Illustration Rahoitusvälineet

Tässä osiossa on avoin luettelo rahoitusohjelmista ja aloitteista, jotka ovat yleiskokouksen osallistujien käytettävissä.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INNOVATIIVISET RAHOITUSMALLIT

Yleiskokouksen rahoitusta käsittelevässä temaattisessa esitteessä kuvatut tapausesimerkit havainnollistavat, miten muut yleiskokouksen osallistujat ovat hyödyntäneet näitä ja muita mahdollsuuksia. Löydät myös listan hyödyllisiä resursseja alareunassa sivun.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EU:N RAHASTOT, JOITA HALLINNOIDAAN KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

Rakennerahastot ja koheesiorahasto

EU:n koheesiorahasto jakautuu kolmeen pääasialliseen rahoitusvälineeseen:

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Koheesiorahasto (CF)

Lisätietoa

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön nykyisissä asunnoissa

  • Jokaisessa jäsenvaltiossa energiatehokkuusparannuksiin ja uusiutuviin energianlähteisiin kelpuutetaan käytettäväksi enintään 4 % EAKR:n koko määrärahasta;
  • Jäsenvaltioiden on sovitettava tämänhetkisiä prioriteettejaan ja kohdistettava saadut varat (EAKR) uudelleen jo rakennettuja taloja koskeviin energiansäästötoimenpiteisiin;
  • Toimintaohjelmia varten ei tarvita Euroopan komission virallista hyväksyntää;
  • Jäsenvaltioiden ei tarvitse odottaa tarvittavien muutosten tekemiseksi vuoden 2013 loppuun.

Lisätietoa

Euroopan komission tiedonanto ”Aluepolitiikan panos Eurooppa 2020 strategian mukaisessa kestävässä kasvussa”

Tekninen tukiväline JESSICA

JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten – on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin yhteistyössä Euroopan neuvoston kehityspankin kehittämä aloite.

Uusissa käytännöissä jäsenvaltioille tai alueille annetaan mahdollisuus käyttää rakennerahastoja takaisinmaksettavien sijoitusten tekemiseen hankkeisiin, jotka muodostavat osan kestävää kaupunkikehitystä edistävää yhtenäistä suunnitelmaa. Nämä sijoitukset voivat olla pääoman, lainojen ja/tai takuiden muodossa, ja hankkeet saavat ne käyttöönsä kaupunkikehitysrahastojen ja tarvittaessa holdingrahastojen kautta.

Lisätietoa

Tekninen tukiväline JASPERS

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions, Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu) avustaa 12:ta Keski- ja Itä-Euroopan EU-jäsenvaltiota suurten projektien valmistelussa rakenne- ja koheesiorahastoista haettavaa rahoitusta varten. Tarkoitus on lisätä komission palveluihin hyväksyttäväksi lähetettävien projektien määrää ja parantaa niiden laatua. JASPERS-apu tarjotaan maksutta, ja se on suunnattu saatavilla olevien rahastojen käytön nopeuttamiseksi.

Lisätietoa

Yhteistyöohjelma INTERREG IV A

Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä kaikilla EU:n sisärajoilla. Tarkoitus on edistää kokemusten vaihtoa Euroopan alueiden välillä ja löytää yhteisiä ratkaisuja kohdattuihin ongelmiin. Kantavana ajatuksena on, että ”pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan” ja että toisaalla toteutetuista, onnistuneista käytännöistä ja strategioista voidaan ottaa mallia. Tällaisten projektien tuoma lisäarvo on joskus aineetonta, kuten tiedon lisääntyminen, mahdollisuudet, yhteydet ja uudet kokemukset, ja joskus taas rahoitetaan pilottitoimia ja kovia sijoituksia.

Lisätietoa

Yhteistyöohjelmat INTERREG IV B

Tämäntyyppisen yhteistyön puitteissa on mahdollista toteuttaa pilottiohjelmia, sijoitusten valmistelua ja pieniä sijoituksia.

Lisätietoa


EUROOPAN KOMISSION KESKEISESTI HALLINNOIMAT EU:N RAHASTOT

Yhteistyöohjelmat INTERREG IV C & URBACT

Alueiden välinen yhteistyö (INTERREG IV C): Hankkeissa keskitytään ainoastaan kokemusten vaihtoon ja pienimuotoisiin pilottialoitteisiin, joissa testataan menetelmiä ja työkaluja. Sijoitustoimintaa ei tueta.

Lisätietoa

URBACT: URBACT: EU:n vaihto- ja oppimisohjelma kaupungeille kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Kaupungit tekevät yhteistyötä ratkaisujen kehittämiseksi suurimpiin urbaaneihin haasteisiin ja vahvistavat keskeistä asemaansa yhä monimutkaisempien yhteiskunnan muutosten kohtaamisessa.

Lisätietoa

Horisontti 2020

Horisontti 2020 –ohjelma käynnistettiin vuonna 2014 Älykäs energiahuolto Euroopassa –ohjelman seuraajaksi.

Horisontti 2020 on innovaatiounionin rahoitusinstrumentti. Innovaatiounioni on Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke jonka tarkoitus on varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky. Horisontti 2020 on Euroopan komission 80 miljardin euron tutkimus- ja innovointiohjelma, jossa keskitytään huipputason tieteeseen, teollisuuden johtoasemaan ja yhteiskunnan haasteisiin. Tarjoamme useita rahoitushakuja, joiden kautta viranomaiset voivat saada tukea kestäville energiahankkeille.

Lisätietoja

ELENA-väline

ELENA (European Local Energy Assistance, eurooppalainen paikallisen energian tuki) on väline, josta myönnetään avustusta tekniselle tuelle. Rahallista tukea voi saada monenlaisiin toimenpiteisiin, kuten toteutettavuus- ja markkinatutkimuksiin, sijoitusohjelmien koostamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin; energiakatselmuksiin; tarjouspyyntömenettelyjen ja sopimusjärjestelyjen valmisteluun sekä sijoitusohjelman hallinnoinnin kohdentamiseen vasta palkatulle henkilöstölle. Tarkoitus on koota hajanaiset, paikalliset projektit järjestelmällisiksi sijoituksiksi ja tehdä niistä taloudellisesti tuottavia.

Kuntien toimintasuunnitelmiin ja sijoitusohjelmiin sisältyvät toimenpiteet on rahoitettava jollakin toisella tavalla, kuten lainoilla, ESCO-sopimuksilla tai rakennerahastoilla.

ELENA saa rahoituksen Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmasta, ja sen vuosibudjetti on 15 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

ELENA-KfW

Uusi, Euroopan komission yhteistyössä saksalaisen KfW-pankkikonsernin kanssa käynnistämä teknisen avustuksen väline. Sillä tuetaan alle 50 miljoonan euron keskikokoisia sijoitusprojekteja keskittyen päästöhyvityksiin.

ELENA-CEB

Euroopan komission yhteistyössä Euroopan neuvoston kehityspankin kanssa kehittämä ELENA-CEB antaa teknistä apua sosiaaliseen asumiseen kohdennetuille sijoitusprojekteille.

Lisätietoa

EBRD-ELENA

EBRD-ELENA-välineellä autetaan paikallisia ja alueellisia viranomaisia sekä muita julkisia elimiä kestävän energian investointeihin liittyvän rahoituksen valmistelussa ja hankinnassa.

Välineestä katetaan enintään 90 % teknisen yhteistyön (TC) kokonaiskustannuksista, jotka aiheutuvat kuntasektorin kestävän energian investointien valmistelusta ja toteutuksesta; kustannuksiin kuuluvat mm. toteutettavuus- ja markkinatutkimukset, tukikelpoisten hankkeiden tunnistaminen ja valmistelu, liiketoiminnan suunnittelu, energiakatselmukset, hankkeiden täytäntöönpano ja todentaminen, yksiköiden perustaminen hankkeiden täytäntöönpanoa varten, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu sekä tarjouskilpailun käynnistäminen.

Välineestä tuetaan viidentyyppisiä EBRD:n takaamia energiatehokkuusinvestointihankkeita:
- * kuntien rakennushankkeet
- * kaukolämpöhankkeet
- * kaupunkiliikennehankkeet
- * paikalliset infrastruktuurihankkeet
- * ja julkisia palveluja tukeva infrastuktuuri.

Tukikelpoiset maat ovat: Bulgaria, Kroatia, Viro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia.

Lisätietoja

Ota yhteyttä EBRD:hen saadaksesi lisätietoja.

Smart Cities & Communities

Yleiskokouksen osallistujat, jotka ovat tehneet poliittisen sitoumuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kehittäneet kokonaisvaltaisen kestävän energian toimintasuunnitelman alueilleen, voivat myös hyötyä Euroopan energiapolitiikan teknisestä puolesta. Smart Cities -aloite tukee rajoitettua määrää suuria, teknologiaan keskittyviä kaupunkien ja alueiden hankkeita, joihin sisältyy uraauurtavia toimenpiteitä energian kestävän käytön ja tuotannon sekä liikkuvuuden alalla.

Aloite perustuu toisen strategisen energiatekniikkasuunnitelman (SET-suunnitelman), Euroopan talouden elvytyssuunnitelman puitteissa perustettuihin aloitteisiin, etenkin Euroopan aurinkoenergia-aloitteeseen ja Euroopan sähköverkkoaloitteeseen, sekä EU:n julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen rakennusalalla ja ympäristöystävällisten autojen alalla.

Lisätietoa

Euroopan energiatehokkuusväline (European Energy Efficiency Fund)

Uusi eurooppalainen sijoitusrahasto kestävän energian projekteille otetaan käyttöön vuonna 2011. Rahastossa hyödynnetään Euroopan talouden elvytysohjelman käyttämättä jääneitä 146 miljoonaa euroa, joita täydentää Euroopan investointipankin yhteisrahoitus pääoman, takuiden ja velkatuotteiden tarjoamiseksi julkisille viranomaisille ja niiden puolesta toimiville tahoille. Rahastosta rahoitetaan rakennuksiin, paikalliseen energiainfrastruktuuriin, uusiutuvien energialähteitä käyttäviin hajautettuihin laitoksiin ja urbaaniin liikkuvuuteen liittyviä investointeja.

Kuntien rahoitusväline

Kuntien rahoitusväline (Municipal Finance Facility) on Euroopan komission ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) aloite, jonka tarkoitus on kannustaa kaupallisia pankkeja myöntämään lainoja pienten ja keskisuurten kunnille ja niiden energiayhtiöille vuonna 2004 EU:hun liittyneissä maissa (Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Slovakian tasavalta ja Slovenia sekä Bulgaria ja Romania). Välineessä yhdistyvät EBRD:n rahoituksen pitkäaikaiset lainat ja/tai riskin jakaminen.

Lisätietoa

Kestävä energia -aloite (Sustainable Energy Initiative)

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) tukee kunnallisia kestävän energian projekteja toimintamaissaan.

Sen toiminnan (kunnallinen energiainfrastruktuuri, kuljetus, päästömarkkinat tms.) kohteina ovat kunnat, paikallistason pankit, pk-yritykset ja muut paikalliset toimijat.

Lisätietoa


Hyödyllisiä apuvälineitä

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat