Illustration Financieringsinstrumenten

Dit onderdeel geeft een niet-uitputtend overzicht van financiële programma’s en initiatieven die Ondertekenaars van het Convenant ter beschikking staan.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 MB
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kB
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INNOVATIEVE FINANCIERINGSREGELINGEN

Wilt u weten hoe collega Ondertekenaars van het Convenant deze en andere middelen aanboren, lees dan de verzameling case studies opgenomen in de thematische folder over financiering van het Convenant. Hieronder vindt u een lijst van nuttige bronnen.

PDF - 3.2 MB
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EUROPESE FONDSEN BEHEERD OP NATIONAAL EN REGIONAAL NIVEAU

Structuurfondsen en het Cohesiefonds

Het Europese cohesiebeleid is onderverdeeld in drie belangrijke financieringsinstrumenten:

 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Het Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Het Cohesiefonds (CF)

Meer info

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie in bestaande woningen

 • In elke lidstaat komen uitgaven voor energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie in bestaande woningen in aanmerking voor een bedrag van 4% van de totale EFRO-toewijzing.
 • Lidstaten dienen bestaande prioriteiten te wijzigen om ontvangen fondsen (EFRO) opnieuw toe te wijzen aan energiebesparende maatregelen in bestaande woningen
 • Formele goedkeuring door de Europese Commissie van de operationele programma’s is niet vereist.
 • Lidstaten zijn niet vereistte wachten tot het einde van 2013 om de noodzakelijke veranderingen te implementeren.

Aanvullende informatie

Mededeling van de Europese Commissie “Bijdrage van het regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de Europa 2020-strategie”

JESSICA technische ondersteuning

JESSICA - Gezamenlijke Europese steun voor duurzame investeringen in stadsgebieden - is een initiatief ontwikkeld door de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, in samenwerking met de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa.

In het kader van nieuwe procedures wordt aan lidstaten en regio’s de keuze gegeven de structuurfondsen te gebruiken om terugvorderbare investeringen te doen in projecten die deel uitmaken van een geïntegreerd plan voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze investeringen, die de vorm van eigen vermogen, leningen en/of garanties kunnen aannemen, worden geleverd aan projecten via Urban Development Funds en, indien nodig, Holding fondsen.

Meer informatie

JASPERS technische ondersteuning

JASPERS - Gezamenlijke bijstand ter ondersteuning van projecten in Europese regio’s - ondersteunt de 12 Centraal- en Oost-Europese lidstaten bij de voorbereiding van grote projecten die ingediend moeten worden voor subsidiefinanciering in het kader van de Structuur- en Cohesiefondsen. Het doel is de kwantiteit en kwaliteit te vergroten van projecten die ter goedkeuring aan de diensten van de Commissie worden gestuurd. JASPERS’ ondersteuning, die kosteloos wordt verleend, is gericht op het versnellen van de opname van de beschikbare middelen.

Meer informatie

Samenwerkingsprogramma INTERREG IV A

Het programma ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking langs alle binnengrenzen van de EU. Het doel is om de uitwisseling van ervaringen tussen de Europese regio’s te versterken en gezamenlijke oplossingen te vinden voor de ondervonden problemen. De voornaamste bedoeling is om het “opnieuw uitvinden van het wiel” te voorkomen en om sneller elders geïmplementeerde succesvolle beleidsplannen en strategieën als voorbbeeld te nemen. De toegevoegde waarde van dergelijke projecten is soms ontastbaar - verbeterde kennis, capaciteiten, contacten en nieuwe ervaringen, soms worden proefprojecten en harde investeringen gefinancierd.

Meer informatie

Samenwerkingsprogramma INTERREG IV B

Binnen deze vorm van samenwerking zijn proefprojecten, investeringsvoorbereiding en lichte investeringen toegestaan.

Meer informatie


EUROPESE FONDSEN DIE CENTRAAL WORDEN BEHEERD DOOR DE EUROPESE COMMISSIE

Samenwerkingsprogramma’s INTERREG IV C & URBACT

Interregionale samenwerking (INTERREG IV C): Projecten zijn strikt gericht op de uitwisseling van ervaringen en enkele lichte proefinitiatieven - het testen van methoden en instrumenten. Investeringsactiviteiten worden niet ondersteund.

Meer informatie

URBACT: Europees uitwisselings- en leerproject voor steden die duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen. Steden werken samen om oplossingen te ontwikkelen voor grote stedelijke uitdagingen, waarmee zij de sleutelrol bevestigen die zij spelen bij het hoofd bieden aan steeds complexer wordende maatschappelijke veranderingen.

Meer informatie

Horizon 2020

Het Horizon 2020-programma is in 2014 gestart als een opvolger van Intelligente Energie voor Europa.

Horizon 2020 is het financiële instrument voor de implementatie van de Innovatie-Unie, een kerninitiatief van Europa 2020 gericht op het zekerstellen van het wereldwijde concurrentievermogen van Europa. Horizon 2020, het onderzoek- en innovatieprogramma van 80 miljard euro van de Europese Unie, richt zich op wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. Er zijn een aantal oproepenvoor het aanbieden van financiering om overheden te helpen bij het uitvoeren van duurzaam energiebeleid.

Meer informatie

ELENA faciliteit

ELENA - Europese Hulp voor Plaatselijke Energie - is een voorziening die subsidies verleent voor technische ondersteuning. Het scala van maatregelen die in aanmerking komen voor deze financiële steun omvat onder andere: haalbaarheids- en marktonderzoeken; structurering van investeringsprogramma’s; ondernemingsplannen; energieaudits; voorbereiding van aanbestedingsprocedures en contractuele overeenkomsten en toewijzing van investeringsprogrammamanagement aan nieuw aangeworven personeel. Het doel is om geïsoleerde lokale projecten te bundelen in systemische investeringen en ze bankabel te maken.

De acties die zijn opgenomen in de actieplannen en investeringsprogramma’s van gemeenten moeten worden gefinancierd door andere middelen, zoals leningen, ESCO’s of structuurfondsen.

ELENA wordt gefinancierd door het Europese Programma Intelligente Energie Europa met een jaarlijks budget van € 15 miljoen.

Meer informatie

ELENA-KfW

Deze nieuwe faciliteit voor technische ondersteuning is van start gegaan met dank aan de Europese Commissie in samenwerking met de Duitse groep KfW. Zij ondersteunt middelgrote investeringsprojecten van minder dan € 50 miljoen met aandacht voor koolstofkreditering.

ELENA-CEB

Ontwikkeld door de Europese Commissie in partnerschap met de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa gaat ELENA-CEB technische ondersteuning verlenen voor de ontwikkeling van investeringsprojecten gericht op sociale huisvesting.

Meer informatie

EBRD-ELENA

De EBRD-ELENA-faciliteit ondersteunt de voorbereiding en beschikbaarstelling van financiering van investeringen in duurzame energie door lokale en regionale overheden en andere publiekrechtelijke instanties.

De faciliteit neemt tot 90% van de totale kosten voor technische samenwerking voor haar rekening, benodigd voor de voorbereiding en implementering van investeringen in duurzame energie in de gemeentelijke sector. Dit omvat onder meer haalbaarheids- en marktonderzoeken, identificatie en opstellen van projectvoorstellen, ondernemingsplannen, energieaudits, implementatie en verificatie van projecten, vaststelling van implementatie-eenheden van een project, voorbereiding van aanbestedingsprocedures en het starten van het aanbestedingsproces.

De faciliteit biedt ondersteuning aan vijf typen investeringsprojecten voor energie-efficiëntie, in samenwerking met de EBRD:

 • projecten voor gemeentelijke gebouwen,
 • verwarmingsprojecten op wijkniveau,
 • stedelijke vervoersprojecten,
 • lokale infrastructuurprojecten,
 • en nutsinfrastructuur.

De landen die in aanmerking komen, zijn: Bulgarije, Kroatië, Estland, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Meer informatie

Het Horizon 2020-programma is in 2014 gestart als een opvolger van Intelligente Energie voor Europa.

Smart Cities

Ondertekenaars van het Convenant die een politieke verbintenis zijn aangegaan om klimaatverandering af te remmen en die voor hun grondgebied een holistisch actieplan voor duurzame energie hebben ontwikkeld kunnen ook profiteren van het technologische onderdeel van Europa’s energiebeleid. Het Smart Cities-initiatief gaat een beperkt aantal grotere, op technologie gerichte projecten van steden en regio’s ondersteunen waarin baanbrekende maatregelen zijn opgenomen op het gebied van duurzaam gebruik en productie van energie alsmede op het gebied van mobiliteit.

Het zal putten uit de andere initiatieven van het Strategisch Plan voor Energietechnologie (SET-plan), in het bijzonder het Europese Zonne-initiatief en het Europees Elektriciteitsnetinitiatief, evenals uit het EU publiek-private samenwerkingsverband voor Gebouwen en Groene Auto’s, vastgesteld in het kader van het Europees Economisch plan voor herstel.

Meer informatie

Europese Faciliteit voor Energie-efficiëntie

In 2011 gaat een nieuw Europees investeringsfonds voor duurzame energie projecten van start. Dit fonds zal de niet bestede € 146 miljoen van het Europees Economisch Herstelprogramma gebruiken, aangevuld met cofinanciering door de Europese Investeringsbank, teneinde eigen vermogen, garanties en schuldproducten te verschaffen voor overheidsinstanties en organen die namens hen optreden. Het fonds zal zich richten op investeringen in gebouwen, lokale energie-infrastructuur, verspreide installaties voor duurzame energie en stedelijke mobiliteit.

Financieringsfaciliteit voor de Gemeentelijke Sector

De Financieringsfaciliteit voor de Gemeentelijke Sector is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om commerciële bankleningen te ontwikkelen en te stimuleren aan kleine en middelgrote gemeenten en hun nutsbedrijven in de EU-landen die in 2004 tot de EU zijn toegetreden (de Tsjechische republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië met Bulgarije en Roemenië). De faciliteit combineert EBWO financiering in de vorm van langetermijnleningen en/of risicodeling.

Meer informatie

Duurzame Energie-Initiatief

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ondersteunt gemeentelijke projecten voor duurzame energie in de landen waar zij actief is.

De toepassingsgebieden (bijvoorbeeld gemeentelijke energie-infrastructuur, vervoer, koolstofmarkt, enz.) richten zich op gemeenten, lokale banken, het midden- en kleinbedrijf en andere lokale partijen.

Meer informatie


Nuttige hulpmiddelen

PDF - 3.2 MB
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer