Illustration Rahastamisvahendid

Sellel lehel esitatakse paktile allakirjutanute käsutuses olevate rahastamisprogrammide ja -algatuste mittetäielik nimekiri.

Quick Reference Guide

PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

UUENDUSLIKUD RAHASTAMISKAVAD

Et saada teada, kuidas teised paktile allakirjutanud kasutavad neid ja muid vahendeid, tutvuge pakti temaatilises, rahastamist käsitlevas teabelehes nimetatud üksikjuhtuuringutega. Leiad nimekirja kasulikke allikaid allosas lehekülge.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

RIIGI JA PIIRKONNA TASANDIL HALLATAVAD EUROOPA FONDID

Tõukefondid ja ühtekuuluvusfond

Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on jaotatud kolmeks peamiseks rahastamisvahendiks:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF);
 • Euroopa Sotsiaalfond;
 • Ühtekuuluvusfond.

Lisateave

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) toetab energiatõhususe parandamist ja taastuvenergia kasutamist olemasolevates elamutes

 • Kõikides liikmesriikides on kulutused olemasolevate elamute energiatõhususe suurendamiseks ja neis taastuvenergia kasutamiseks abikõlblikud summa ulatuses, mis moodustab ERFi kogutoetusest kuni 4%.
 • Liikmesriigid peaksid kohandama seniseid prioriteete, et suunata saadud vahendid (ERF) ümber energia säästva kasutamise meetmete rakendamiseks olemasolevates elamutes.
 • Euroopa Komisjon ei pea tegevusprogramme eelnevalt heaks kiitma.
 • Liikmesriigid ei pea ootama vajalike muudatuste rakendamisega 2013. aasta lõpuni.

Lisateave

Euroopa Komisjoni teatis „Kestlikku kasvu toetav regionaalpoliitika Euroopa 2020. aasta strateegias”

Tehnilise abi programm JESSICA

JESSICA – Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele – on algatus, mille töötasid välja Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank koostöös Euroopa Nõukogu Arengupangaga.

Uue korra alusel anti liikmesriikidele ja piirkondadele võimalus kasutada tõukefonde tagasimakstavate investeeringute tegemiseks projektidesse, mis sisalduvad linnade säästva arengu ühtses kavas. Neid investeeringuid, mida võidakse teha omakapitali, laenude ja/või garantiide vormis, tehakse projektidesse linnaarendusfondide ja vajaduse korral haldusfondide kaudu.

Lisateave

Tehnilise abi programm JASPERS

JASPERS – ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks – abistab ELi 12 Kesk- ja Ida-Euroopas paiknevat liikmesriiki selliste suurte projektide ettevalmistamisel, mis esitatakse tõuke- ja ühtekuuluvusfondidest rahastamise saamiseks. Selle eesmärk on suurendada komisjoni talitustele heakskiitmiseks esitatavate projektide hulka ja kvaliteeti. JASPERSi raames tasuta antava abiga püütakse kiirendada olemasolevate vahendite kasutamist.

Lisateave

Koostööprogramm INTERREG IV A

Programmi raames toetatakse piiriülest koostööd ELi välispiiril. Selle eesmärk on suurendada kogemuste vahetamist Euroopa piirkondade vahel ja leida ühised lahendused esilekerkivatele probleemidele. Põhieesmärk on vältida jalgratta leiutamist ja korrata mujal rakendatud edukaid strateegiaid ning poliitikat. Selliste projektide lisandväärtus pole mõnikord käegakatsutav – paremad teadmised, pädevused, kontaktid, uued kogemused, vahel rahastatakse katsemeetmeid ja keerukaid investeeringuid.

Lisateave

Koostööprogramm INTERREG IV B

Selle koostöö raames on lubatud katseprojektid, investeeringute ettevalmistamine ja lihtsamad investeeringud.

Lisateave


EUROOPA KOMISJONI POOLT KESKSELT HALLATAVAD EUROOPA FONDID

Koostööprogrammid INTERREG IV C ja URBACT

Piirkondadevaheline koostöö (INTERREG IV C): projektid on rangelt suunatud kogemuste vahetamisele ja lihtsamatele katsealgatustele (meetodite ja vahendite katsetamine). Investeeringuid ei toetata.

Lisateave

URBACT: Euroopa vahetus- ja õppeprogramm linnade säästvat arengut edendavatele linnadele. Linnad teevad koostööd, et töötada välja lahendused suurematele linnakeskkonna probleemidele; see kinnitab taas nende olulist osa seoses üha keerukamate ühiskondlike muudatustega.

Lisateave

Horisont 2020

Programm „Horisont 2020” algatati 2014. aastal programmi „Arukas energeetika – Euroopa” jätkuks.

Horisont 2020 on rahastamisvahend juhtalgatuse „Innovaatiline liit” rakendamiseks, mille eesmärk on tagada Euroopa ülemaailmne konkurentsivõime. Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020”, mille maht on 80 miljardit eurot, keskendub tipptaseme saavutamisele teaduses, juhtpositsiooni saavutamisele tööstuses ja ühiskonnaprobleemide lahendamisele. Rea konkursikutsete raames pakutakse toetusi, et aidata avaliku sektori asutustel teostada säästva energia poliitikat.

Lisateave

ELENA-programm

ELENA – Euroopa kohaliku energia abivahend – on programm, mille raames antakse tehnilise abi toetusi. Rahalist toetust võivad saada muu hulgas järgmised meetmed: teostatavus- ja turu-uuringud, investeerimiskavade struktureerimine, äriplaanid, energiaauditid, pakkumismenetluste ja lepingute ettevalmistamine ning investeerimiskava juhtimise üleandmine uutele töötajatele. Eesmärk on koondada hajutatud kohalikud projektid süsteemseteks investeeringuteks ja muuta need pankade jaoks sobivaks.

Kohalike omavalitsuste tegevuskavades ja investeerimiskavades ettenähtud meetmeid tuleb rahastada muudest vahenditest, näiteks laenudest, energiateenuse ettevõtjate kaudu või tõukefondidest.

ELENA programmi rahastatakse Euroopa aruka energeetika programmi kaudu ja selle aastaeelarve on 15 miljonit eurot.

Lisateave

ELENA-KfW

Selle uue tehnilise abi programmi algatas Euroopa Komisjon koostöös Saksa kontserniga KfW. Selle raames toetatakse keskmise suurusega investeerimisprojekte (alla 50 miljoni euro), mis on suunatud CO2 krediidi edendamisele.

ELENA-CEB

ELENA-CEBi töötas välja Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Nõukogu Arengupangaga ja selle raames antakse tehnilist abi sotsiaaleluasemetele suunatud investeerimisprojektide arendamiseks.

Lisateave

EBRD ELENA-programm

EBRD-ELENA programmi raames toetatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste ning teiste avaliku sektori asutuste poolt säästva energia investeeringute rahastamise ettevalmistamist ja vahendite kaasamist.

Programm hõlmab kuni 90% tehnilise koostöö kogukuludest, mis on vajalikud säästva energia investeeringute ettevalmistamiseks ja rakendamiseks omavalitsussektoris, sealhulgas teostatavus- ja turu-uuringud, toetuskõlblike projektide kindlakstegemine ja ettevalmistamine, äriplaanid, energiaauditid, projektide rakendamine ja kontrollimine, projektide rakendamisüksuste moodustamine, hankedokumentide ettevalmistamine ja hankeprotsessi käivitamine.

Programmi raames antakse toetusi viit liiki EBRD toetatud energiatõhususe investeerimisprojektidele:

 • omavalitsuste ehitusprojektid;
 • piirkondlikud kütteprojektid;
 • linnatranspordi projektid;
 • kohalike taristute projektid
 • ja kommunaalteenuste taristu.

Toetuskõlblikud riigid on: Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.

Lisateave

Lisateabe saamiseks võtke ühendust EBRDga.

Arukad linnad (Smart Cities)

Paktile allakirjutanud, kes on võtnud poliitilise kohustuse leevendada kliimamuutust ja töötanud välja tervikliku säästva energia tegevuskava oma territooriumi jaoks, saavad kasu ka Euroopa energiapoliitika tehnoloogilisest osast. Arukate linnade algatus toetab piiratud arvu suuremaid linnade ja piirkondade tehnoloogiale suunatud projekte, mis näevad ette eesrindlikud meetmed energia säästva kasutamise ja tootmise ning liikuvuse valdkonnas.

See tugineb energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) algatustele, eelkõige Euroopa päikeseenergia algatusele ja Euroopa elektri suurvõrgu algatusele ning Euroopa majanduse elavdamise kava raames loodud ELi avaliku ja erasektori partnerlusele ehitiste ja keskkonnahoidlike autode valdkonnas.

Lisateave

Euroopa energiatõhususe rahastamisvahend

2011. aastal luuakse uus Euroopa investeerimisfond säästva energia projektide rahastamiseks. Fond kasutab Euroopa majanduse elavdamise kava raames kulutamata jäänud 146 miljonit eurot, millele lisatakse Euroopa Investeerimispanga kaasrahastamine, et pakkuda riigiasutustele ja nende nimel tegutsevatele üksustele omakapitali-, tagatis- ja laenutooteid. Fond keskendub ehitistesse, kohalikku energia infrastruktuuri, taastuvenergia rajatistesse ja linnasisesesse liikuvusse tehtavatele investeeringutele.

Omavalitsuste rahastamisvahend

Omavalitsuste rahastamisvahend on Euroopa Komisjoni ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) algatus, et toetada ja õhutada kommertspanku andma laenu väikestele ja keskmise suurusega omavalitsustele ning sealsetele kommunaalettevõtjatele ELi riikides, mis ühinesid ELiga 2004. aastal (Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Slovaki Vabariik ja Sloveenia ning samuti Bulgaaria ja Rumeenia). Rahastamisvahendi raames kasutatakse EBRD vahendeid pikaajaliste laenude andmiseks ja/või riski jagamiseks.

Lisateave

Säästva energia algatus

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) toetab omavalitsuste säästva energia projekte riikides, milles ta tegutseb.

Sekkumisvaldkondades (nt omavalitsuse energia infrastruktuur, transport, CO2 turg jne) on sihtrühmadeks omavalitsused, kohalikud pangad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning muud kohalikud tegijad.

Lisateave


Kasulikud vahendid

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused