Illustration Als provincie of regio

Het Burgemeestersconvenant dankt een groot deel van zijn succes aan de actieve deelname van regio’s, provincies en andere dergelijke overheden die hun middelen en kennis ten dienste van de ondertekenaars stellen. Door de Commissie erkend als Coördinatoren van het Convenant, fungeren ze als belangrijke bondgenoten in het overbrengen van de boodschap en het vergroten van de invloed van het Convenant.

Wie komt in aanmerking?

Provincies, regio’s, nationale publiekrechtelijke lichamen, grootstedelijke gebieden, samenwerkingsverbanden van lokale overheden... Elke publiekrechtelijke instelling die officieel vastlegt om strategische sturing, financiële en technische ondersteuning te bieden aan de ondertekenaars van het convenant, wordt officieel door de Europese Commissie erkend als coördinator van het convenant.

Indien u nadere uitleg wenst, kunt u contact opnemen met de helpdesk van de coördinatoren van het convenant via coordinators[at]eumayors.eu.

Wat zijn de verbintenissen?

 • Het bevorderen van toetreding tot het Burgemeestersconvenant onder gemeenten op hun grondgebied en het verlenen van ondersteuning en coördinatie aan die gemeenten die zich aanmelden;
 • Het verlenen van technische en strategische ondersteuning aan gemeenten die bereid zijn om zich bij het Convenant aan te sluiten, maar niet over de nodige middelen beschikken om een Actieplan voor Duurzame Energie op te stellen;
 • Het verstrekken van financiële steun en de mogelijkheden aan gemeenten voor de ontwikkeling en implementatie van hun Actieplan voor Duurzame Energie;
 • Het assisteren bij de organisatie van Lokale Energiedagen voor bewustzijnsverhoging en
 • Het regelmatig verslag uitbrengen aan de Commissie over de bereikte resultaten en deelname aan de strategische implementatie van het Convenant.

In geval van nalatigheid of onvoldoende inzet behoudt de Europese Commissie zich het recht voor om de deelname van een regio of provincie als Coördinator van het Convenant op te schorten.

Hoe meldt u zich aan?

Overheidsinstanties die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van de status van Coördinator van het Convenant moeten de volgende procedure doorlopen:

 • Vul online het blijk van belangstelling formulier in;
 • Na bevestiging dat aan de voorwaarden voldaan is, vul het overeenkomstformulier in, welke moet worden mede-ondertekend door de Europese Commissie;
 • Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, hun nieuw aangemaakte online profiel bijwerken met uitgebreide informatie over de diensten en ondersteuning die zij voornemens zijn aan ondertekenaars te verstrekken.

Waarom deelnemen?

Coördinatoren van het Convenant genieten legio voordelen:

 • Goedkeuring en erkenning van de Europese Commissie;
 • Grote zichtbaarheid op internationale schaal, vooral door promotie van hun acties op de Convenantwebsite;
 • Uitwisseling van ervaringen met Europese collega’s;
 • Wetenschappelijke en technische feedback over ontwikkelde instrumenten en methodieken;
 • Deelname aan toegewijde discussiegroepen, werkgroepen en andere platforms voor uitwisseling van ervaringen.
 • En niet in de laatste plaats; consolidatie van de territoriale ontwikkeling en versterking van lokaal bestuur
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer