Illustration Maakonna või piirkonnana

Suur osa linnapeade kliima- ja energialase pakti edust tugineb piirkondade, maakondade jms avalike institutsioonide aktiivsele osalemisele, kes annavad oma vahendid ning oskusteabe osapoolte käsutusse. Komisjon tunnistab neid kui pakti koordinaatoreid ja nad on pakti sõnumi edastamisel ning pakti mõju suurendamisel komisjoni peamised liitlased.

Kes võib osaleda?

Maakonnad, piirkonnad, ministeeriumid, riiklikud energiaagentuurid, linnastud, omavalitsuste rühmad jne. Pakti koordinaatorina tunnistatakse iga avaliku sektori asutust, kes võtab ametlikult kohustuse anda pakti osapooltele strateegilisi juhiseid ning rahalist ja tehnilist abi.

Täiendavate selgituste saamiseks pöörduge palun pakti koordinaatorite infokeskuse poole aadressil coordinators[at]eumayors.eu.

Millised on kohustused?

 • Edendada linnapeade paktiga liitumist.
 • Pakkuda tehnilist ja strateegilist abi allakirjutanud omavalitsustele nende säästva energia ning kliimaalaste tegevuskavade arendamiseks, rakendamiseks ja järelevalveks.
 • Pakkuda osapooltele finantstuge otsetoetuste (toetused, subsiidiumid jne) ja/või tehnilise abina eraldatud inimressursi näol.
 • Toetada kogemuste ja teadmiste jagamist (olemasolevate ja potentsiaalsete) pakti osapoolte vahel.
 • Teha koostööd pakti teiste riiklike/piirkondlike koordinaatorite ja toetajatega, et soodustada ühiseid tegevusi ning edendada koordineeritud lähenemist.
 • Osaleda linnapeade pakti tegevustes.
 • Anda linnapeade pakti sekretariaadile regulaarset tagasisidet, mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul, allakirjutanute toetuseks läbi viidud tegevuste kohta.

>> Pakti koordinaatori kohustuste deklaratsiooni

>> Pakti riiklikud koordinaatori kohustuste deklaratsiooni

Tegevusetuse või ebapiisava pühendumise korral jätab linnapeade pakti sekretariaat endale õiguse peatada piirkonna või maakonna osalemine pakti koordinaatorina.

Kuidas esitada taotlus?

Pakti koordinaatori staatusest huvitatud riigiasutused peaksid astuma järgmiseid samme:

 • täitma veebipõhise liitumisvormi;
 • pärast kinnituse saamist sobivuse kohta täitma ja allkirjastama linnapeade pakti sekretariaadi poolt saadetud kohustuste deklaratsiooni;
 • pärast allkirjastatud kohustuste deklaratsiooni kättesaamist loob linnapeade pakti sekretariaat teie organisatsiooni veebiprofiili, mis võimaldab teil aktiivselt osaleda linnapeade pakti kogukonnas ja aitab teil paremini toetada teiega seotud osapooli.

Miks osaleda?

Pakti koordinaatoriks saamisel on mitmeid eeliseid:

 • Euroopa Komisjoni toetus ja tunnustus;
 • laialdane nähtavus rahvusvahelisel tasandil, eelkõige oma tegevuste tutvustamise kaudu pakti veebilehel;
 • suhtlemine, kogemuste ja teadmiste vahetamine Euroopa kolleegidega;
 • teaduslik ja tehniline tagasiside väljatöötatud vahendite ning metoodika kohta;
 • osalemine sihtsuunitlusega foorumites, töötubades ja muudes kogemuste vahetamise platvormides;
 • ja mis eriti oluline, piirkondliku arengu kindlustamine ning kohaliku omavalitsemise tugevdamine.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused