Illustration Maakonna või piirkonnana

Suur osa linnapeade kliima- ja energialase pakti edust tugineb piirkondade, maakondade ja teiste selliste avalike institutsioonide aktiivsel osalemisel, kes annavad oma vahendid ning oskusteabe allakirjutanute käsutusse. Komisjon tunnistab neid kui pakti koordinaatoreid ja nad on pakti sõnumi edastamisel ning pakti mõju suurendamisel komisjoni peamised liitlased.

Kes võib osaleda?

Maakonnad, piirkonnad, riigiasutused, linnastud, omavalitsuste rühmad jne. Euroopa Komisjon tunnistab pakti koordinaatorina ametlikult iga avaliku sektori asutust, kes võtab ametlikult kohustuse anda paktile allakirjutanutele strateegilisi juhiseid ning rahalist ja tehnilist abi.

Täiendavate selgituste saamiseks tuleb pöörduda pakti koordinaatorite infokeskuse poole aadressil coordinators[at]eumayors.eu.

Millised on kohustused?

 • Edendada linnapeade paktiga ühinemist oma territooriumil asuvate omavalitsuste seas ja pakkuda paktile alla kirjutavatele omavalitsustele abi ning kooskõlastada nende tegevust;
 • pakkuda tehnilist ja strateegilist abi omavalitsustele, kes soovivad paktiga ühineda, kuid kellel puuduvad säästva energia tegevuskava koostamiseks vajalikud vahendid;
 • pakkuda omavalitsustele rahalist abi ja võimalusi säästva energia tegevuskava väljatöötamiseks ning rakendamiseks;
 • aidata korraldada kohalikke energiapäevi, et suurendada teadlikkust ja
 • anda komisjonile korrapäraselt aru saavutatud tulemustest ning osaleda pakti strateegilises rakendamises.

Euroopa Komisjon jätab endale õiguse peatada piirkonna või maakonna osalemine pakti koordinaatorina, kui piirkond või maakond on passiivne või ei ole piisavalt pühendunud.

Kuidas esitada taotlus?

Pakti koordinaatori staatusest huvitatud haldusasutused peaksid:

 • täitma osalemishuvist teatamiseks asjakohase veebipõhise vormi;
 • täitma pärast kinnituse saamist kokkuleppevormi, millele peab alla kirjutama ka Euroopa Komisjon;
 • täiendama pärast kokkuleppe allakirjutamist mõlema poole poolt oma vastloodud veebiprofiili põhjalike andmetega teenuste ja abi kohta, mida nad kavatsevad allakirjutanutele pakkuda.

Miks osaleda?

Pakti koordinaatorina tegutsemisel on palju eeliseid:

 • Euroopa Komisjoni toetus ja tunnustus;
 • rahvusvaheline tuntus, eriti pakti veebisaidil oma meetmete reklaamimise tõttu;
 • kogemuste vahetamine Euroopa kolleegidega;
 • teaduslik ja tehniline tagasiside väljatöötatud vahendite ja metoodika kohta;
 • osalemine sihtsuunitlusega arutelurühmades, seminaridel ja muudel kogemuste jagamise platvormidel;
 • piirkonna arengu toetamine ja kohaliku tasandi juhtimise tugevdamine.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused