Illustration Finansavimo priemonės

Šiame skyriuje pateikiamas negalutinis finansavimo programų ir iniciatyvų, prieinamų Pakto signatarams, sąrašas.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

NAUJOVIŠKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS

Norėdami sužinoti, kaip jūsų kolegos iš kitų savivaldybių naudojasi šiais ir kitais ištekliais, skaitykite konkrečių pavyzdžių rinkinį, pateiktą Pakto teminiame lankstinuke apie finansavimą.. Rasite naudingų išteklių sąrašą puslapio apačioje.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EUROPOS LĖŠOS, VALDOMOS NACIONALINIU IR REGIONO LYGMENIU

Struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas

Europos sanglaudos politika yra suskirstyta į tris pagrindines finansavimo priemones:

 • Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
 • Europos socialinis fondas (ESF)
 • Sanglaudos fondas (SF)

Daugiau informacijos

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) už energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą pastatytuose būstuose

 • Visose valstybėse narėse išlaidoms energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir atsinaujinančiosios energijos naudojimui pastatytuose būstuose gali būti skiriama iki 4 % visos ERPF skirtos sumos.
 • Valstybės narės turi pakoreguoti dabartinius prioritetus, siekdamos perskirstyti energijos taupymo pastatytuose būstuose priemonėms gautas lėšas (ERPF).
 • Nereikalingas joks Europos Komisijos veiksmų programų oficialus patvirtinimas.
 • Valstybės narės, norinčios atlikti reikiamas pataisas, neprivalo laukti iki 2013 m. pabaigos.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos komunikatas „Regioninės politikos įnašas į tvarų augimą įgyvendinant strategiją „Europa 2020““

„JESSICA“ techninė pagalba

„JESSICA“ – bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas – tai iniciatyva, kurią sukūrė Europos Komisija ir Europos investicijų bankas, bendradarbiaudami su Europos Tarybos vystymo banku.

Pagal naują tvarką valstybėms narėms arba regionams suteikiama galimybė naudotis struktūriniais fondais, siekiant skirti atlygintinas investicijas projektams, vykdomiems pagal tvarios miesto plėtros integruotą planą. Šios investicijos, kurios gali būti kapitalo, paskolų ir (arba) garantijų forma, teikiamos projektams iš miesto plėtros fondų ir, prireikus, iš holdingo fondų.

Daugiau informacijos

„JASPERS“ techninė pagalba

„JASPERS“ – bendra parama projektams Europos regionuose – skirta didelio masto projektų rengimui 12-oje Vidurio ir Rytų Europoje esančių ES valstybių narių remti. Šie projektai teikiami siekiant gauti finansavimą iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo. Taip siekiama kelti projektų, siunčiamų Komisijos tarnyboms tvirtinti, kokybę ir didinti kiekį. Teikiant nemokamą „JASPERS“ pagalbą siekiama spartinti siūlomų lėšų įsisavinimo procesą.

Daugiau informacijos

Bendradarbiavimo programa „INTERREG IV A“

Pagal šią programą remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ties visomis ES vidaus sienomis. Ja siekiama tobulinti keitimąsi patirtimi tarp Europos regionų ir rasti bendrus sprendimus iškilusioms problemoms. Pagrindinis tikslas – išvengti „dviračio išradinėjimo“ ir sparčiau vadovautis sėkminga praktika ir strategijomis, jau įgyvendintomis kitur. Kartais tokių projektų pridėtinė vertė yra nemateriali  gilesnės žinios, patobulinti gebėjimai, išplėtoti ryšiai, nauja patirtis, o kartais finansuojami bandomieji veiksmai ir sunkiai gaunamos investicijos.

Daugiau informacijos

Bendradarbiavimo programa „INTERREG IV B“

Pagal šią programą remiami bandomieji projektai, investicijų parengimas ir nedidelės investicijos.

Daugiau informacijos


EUROPOS LĖŠOS, CENTRALIZUOTAI VALDOMOS EUROPOS KOMISIJOS

Bendradarbiavimo programos „INTERREG IV C“ ir „URBACT“

Tarpregioninis bendradarbiavimas (INTERREG IV C): projektai, susiję tik su keitimusi patirtimi ir keletu nedidelio masto bandomųjų iniciatyvų – testuojamų metodologijų ir priemonių. Investicinė veikla nėra remiama.

Daugiau informacijos

URBACT: Europos mainų ir mokymo programa miestams, skatinanti tvarią miestų plėtrą. Miestai dirba išvien, ieškodami sprendimų didžiausioms miestų problemoms, ir taip darsyk įrodo svarbų savo vaidmenį sprendžiant vis sudėtingesnius visuomenės pokyčių klausimus.

Daugiau informacijos

Horizontas 2020

Programa „Horizontas 2020“ pradėta 2014 m., pakeisdama programą „Pažangi energetika Europai“..

„Horizontas 2020“ – tai finansinė priemonė, įgyvendinanti strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, skirtą didinti Europos pasaulinį konkurencingumą. Horizon 2020 - Europos Komisijos 80 mlrd. EUR mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, bus orientuota į pažangų mokslą, pramonės lyderystę ir socialinių uždavinių sprendimą. Yra daugybė finansavimą siūlančių kvietimų, skirtų padėti viešosioms institucijoms įgyvendinti tvarios energetikos politiką.

Daugiau informacijos

Priemonė „ELENA“:

„ELENA“ – Europos pagalba vietos energetikai – tai priemonė, pagal kurią teikiamos dotacijos techninei pagalbai. Ši finansinė parama gali būti skiriama įvairiausioms priemonėms: galimybių ir rinkos studijoms, investicijų programoms rengti, verslo planams, energijos auditams, pasirengimui konkursų procedūroms ir sutartiniams susitarimams, taip pat investicijų programos valdymo skyrimui naujai įdarbintam personalui. Tokiu būdu siekiama sutelkti pavienius vietos projektus į sistemingas investicijas, duodančias pelną.

Savivaldybių veiksmų planuose ir investicijų programose numatyti veiksmai turi būti finansuojami taikant kitas priemones, pvz., paskolas, EPB arba struktūrinius fondus.

Priemonei „ELENA“ skiriamas metinis biudžetas, siekiantis 15 mln. eurų, finansuojamas pagal Europos programą „Pažangi energetika Europai“.

Daugiau informacijos

ELENA-KfW

Šią naują techninės pagalbos priemonę įsteigė Europos Komisija, bendradarbiaudama su Vokietijos grupe „KfW“. Pagal ją remiami vidutinio dydžio investicijų projektai, nesiekiantys 50 mln. eurų, susiję su anglies dvideginio kreditais.

ELENA-CEB

Pagal priemonę „ELENA-CEB“, kurią sukūrė Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Tarybos plėtros banku, bus teikiama techninė pagalba investiciniams projektams, susijusiems su socialiniu būstu, rengti. Daugiau informacijos

ERPB-ELENA

Priemonė „ERPB-ELENA“ padeda rengti ir mobilizuoti finansavimą vietos ir regionų valdžios bei kitų valstybinių įstaigų tvarios energetikos investiciniams projektams.

Pagal šią priemonę dengiama iki 90 % visų techninio bendradarbiavimo (TB) išlaidų, reikalingų parengti ir įgyvendinti investicijas į tvarią energetiką savivaldybių sektoriuje, įskaitant galimybių ir rinkos studijas, reikalavimus atitinkančių projektų nustatymą ir rengimą, verslo planavimą, energijos vartojimo auditus, projektų įgyvendinimą ir tikrinimą, projektų įgyvendinimo padalinių kūrimą, konkursų dokumentų rengimą ir konkurso procedūros pradėjimą.

Ši priemonė taikoma penkių tipų ERPB remiamiems investicijų į efektyvų energijos vartojimą projektams:

 • savivaldybės pastatų projektams,
 • centralizuoto šildymo projektams,
 • miesto transporto projektams,
 • vietos infrastruktūros projektams,
 • ir komunalinių paslaugų infrastruktūrai.

Reikalavimus atitinkančios valstybės yra: Bulgarija, Kroatija, Estija, BJR Makedonija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija.

Daugiau informacijos

Išsamesnės informacijos teiraukitės BRPB.

Pažangieji miestai (angl. Smart Cities)

Pakto signatarai, prisiėmę politinį įsipareigojimą mažinti klimato kaitos poveikį ir sukūrę visapusį tvarios energijos veiksmų planą savo teritorijoms, gali pasinaudoti Europos energetikos politikos technologijų elementu. Pagal Pažangiųjų miestų iniciatyvą bus remiami tik kai kurie stambesni į technologijas nukreipti miestų ir regionų, taikančių novatoriškas efektyvaus energijos vartojimo ir gamybos bei judumo priemones, projektai.

Iniciatyva remsis kitomis Strateginio energetikos technologijų plano (SET plano) iniciatyvomis, ypač Europos saulės energijos iniciatyva ir Europos elektros energijos tinklų iniciatyva, taip pat ES viešojo ir privataus sektorių partnerystėmis dėl pastatų ir ekologiškų automobilių, užmegztomis įgyvendinant Europos ekonomikos atkūrimo planą.

Daugiau informacijos

Europos energijos vartojimo efektyvumo priemonė

Naujas Europos investicijų fondas, skirtas tvarios energijos projektams, pradės veiklą 2011 m. Šis fondas naudos neišleistus 146 mln. eurų, skirtų Europos ekonomikos atkūrimo planui, ir bendrą Europos investicijų banko finansavimą, siekdamas valdžios institucijoms ir jų vardu veikiantiems subjektams teikti kapitalą, garantijas ir paskolas. Fondo veikla bus sutelkta į investicijas į pastatus, vietos energetikos infrastruktūrą, skirstomą atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrangą ir miestų mobilumą.

Savivaldybių finansavimo priemonė

Savivaldybių finansavimo priemonė – tai Europos Komisijos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) iniciatyva, kuria siekiama vystyti ir skatinti komercinių bankų skolinimą mažoms ir vidutinio dydžio savivaldybėms ir jų komunalinėms bendrovėms ES šalyse, įstojusiose į ES 2004 m. (Čekijos Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakijos Respublika, Slovėnija, Bulgarija ir Rumunija). Pagal šią priemonę ERPB lėšos skirstomos teikiant ilgalaikes paskolas ir (arba) taikant rizikos pasidalijimo priemonę.

Daugiau informacijos

Tvarios energijos iniciatyva

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) remia miestų tvarios energijos projektus tose šalyse, kuriose jis vykdo veiklą.

Intervencijos sritys (pvz., savivaldybės energetikos infrastruktūra, transportas, prekybos taršos leidimais sistema ir pan.) nukreiptos į savivaldybes, vietos bankus, mažąsias ir vidutines įmones ir kitus vietos subjektus.

Daugiau informacijos


Naudingi šaltiniai

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija