Illustration Som provins eller region

Borgmästaravtalet för klimat och energi har det aktiva deltagandet från regioner, provinser och andra sådana offentliga myndigheter som ställer sina resurser och sitt kunnande i avtalsparternas tjänst att tacka för en hel del av sin framgång. Genom att de har fått erkännande av kommissionen som samordnare utgör de en viktig kanal för att föra ut informationen och att öka inverkan av borgmästaravtalet.

Vem kan kvalificera sig?

Provinser, regioner, nationella offentliga organ, storstadsområden, grupperingar av lokala myndigheter… Varje offentlig myndighet som officiellt åtar sig att ge strategisk vägledning, ekonomiskt och tekniskt stöd till avtalstecknarna kommer att erkännas som samordnare av Europeiska kommissionen.

Kontakta samordnarnas stöd- och kontaktpunkt om du skulle behöva ytterligare klargöranden på coordinators[at]eumayors.eu.

Vilka är åtagandena?

 • Främja anslutning till borgmästaravtalet bland kommuner på det egna territoriet samt tillhandahålla stöd och samordningsinsatser till de kommuner som ansluter sig.
 • Tillhandahålla tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner som är villiga att ansluta sig till borgmästaravtalet, men som saknar de nödvändiga resurserna att utarbeta en åtgärdsplan för hållbar energi.
 • Tillhandahålla finansiellt stöd och finansieringsmöjligheter till kommunerna för att utveckla och genomföra deras åtgärdsplaner för hållbar energi.
 • Bistå vid organiseringen av lokala energidagar för att höja medvetenheten.
 • Regelbundet rapportera till kommissionen om resultaten samt delta i det strategiska genomförandet av borgmästaravtalet.

Om inga åtgärder vidtas eller vid bristande uppfyllelse av åtaganden, förbehåller sig Europeiska kommissionen rätten att upphäva en regions eller en provins deltagande som samordnare.

Hur ansöker man?

Offentliga förvaltningar som är intresserade av att få status som samordnare ska genomgå följande process:

 • Fylla i online-intresseanmälan.
 • Efter bekräftelse om kvalifikation, fylla i avtalsformuläret, som ska undertecknas tillsammans med Europeiska kommissionen.
 • Efter undertecknande av avtalet av bägge parter, uppdatera sin nyskapade onlineprofil med allsidig information om vilka tjänster och vilket stöd de avser att tillhandahålla avtalsparter.

Varför ska man delta?

Fördelarna med att bli samordnare är många:

 • Godkännande och erkännande från Europeiska kommissionen
 • Bred synlighet i internationell skala, särskilt genom marknadsföring av deras åtgärder på borgmästaravtalets webbplats
 • Erfarenhetsutbyte med europeiska motsvarigheter
 • Vetenskaplig och teknisk feedback om verktyg och metoder som utvecklas
 • Deltagande i särskilda diskussionsgrupper, workshopar och andra plattformar för erfarenhetsutbyte
 • Sist men inte minst, en konsolidering av territoriell utveckling och ett stärkande av lokalt styrande
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande