Illustration Instrumenty finansowania

W tej części prezentujemy listę programów finansowania oraz inicjatyw dostępnych dla sygnatariuszy Porozumienia.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INNOWACYJNE SYSTEMY FINANSOWANIA

Aby uzyskać informację na temat tego, jak pozostali sygnatariusze korzystają z tych i innych źródeł finansowania, zapoznaj się ze zbiorem przykładów zamieszczonych w tematycznej ulotce dotyczącej finansowania.. Znajdziesz tu listę pomocnych materiałów na dole strony.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZARZĄDZANE NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Europejska polityka spójności składa się z trzech instrumentów finansowania:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
 • Funduszu Spójności (FS)

Więcej informacji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w istniejącym budownictwie mieszkaniowym

 • W każdym państwie członkowskim wydatki na zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w istniejącym budownictwie mieszkaniowym są kwalifikowalne do kwoty 4 % całkowitego przydziału z EFRR.
 • Państwa członkowskie powinny dokonać zmian priorytetów tak, aby ponownie przydzielić otrzymane fundusze (EFRR) na środki służące oszczędzaniu energii
 • Nie istnieje konieczność formalnego zatwierdzania Programów Operacyjnych przez Komisję Europejską
 • Państwa członkowskie nie muszą czekać z wdrażaniem potrzebnych zmian do roku 2013 roku

Dodatkowe informacje

Komunikat Komisji Europejskiej ‘„Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii «Europa 2020»”

JESSICA – pomoc merytoryczna

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) to inicjatywa podjęta przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny przy współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Zgodnie z nowymi procedurami państwa członkowskie i regiony mają możliwość wykorzystywania funduszy strukturalnych do finansowania – w ramach zwrotnych mechanizmów finansowych – projektów stanowiących część zintegrowanego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Inwestycje, które mogą mieć formę wkładu kapitałowego, pożyczek lub gwarancji, dokonywane są za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, Funduszy Holdingowych.Zgodnie z nowymi procedurami państwa członkowskie i regiony mają możliwość wykorzystywania funduszy strukturalnych do finansowania – w ramach zwrotnych mechanizmów finansowych – projektów stanowiących część zintegrowanego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Inwestycje, które mogą mieć formę wkładu kapitałowego, pożyczek lub gwarancji, dokonywane są za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, Funduszy Holdingowych.

Więcej informacji

JASPERS – pomoc merytoryczna

JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions – wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich służy wspieraniu 12 państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie przygotowania głównych projektów przedkładanych do finansowania w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Celem programu jest zwiększenie ilości i jakości projektów wysyłanych do zatwierdzenia służbom Komisji. Bezpłatna pomoc udzielana w ramach programu JASPERS ma doprowadzić do przyspieszenia wykorzystywania dostępnych funduszy.

Więcej informacji

Program współpracy INTERREG IV A

Program służy wsparciu współpracy transgranicznej wzdłuż wszystkich wewnętrznych granic UE. Celem programu jest promowanie wymiany doświadczeń pomiędzy regionami europejskimi oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań napotkanych problemów. Chodzi o unikanie sytuacji, w której „odkrywane” są dobrze już znane rozwiązania oraz o szybsze powielanie skutecznych polityk i strategii. Wartość dodana tego typu projektów jest często nieuchwytna – większa wiedza, możliwości, kontakty, nowe doświadczenia, czasem finansowanie działań pilotażowych oraz trudnych inwestycji.

Więcej informacji

Program współpracy INTERREG IV B

W ramach tej współpracy realizowane są projekty pilotażowe, przygotowania inwestycji oraz mniejsze inwestycje.

Więcej informacji

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZARZĄDZANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Programy współpracy INTERREG IV C oraz URBACT

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C: Projekty dotyczą głównie wymiany doświadczenia i mniejszych inicjatyw pilotażowych skoncentrowanych na testowaniu metod i narzędzi. Finansowanie nie może obejmować działań o charakterze inwestycyjnym.

Więcej informacji

URBACT: Europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń skierowanych do miast promujących zrównoważony rozwój miejski. Miasta współpracują ze sobą, aby wypracować rozwiązania stanowiące odpowiedź na główne wyzwania obszarów miejskich, potwierdzając jednocześnie kluczową rolę, jaką odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych zmian społecznych.

Więcej informacji

Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 został uruchomiony w 2014 r. Jest on następcą programu „Inteligentna Energia dla Europy”.

Program Horyzont 2020 jest instrumentem finansowym służącym realizacji inicjatywy Unia Innowacji, flagowej inicjatywy programu Europa 2020, którego celem jest zapewnienie globalnej konkurencyjności Europy. Horyzont 2020 to dysponujący budżetem 80 mld EUR program badań i innowacji, który będzie koncentrować się na wspieraniu nauki, wiodącej pozycji w przemyśle i walce z wyzwaniami społecznymi. Dostępnych jest kilka źródeł finansowania pomagających organom władzy publicznej w realizacji polityki zrównoważonej energii.

Więcej informacji

Instrument ELENA

ELENA – European Local Energy Assistance – mechanizm pomocy na szczeblu lokalnym w dziedzinie energii to instrument zapewniający dofinansowania na pomoc techniczną. Do szerokiego wachlarza kwalifikowalnych środków należą: studia wykonalności i badania rynku, opracowywanie programów inwestycyjnych, przygotowywanie biznesplanów, audyty energetyczne; przygotowanie procedur przetargowych i ustaleń umownych, a także przydzielanie zarządzania programami inwestycyjnymi specjalnie zatrudnianym pracownikom. Celem instrumentu jest zebranie rozproszonych projektów lokalnych w inwestycje systemowe i ułatwienie ich obsługi przez banki.

Działania realizowane w ramach planów działań gmin oraz programów inwestycyjnych muszą być finansowane w inny sposób, np. przez pożyczki, finansowanie w ramach przedsiębiorstw usług energetycznych lub fundusze strukturalne.

Instrument ELENA, którego roczny budżet wynosi 15 milionów euro, jest finansowany w ramach programu „Inteligenta Energia dla Europy”.

Więcej informacji

Instrument ELENA-KfW

Nowy instrument pomocy technicznej został uruchomiony przez Komisję Europejską przy współpracy z niemiecką grupą bankową KfW. W ramach instrumentu wspierane są projekty inwestycyjne średniej wielkości, których budżet nie przekracza 50 milionów euro i które dotyczą jednostek redukcji emisji CO2.

Instrument ELENA-CEB

Instrument ELENA-CEB stworzony przez Komisję Europejską we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy zapewnia pomoc techniczną w rozwoju projektów inwestycyjnych związanych z budynkami socjalnymi.

Więcej informacji

EBRD-ELENA

Fundusz EBOR-ELENA wspiera przygotowanie i mobilizację finansowania inwestycji w zrównoważoną energię przez władze lokalne, regionalne i inne organy publiczne.

Fundusz będzie finansować do 90% całkowitych kosztów współpracy technicznej (TC) koniecznej do przygotowania i wdrożenia inwestycji w zrównoważoną energię w sektorze municypalnym, włącznie z badaniami wykonalności i rynku, identyfikacją i przygotowaniem kwalifikujących się projektów, planowaniem biznesowym, audytami energetycznymi, wdrożeniem i weryfikacją projektów, tworzeniem jednostek ds. wdrażania projektów, przygotowywaniem dokumentacji przetargowej i uruchamianiem procedury przetargowej.

Fundusz wspiera pięć rodzajów projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej wspieranych przez EBOR:

 • projekty dotyczące budynków municypalnych,
 • projekty lokalnych systemów ogrzewania,
 • projekty dotyczące transportu miejskiego,
 • projekty dotyczące lokalnej infrastruktury,
 • oraz infrastruktury mediów.

Kwalifikujące się kraje to: Bułgaria, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Więcej informacji

Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje, prosimy kontaktować się z EBOR.

Smart Cities

Sygnatariusze Porozumienia, którzy podjęli polityczne zobowiązanie do działania na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych i rozwijania całościowego planu działań na rzecz zrównoważonej energii na podlegających im terytoriach, mogą czerpać korzyść z technologicznego komponentu europejskiej polityki energetycznej. Inicjatywa „Smart Cities – Inteligentne Miasta” wesprze ograniczoną liczbę projektów technologicznych realizowanych przez miasta i regiony podejmujące pionierskie działania w zakresie zrównoważonego wykorzystywania i produkowania energii oraz w zakresie mobilności.

Inicjatywa ta będzie opierać się na innych inicjatywach europejskiego strategicznego planu rozwoju technologii energetycznych, w szczególności Europejskiej inicjatywie na rzecz energii słonecznej i Europejskiej inicjatywie na rzecz sieci elektroenergetycznej, a także na podjętych w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej unijnych partnerstwach publiczno-prywatnych na rzecz energooszczędnych budynków i ekologicznych samochodów.

Więcej informacji

European Energy Efficiency Facility (Instrument Europejskiej Efektywności Energetycznej)

Nowy fundusz inwestycyjny na rzecz projektów z zakresu zrównoważonej energii ma zostać uruchomiony w 2011 roku. Fundusz ten będzie dysponował 146 milionami euro, które nie zostały wydane w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej, powiększonymi o współfinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego zadaniem będzie dostarczanie wkładów kapitałowych, pożyczek i produktów dłużnych władzom publicznym oraz jednostkom działającym w ich imieniu. Fundusz będzie inwestował głównie w budynki, lokalną infrastrukturę energetyczną, rozproszone źródła energii odnawialnej oraz mobilność miejską.

Program Finansowania Inwestycji Komunalnych

Program Finansowania Inwestycji Komunalnych jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) służącą rozwijaniu i stymulowaniu kredytów udzielanych przez banki komercyjne małym i średnim gminom oraz ich placówkom użyteczności publicznej z państw EU, które dołączyły do UE w 2004 roku (Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia). Program łączy w sobie mechanizm finansowania EBOR oparty na długoterminowaych pożyczkach lub podziale ryzyka.

Więcej informacji

Inicjatywa na rzecz zrównoważonej energii

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udziela wsparcia komunalnym projektom na rzecz zrównoważonej energii w państwach objętych pomocą.

Wśród grup docelowych w ramach obszarów zainteresowania (np. komunalna infrastruktura energetyczna, transport, rynek węglowy itp.) znajdują się gminy, banki lokalne, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także inni działacze lokalni.

Więcej informacji


Przydatne źródła informacji

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna