationella sammanhangen gör dem till oumbärliga mellanhänder mellan borgmästaravtalets sekretariat och avtalsparterna.

Vem är kvalificerad att delta?

Nätverk och sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter deltar som avtalssupportrar. I den egenskapen lovar de särskilt att främja borgmästaravtalet för klimat och energi bland sina medlemmar, vägleda dem genom avtalsprocessen och att underlätta erfarenhetsutbyte.

Vilka är åtagandena?

Nätverk och sammanslutningar av lokala myndigheter som ansluter sig som avtalssupportrar lovar officiellt att:

 • Främja anslutning till borgmästaravtalet samt tillhandahålla stöd till dem av de egna medlemmarna som ansluter sig.
 • Offentligt erkänna borgmästaravtalet som ett nyckelelement i sin politik.
 • Underlätta erfarenhetsutbyte mellan avtalsparter och kandidatstäder.
 • Säkerställa en förmedlande roll mellan de egna medlemmarna, sekretariatet och de nationella/regionala medierna.
 • Identifiera samordningsfördelar med närliggande evenemang och initiativ på nationell eller regional nivå.
 • Lämna regelbunden feedback om de egna medlemmarnas åtgärder, så snart de har anslutit sig till borgmästaravtalet, och om tjänsterna de tillhandahåller i egenskap av avtalssupporter.

Om inga åtgärder vidtas eller vid bristande uppfyllelse av åtaganden, förbehåller sig Europeiska kommissionen rätten att upphäva nätverkets deltagande som avtalssupporter.

Hur ansöker man?

För att få status som avtalssupporter, ska nätverk av lokala myndigheter göra följande:

 • Fylla i online-intresseanmälan.
 • Efter bekräftelse om kvalifikation, fylla i avtalsformuläret, som ska undertecknas tillsammans med Europeiska kommissionen.
 • Så snart onlineprofilen har skapats av borgmästaravtalets sekretariat, uppdatera den med allsidig information om vilka tjänster och vilket stöd de avser att tillhandahålla avtalsparter.

Varför ska man delta?

Engagemanget i borgmästaravtalet skapar mervärde för avtalssupportrar, inbegripet möjligheter att:

 • Främja sina medlemmars bästa praxis.
 • Bättre följa sina medlemmars aktiviteter för hållbar energi.
 • Visa upp sina tjänster för en större publik.
 • Utbyta erfarenheter med andra nätverk.
 • Dra nytta av Europeiska kommissionens godkännande och erkännande.
 • Få mer synlighet för sina stora evenemang som organiseras med samband till borgmästaravtalet.
 • Delta i särskilda fora, workshopar och diskussionsgrupper.
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande