Illustration Finansieringsinstrumenter

Dette afsnit indeholder en ikke-udtømmende liste over finansielle programmer og initiativer, der er til rådighed for borgmesterpagtens underskrivere.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INNOVATIVE FINANSIERINGSORDNINGER

For at finde ud af, hvorledes ligesindede underskrivere af borgmesterpagten udnytter disse og andre ressourcer, kan man læse samlingen af casestudier, der er indeholdt i borgmesterpagtens brochure om finansiering. Du vil også finde en liste over nyttige ressourcer i bunden af siden.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EUROPÆISKE MIDLER ADMINISTRERET PÅ NATIONALT OG REGIONALT NIVEAU

Struktur- og samhørighedsfonde

Den europæiske samhørighedspolitik er opdelt i tre primære finansieringsinstrumenter:

 • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
 • Den Europæiske Socialfond (ESF)
 • Samhørighedsfonden

Yderligere oplysninger

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) for energieffektive forbedringer og brug af vedvarende energi i eksisterende bebyggelse

 • I hvert enkelt medlemsland skal udgiften til energieffektive forbedringer og brug af vedvarende energi i eksisterende bebyggelse være berettiget for op til et beløb på 4 % af den samlede tildeling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).
 • Medlemslandene bør ændre eksisterende prioriteringer med henblik på at anvende modtagne midler (EFRU) til energibesparende tiltag i eksisterende bebyggelse.
 • En formel godkendelse af de operationelle programmer er ikke påkrævet fra Europa-Kommissionen.
 • Medlemslandene behøver ikke at vente indtil udgangen af 2013 med at implementere de nødvendige ændringer.

Yderligere oplysninger

Formidling af Europa-Kommissionens ‘Regionale politik, der bidrager til bæredygtig vækst i Europa’.

JESSICA-initiativet

JESSICA – Fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder – er et initiativ, der er udviklet af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank i samarbejdet med Europarådets Udviklingsbank.

I henhold til nye procedurer får medlemslandene eller regionerne mulighed for at bruge strukturfondene til at foretage investeringer, som skal betales tilbage, i projekter, der er del af en integreret plan for bæredygtig byudvikling. Disse investeringer, der kan have form af egenkapital, lån og/eller garantier, gives til projekter via fonde for byudvikling, og, om nødvendigt, holdingfonde.

Yderligere oplysninger

JASPERS-initiativet

JASPERS – fælles assistance til projekter i de europæiske regioner – hjælper de 12 central- og østeuropæiske EU-medlemslande med udarbejdelsen af store projekter vedrørende tilskudsfinansiering under struktur- og samhørighedsfondene. Målet er at øge kvantiteten og kvaliteten i de projekter, der sendes til Kommissionens godkendelse. JASPER’s bistand, der ydes uden beregning, er rettet mod at øge optagelsen af tilgængelige midler.

Yderligere oplysninger

Samarbejdsprogrammet INTERREG IV A

Programmet støtter grænseoverskridende samarbejde på tværs af alle EU’s interne grænser. Målet er at øge erfaringsudvekslingen mellem de europæiske regioner og at finde fælles løsninger på de problemer, der opstår. Den primære idé er at forhindre, at man ”opfinder hjulet igen” og hurtigere kopierer succesfulde politikker og strategier, der er gennemført andre steder. Den værdi, som sådanne projekter tilfører, er nogle gange uhåndgribelig – øget viden, kompetencer, kontakter og nye erfaringer, nogle gange finansieres pilotprojekter og tunge investeringer.

Yderligere oplysninger

Samarbejdsprogrammet INTERREG IV B

Pilotprojekter, investeringsforberedelse og lette investeringer er muligt inden for denne form for samarbejde.

Yderligere oplysninger


EUROPÆISKE FONDE, DER ADMINISTRERES CENTRALT AF EUROPA-KOMMISSIONEN

Samarbejdsprogrammerne INTERREG IV C OG URBACT

Interregionalt samarbejde (INTERREG IV C): Projekterne fokuserer udelukkende på erfaringsudveksling og visse lette pilotprojekter – og afprøver metoder og værktøjer. Investeringsaktiviteter støttes ikke.

Yderligere oplysninger

URBACT: Europæisk udvekslings- og læringsprogram for byer, der fremmer bæredygtig byudvikling. Byer samarbejder om at finde løsninger på store bymæssige udfordringer, hvilket bekræfter den vigtige rolle, de spiller i forhold til stigende, komplekse samfundsmæssige forandringer.

Yderligere oplysninger

Horizon 2020

Horizon 2020-programmet blev lanceret i 2014 som en efterfølger til programmet »Intelligent energi - Europa« (IEE).

Horizon 2020 er det finansielle instrument, der gennemfører flagskibsinitiativet »Innovation i EU«, der har til hensigt at sikre Europas globale konkurrenceevne.Horizon 2020, Europa-Kommissionens forsknings- og innovationsprogram til en værdi af 80 mia. €, vil fokusere på videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer.

Der er en række indkaldelser af forslag, der tilbyder finansiering til offentlige myndigheders gennemførelse af politikker for bæredygtig energi.

Yderligere information

ELENA-faciliteten

ELENA – støtte til forberedelse af energiinvesteringer i kommuner – er en facilitet, der yder tilskud til teknisk bistand. Den omfattende række af tiltag, der er berettigede til en sådan økonomisk bistand, omfatter: Gennemførligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af investeringsprogrammer, forretningsplaner, energirevision, udarbejdelse af udbudsprocedurer og kontrakter og programledelse for nyt personale. Målet er at gruppere spredte lokalprojekter til systematiske investeringer og at gøre dem attraktive.

De tiltag, der er omfattet af kommunernes handlingsplaner og investeringsprogrammer, skal finansieres med andre midler såsom lån, energitjenesteselskaber eller strukturfonde.

ELENA er finansieret via det europæiske program ’European Intelligent Energy’ der har et årligt budget på 15 mio. EUR.

Yderligere oplysninger

ELENA-KfW

Denne nye, tekniske bistandsfacilitet er introduceret af Europa-Kommissionen i samarbejde med den tyske koncern KfW. Den støtter mellemstore investeringsprojekter under 50 mio. EUR med fokus på emissionskreditter.

ELENA-CEB

ELENA-CEB er udviklet af Europa-Kommissionen i samarbejde med Europarådets Udviklingsbank og yder teknisk bistand til udvikling af investeringsprojekter, der er målrettet alment boligbyggeri.

Yderligere oplysninger

EBRD-ELENA

EBRD-ELENA-faciliteten støtter forberedelsen til og mobiliseringen af finansiering til lokale og regionale myndigheders og øvrige offentlige organers investeringer i bæredygtig energi.

Faciliteten dækker op til 90 % af de samlede omkostninger til det tekniske samarbejde, der er nødvendigt for at forberede og gennemføre investeringer i bæredygtig energi i den kommunale sektor, herunder feasibility- og markedsundersøgelser, udvælgelse og forberedelse af berettigede projekter, forretningsplanlægning, energisyn, gennemførelse af og kontrol med projekter, oprettelse af en projektstyringsenhed, udarbejdelse af udbudsdokumentation og iværksættelse af udbudsprocessen.

Faciliteten støtter fem typer EBRD-støttede projekter for energieffektivitet:

 • kommunale byggeprojekter
 • fjernvarmeprojekter
 • bytransportprojekter
 • lokale infrastrukturprojekter
 • og offentlige forsyningstjenester.

De berettigede lande er: Bulgarien, Kroatien, Estland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

More information

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte EBRD.

Smart Cities

Underskrivere af borgmesterpagten, der har påtaget sig en politisk forpligtelse til at reducere klimaforandringerne og udviklet en holistisk plan for bæredygtig energi for deres område, kan også drage fordel af den teknologiske komponent i Europas energipolitik. Initiativet ’Smart Cities’ støtter et begrænset antal større teknologiorienterede projekter i byer og regioner, der anvender nyskabende tiltag til bæredygtig brug og produktion af energi samt projekter vedrørende mobilitet.

Initiativet lægger sig op ad de øvrige initiativer vedrørende strategiske energiteknologiplaner for EU, særligt det europæiske solenergiinitiativ og det europæiske elnetinitiativ samt offentlig-private partnerskaber på EU-plan vedrørende bygninger og grønne biler, der er oprettet under den europæiske økonomiske genopretningsplan.

Yderligere oplysninger

Den europæiske energieffektivitetsfacilitet

Der introduceres en ny europæisk investeringsfond vedrørende bæredygtige energiprojekter i 2011. Fonden vil anvende 146 mio. uudnyttede EUR fra det europæiske, økonomiske genopretningsprogram suppleret af medfinansiering fra Den Europæiske Finansieringsbank med henblik på at yde egenkapital, garantier og gældsprodukter til offentlige myndigheder og enheder, der handler på deres vegne. Fonden vil fokusere på investeringer i bygninger, lokal energiinfrastruktur, bæredygtige installationer og bymobilitet.

Kommunal finansieringsfacilitet

Den kommunale finansieringsfacilitet er et initiativ under Europa-Kommissionen og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling til at udvikle og stimulere kommercielle bankudlån til små og mellemstore kommuner og deres forsyningsvirksomheder i de EU-lande, der tiltrådte EU i 2004 (Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Den Slovakiske Republik og Slovenien med Bulgarien og Rumænien). Faciliteten kombinerer finansiering fra EBGU i form af langsigtede lån og/eller risikospredning.

Yderligere oplysninger

Initiativ vedrørende bæredygtig energi

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling støtter kommunale, bæredygtige energiprojekter i de lande, hvor banken driver virksomhed.

Indsatsområderne (f.eks. kommunal energiinfrastruktur, transport, kvotehandelsmarkedet etc.) er rettet mod kommuner, lokale banker, små og mellemstore virksomheder og øvrige lokale aktører.

Yderligere oplysninger


Nyttige ressourcer

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura