Illustration Ako provincia alebo kraj

Dohovor primátorov a starostov vďačí do veľkej miery za svoj úspech aktívnej účasti krajov, provincií a iných podobných orgánov verejnej správy, ktoré poskytli signatárom svoje zdroje a know-how. Európska komisia ich uznala za koordinátorov Dohovoru, a tak fungujú ako kľúčoví spojenci pri šírení posolstva a zvyšovaní dopadu Dohovoru.

Kto je oprávnený pripojiť sa?

Provincie, regióny, národné verejné orgány, metropolitné oblasti, zoskupenia miestnych úradov... Akýkoľvek verejný orgán, ktorý sa oficiálne zaviaže poskytovať strategické vedenie, finančnú a technickú pomoc signatárom Dohovoru, Európska komisia oficiálne uzná za koordinátora Dohovoru.

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenie, obráťte sa na podpornú službu koordinátorov Dohovoru na coordinators[at]eumayors.eu.

Aké sú ich záväzky?

 • Propagovať medzi miestnymi samosprávami na svojom území pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov a poskytovať podporu a koordináciu tým samosprávam, ktoré Dohovor podpíšu;
 • poskytnúť technickú a strategickú pomoc tým miestnym samosprávam, ktoré by chceli pristúpiť k Dohovoru, ale nemajú potrebné zdroje na prípravu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja;
 • poskytovať finančnú podporu a príležitosti miestnym samosprávam na vypracovanie a realizáciu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja;
 • pomáhať pri organizovaní miestnych dní energie s cieľom zvyšovať povedomie a;
 • pravidelne podávať Komisii správu o dosiahnutých výsledkoch a podieľaní sa na strategickej realizácii Dohovoru.

V prípade nečinnosti alebo nedostatočného záväzku si Európska komisia vyhradzuje právo pozastaviť účasť určitého kraja alebo provincie ako koordinátora Dohovoru.

Ako sa prihlásiť?

Orgány verejnej správy, ktoré majú záujem získať postavenie koordinátora Dohovoru, by mali postupovať týmto spôsobom:

 • vyplniť on-line formulár na vyjadrenie záujmu;
 • po potvrdení o oprávnenosti vyplniť formulár o dohode, ktorý spolupodpisuje Európska komisia;
 • po podpise dohody obidvoma stranami aktualizovať svoj novovytvorený on-line profil o komplexné informácie o službách a podpore, ktorú majú v úmysle signatárom poskytovať.

Prečo sa zapojiť?

Výhody získania postavenie koordinátora Dohovoru sú rozmanité:

 • podpora a uznanie Európskej komisie; ;
 • výrazné zviditeľnenie sa v medzinárodnom meradle, najmä propagáciou svojich aktivít na internetových stránkach Dohovoru;
 • výmena skúseností s európskymi partnermi;
 • vedecká a technická spätná väzba na vyvíjané nástroje a metodiky;
 • účasť v špecializovaných diskusných skupinách, na workshopoch a iných platformách na výmenu skúseností;
 • a v neposlednom rade konsolidovanie územného rozvoja a posilnenie miestnej samosprávy
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie