Illustration Z perspektywy prowincji i regionów

Znaczną część sukcesu Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zawdzięcza aktywnemu uczestnictwu regionów, prowincji i innych władz publicznych, które udostępniają sygnatariuszom własne zasoby i wiedzę techniczną. Noszą one nadane im przez Komisję Europejską miano „koordynatorów Porozumienia” i są kluczowymi sojusznikami w szerzeniu idei Porozumienia i zwiększaniu siły jego oddziaływania.

Kto może wziąć udział?

Prowincje, regiony, ministerstwa, krajowe agencje energetyczne, obszary metropolitalne, związki władz lokalnych… Każdy podmiot władzy publicznej, który oficjalnie zobowiąże się do zapewniania sygnatariuszom Porozumienia strategicznych wytycznych oraz wsparcia finansowego i technicznego zostanie oficjalnie uznany za koordynatora porozumienia.

W przypadku konieczności uzyskania dalszych wyjaśnień należy się kontaktować z biurem pomocy koordynatorów Porozumienia pod adresem coordinators[at]eumayors.eu.

Jakie są zobowiązania?

 • Promowanie przystępowania do Porozumienia Burmistrzów;
 • Zapewnianie pomocy technicznej i strategicznej sygnatariuszom, w celu osiągnięcia rozwoju, możliwości wdrożenia i monitoringu planów działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu;
 • Zapewnianie sygnatariuszom wsparcia finansowego w formie pomocy bezpośredniej (granty, dotacje itp.) i/lub poprzez kadry przydzielone do pomocy technicznej;
 • Wspieranie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy (bieżącymi i potencjalnymi) sygnatariuszami Porozumienia;
 • Współpraca z innymi krajowymi i/lub terytorialnymi koordynatorami i wspierającymi Porozumienie, aby rozwijać wspólne działania i promować skoordynowane podejście;
 • Uczestnictwo w działaniach Porozumienia Burmistrzów;
 • Regularne, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata, składanie w biurze Porozumienia Burmistrzów raportów w sprawie działań podejmowanych w celu wsparcia sygnatariuszy.

>> Porozumienia Burmistrzów koordynatora zobowiązanie

>> Porozumienia Burmistrzów krajowe koordynatora zobowiązanie

W razie braku działań lub niesatysfakcjonującego podjęcia zobowiązań ze strony koordynatora Porozumienie Burmistrzów ma prawo zawiesić status takiego regionu lub prowincji jako wspierającego Porozumienie.

Jak składać wnioski?

Organy administracji publicznej zainteresowane uzyskaniem statusu koordynatora Porozumienia powinny podjąć następujące czynności:

 • Wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy;
 • Wypełnić i podpisać zobowiązanie przesłane przez biuro Porozumienia Burmistrzów (po potwierdzeniu, że kandydat ma prawo zostać koordynatorem);
 • Po otrzymaniu podpisanego zobowiązania biuro Porozumienia Burmistrzów utworzy profil internetowy organu administracji publicznej. Dzięki niemu możliwy będzie aktywny udział w społeczności Porozumienia Burmistrzów oraz ułatwi on wspieranie powiązanych z nim sygnatariuszy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Status koordynatora Porozumienia wiąże się z licznymi korzyściami:

 • Wyrazem uznania przez Komisję Europejską
 • Obecnością na arenie międzynarodowej, szczególnie przez promowanie działań na stronie internetowej Porozumienia
 • Nawiązywaniem kontaktów oraz wymianą doświadczeń i wiedzy z partnerami w Europie
 • Możliwością otrzymywania naukowej i technicznej informacji zwrotnej na temat opracowanych narzędzi i metod
 • Uczestnictwem w tematycznych grupach dyskusyjnych, warsztatach i innych platformach wymiany doświadczenia
 • I w końcu konsolidacją rozwoju terytorialnego i wzmocnieniem lokalnego zarządzania
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna