Illustration Finansējuma instrumenti

Šajā sadaļā ir ietverts nepilns Pakta parakstītājiem pieejamo finanšu programmu un iniciatīvu saraksts.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

NOVATORISKAS FINANSĒŠANAS SHĒMAS

Lai uzzinātu, kā citi Pakta parakstītāji piekļūst šiem un citiem resursiem, lūdzu, iepazīstieties ar gadījumu pētījumu krājumu, kas apkopots Pakta tematiskajā brošūrā par finansējumu. Jūs atradīsiet sarakstu ar noderīgiem resursiem pie lapas apakšā.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

VALSTS UN REĢIONĀLĀ LĪMENĪ PĀRVALDĪTIE EIROPAS FONDI

Struktūrfondi un Kohēzijas fonds

Eiropas kohēzijas politikas īstenošanai tiek izmantoti trīs galvenie finansējuma instrumenti:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
 • Eiropas Sociālais fonds (ESF);
 • Kohēzijas fonds (KF).

Plašāka informācija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): nostādnes jautājumos par energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamu energoresursu izmantošanu esošos mājokļos

 • Katrā dalībvalstī izdevumiem par energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamas enerģijas izmantošanu esošajos mājokļos var izlietot līdz 4 % no kopējā ERAF piešķīruma
 • Dalībvalstīm ieteicams pārskatīt līdzšinējās prioritātes, lai atkārtoti pārdalītu saņemtos līdzekļus (ERAF), daļu no tiem piešķirot energotaupības pasākumiem esošajos mājokļos
 • Darbības programmu īstenošanai nav nepieciešami oficiāli Eiropas Komisijas apstiprinājumi
 • Dalībvalstīm nav jāgaida līdz 2013. gada beigām, lai ieviestu nepieciešamās izmaiņas

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas paziņojums “Reģionālā politika, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā”

Programmas JESSICA tehniskais atbalsts

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas — Kopējais Eiropas atbalsts ilgtspējīgām investīcijām pilsētās) ir Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas kopīgi izstrādāta iniciatīva, kuras radīšanā piedalījās arī Eiropas Padomes Attīstības banka.

Saskaņā ar jaunajām procedūrām dalībvalstīm un reģioniem ir dota iespēja izmantot struktūrfondus, lai veiktu atmaksājamus ieguldījumus projektos, kas veido daļu no pilsētu ilgtspējīgās attīstības integrētā plāna. Šie ieguldījumi, ko var īstenot pašu kapitāla finansējuma, aizdevumu un/vai garantiju formā, projektiem tiek nodrošināti ar pilsētu attīstības fondu un, ja nepieciešams, līdzdalības fondu starpniecību.

Plašāka informācija

Programmas JASPERS tehniskais atbalsts

Programmas JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — Kopējā palīdzība Eiropas reģioniem paredzēto projektu atbalstam) ietvaros tiek sniegta palīdzība ES Centrālās un Austrumeiropas 12 dalībvalstīm subsīdiju saņemšanai no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda iesniegto galveno projektu sagatavošanā. Mērķis ir palielināt uz Komisijas iestādēm apstiprināšanai nosūtīto projektu kvalitāti un skaitu. Programmas JASPERS atbalsts, ko piedāvā bez maksas, ir vērsts uz pieejamā finansējuma apguves paātrināšanu.

Plašāka informācija

Sadarbības programma INTERREG IV A

Programma atbalsta pārrobežu sadarbību visu ES iekšējo robežu ietvaros. Tās mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp Eiropas reģioniem un rast kopīgus risinājumus programmas īstenošanas laikā atklātajām problēmām. Galvenā ideja ir novērst “velosipēda izgudrošanu no jauna” un panākt ātrāku jau īstenoto veiksmīgo pamatnostādņu un stratēģiju atkārtotu izmantošanu citu dalībnieku teritorijās. Šādu projektu pievienotā vērtība dažreiz ir nemateriāla — uzlabotas zināšanas, spējas, kontakti un jauna pieredze. Reizēm tiek finansēti izmēģinājuma pasākumi un veikti nefinanšu ieguldījumi.

Plašāka informācija

Sadarbības programmas INTERREG IV B

Šajā sadarbības iniciatīvā ir atļauti izmēģinājuma projekti, ieguldījumu sagatavošana un nelieli ieguldījumi.

Plašāka informācija


EIROPAS KOMISIJAS CENTRALIZĒTI PĀRVALDĪTIE EIROPAS FONDI

Sadarbības programmas INTERREG IV C un URBACT

Starpreģionālā sadarbība (INTERREG IV C): projekti ir pilnīgi orientēti uz pieredzes apmaiņu un dažām nelielām ar pārbaudes metodoloģiju un rīkiem saistītām izmēģinājuma iniciatīvām. Ieguldījumi netiek atbalstīti.

Plašāka informācija

URBACT: Eiropas pieredzes apmaiņas un mācību programma pilsētām, veicinot ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Pilsētas sadarbojas, lai izstrādātu risinājumus lielāko pilsētās sastopamo problēmu novēršanā, vēlreiz apstiprinot savu izšķirošo nozīmi arvien sarežģītāku ar sabiedrības pārmaiņām saistītu jautājumu risināšanā.

Plašāka informācija

Apvārsnis 2020

Programma “Apvārsnis 2020” kā programmas “Inteliģenta enerģija Eiropai” turpinājums tika sākta 2014. gadā

Programma “Apvārsnis 2020” ir finanšu instruments Inovācijas savienības īstenošanai — šī savienība ir stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas konkurētspēju pasaules līmenī. Programma “Apvārsnis 2020” ir Eiropas Komisijas EUR 80 miljardu pētniecības un inovāciju programma, kuras galvenais mērķis ir izcilas zinātnes, vadošās lomas rūpniecībā un sabiedrības problēmu risināšanas veicināšana. Ir vairāki uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, lai saņemtu finansējumu un palīdzētu valsts iestādēm īstenot ilgtspējīgas enerģētikas politiku.

Papildu informācija

ELENA instruments

ELENA (Eiropas vietējais enerģijas atbalsts) ir instruments, kas piedāvā subsīdijas tehniskā atbalsta nodrošināšanai. Šādu finanšu atbalstu var saņemt dažādu pasākumu īstenošanai: priekšizpētei un tirgus izpētei, ieguldījumu programmu strukturēšanai, uzņēmējdarbības plānu izstrādei, energoauditu veikšanai, konkursa procedūru un līguma noteikumu sagatavošanai un ieguldījumu programmas vadības uzticēšanai jauniem darbiniekiem. Mērķis ir apvienot izkliedētos vietējos projektus sistēmisku investīciju saņemšanai un padarīt tos rentablus.

Pašvaldību rīcības plānos un ieguldījumu programmās ietvertie pasākumi ir jāfinansē, izmantojot tādus instrumentus kā aizdevumi, ESCO līgumi un struktūrfondi.

ELENA tiek finansēts Eiropas programmas “Saprātīga enerģijas izmantošana Eiropā” ietvaros. Tā gada budžets ir EUR 15 miljoni.

Plašāka informācija

ELENA-KfW

Šo jauno tehniskā atbalsta instrumentu Eiropas Komisija ieviesa sadarbībā ar Vācijas Attīstības bankas grupu (KfW). Tas atbalsta vidēja apjoma ieguldījumu projektus, kuru vērtība nepārsniedz EUR 50 miljonus un kuri koncentrējas uz oglekļa tirgus kreditēšanu.

ELENA-CEB

Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Padomes Attīstības banku ir ieviesusi ELENA-CEB instrumentu, kas sniegs tehnisku atbalstu ieguldījumu projektu izstrādei sociālo mājokļu sfērā.

Plašāka informācija

ERAB-ELENA

Instruments ERAB-ELENA atbalsta finansējuma sagatavošanu un mobilizēšanu vietējo un reģionālo, kā arī citu valsts iestāžu ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģētikā.

Instruments segs līdz 90 % no kopējām tehniskās sadarbības izmaksām, kas nepieciešamas, lai sagatavotu un īstenotu ilgtspējīgas enerģētikas investīcijas pašvaldību sektorā, ietverot iespējamības un tirgus izpēti, atbilstīgu projektu noteikšanu un sagatavošanu, uzņēmējdarbības plānošanu, energoauditus, projektu īstenošanu un pārbaudes, projektu īstenošanas struktūrvienību izveidi, konkursu dokumentu sagatavošanu un konkursa procesa uzsākšanu.

Instruments ir paredzēts šādiem piecu veidu ERAB atbalstītiem energoefektivitātes investīciju projektiem:

 • pašvaldību būvprojekti,
 • centralizētas siltumapgādes projekti,
 • pilsētas transporta projekti,
 • vietējās infrastruktūras projekti,
 • komunālo pakalpojumu infrastruktūra.

Atbilstīgās valstis ir Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Bulgārija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija.

Papildu informācija

Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku.

Smart Cities

Pakta parakstītāji, kas ir politiski apņēmušies mazināt klimata pārmaiņu ietekmi uz savām teritorijām un ir izstrādājuši visaptverošu ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, var gūt labumu arī no Eiropas enerģētikas politikas tehnoloģiju komponentes. Ar iniciatīvu “Smart Cities” (progresīvo pilsētu projekts) tiks sniegts atbalsts ierobežotam skaitam lielāku uz tehnoloģijām orientētu projektu, kurus īsteno pilsētas un reģioni un kurus raksturo novatoriski pasākumi enerģijas ilgtspējīgas izmantošanas un ražošanas, kā arī mobilitātes jomās.

Projekta pamatā būs Stratēģiskā enerģētikas tehnoloģiju plāna (SET-Plan) iniciatīvas, īpaši Eiropas saules enerģijas un Eiropas enerģētikas tīkla iniciatīva, kā arī ES publiskā un privātā sektora partnerība “Energoefektīvas ēkas” un “Videi nekaitīgi automobiļi”, kas dibinātas saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu.

Plašāka informācija

Instruments Eiropas energoefektivitātes projektu atbalstam

2011. gadā darbību sāks jaunais Eiropas Investīciju fonds ilgtspējīgu enerģijas projektu finansēšanai. Šis fonds izmantos neizlietotos EUR 146 miljonus no Eiropas ekonomikas atveseļošanas programmas un saņems līdzfinansējumu no Eiropas Investīciju bankas, lai nodrošinātu aktīvu, garantiju un aizdevumu produktus valsts iestādēm un organizācijām, kas rīkojas to vārdā. Fonds koncentrēsies uz ieguldījumiem ēkās, vietējās enerģētikas infrastruktūrās, atjaunojamas enerģijas iekārtu izplatīšanā un pilsētu mobilitātes veicināšanā.

Pašvaldību finansēšanas instruments

Pašvaldību finansēšanas instruments ir Eiropas Komisijas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) iniciatīva, kuras mērķis ir attīstīt un veicināt komercbanku īstenoto mazo un vidējo pašvaldību un to komunālo pakalpojumu uzņēmumu kreditēšanu ES valstīs, kas pievienojās ES 2004. gadā (Bulgārija, Čehijas Republika, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija, Slovēnija, Rumānija un Ungārija). Šis instruments apvieno ERAB finansējumu ilgtermiņa aizdevumu un/vai riska dalīšanas formā.

Plašāka informācija

Ilgtspējīgas enerģijas iniciatīva

Valstīs, kur darbojas Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), tā atbalsta pašvaldību īstenotos ilgtspējīgas enerģijas projektus.

Jomas, kurās tiek ieguldīti līdzekļi (piemēram, pašvaldību enerģētikas infrastruktūra, transports, oglekļa tirgus u. c.), ir pašvaldības, vietējās bankas, mazie un vidējie uzņēmumi un citi vietējie dalībnieki.

Plašāka informācija


Noderīgi resursi

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija