Illustration Finančné nástroje

V tejto časti sa predstavuje neúplný zoznam finančných programov a iniciatív, ktoré majú signatári Dohovoru k dispozícii.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INOVATÍVNE FINANČNÉ SCHÉMY

Ak chcete zistiť, ako iní signatári Dohovoru čerpajú z týchto a iných zdrojov, prečítajte si zbierku prípadových štúdií uvedených v tematickom letáku Dohovoru o financovaní. V dolnej časti stránky tu nájdete zoznam užitočných zdrojov.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EURÓPSKE FONDY SPRAVOVANÉ NA VNÚTROŠTÁTNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI

Štrukturálne fondy a Kohézny fond

Európsku kohéznu politiku tvoria tri hlavné finančné nástroje:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
 • Európsky sociálny fond (ESF)
 • Kohézny fond (CF)

Viac informácií

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) na zlepšenie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v existujúcich budovách

 • V každom členskom štáte sú výdavky na zlepšenie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v existujúcich budovách oprávnené do výšky 4 % z celkovej alokácie EFRR.
 • Členské štáty môžu meniť existujúce priority za účelom prerozdelenia získaných financií (z EFRR) smerom k energeticky úsporným opatreniam v existujúcich budovách
 • Nie sú potrebné žiadne formálne schválenia operačných programov Európskou komisiou
 • Členské štáty nemusia čakať do konca roku 2013, aby mohli urobiť potrebné zmeny

Ďalšie informácie

Oznámenie Európskej komisie Prínos regionálnej politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020

Technická pomoc JESSICA

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) je iniciatívou, ktorú vyvíja Európska komisia a Európska investičná banka v spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Európy.

Podľa nových postupov majú členské štáty alebo regióny možnosť využívať štrukturálne fondy na návratné investície do projektov, ktoré tvoria súčasť integrovaného plánu udržateľného rozvoja miest. Tieto investície, ktoré môžu mať formu vlastného kapitálu, úverov a/alebo záruk, sa poskytujú na projekty prostredníctvom fondov rozvoja miest, v prípade potreby prostredníctvom holdingových fondov.

Viac informácií

Technická pomoc JASPERS

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) poskytuje pomoc 12 stredoeurópskym a východoeurópskym členským štátom EÚ pri príprave veľkých projektov financovaných cez Štrukturálne fondy a Kohézny fond. Cieľom je zvýšiť počet a kvalitu projektov posielaných na schválenie službami Komisie. Poradenstvo JASPERS, ktoré je poskytované bezplatne, je zamerané na urýchlenie čerpania dostupných fondov.

Viac informácií

Program spolupráce INTERREG IV A

Program podporuje cezhraničnú spoluprácu pozdĺž všetkých vnútorných hraníc EÚ. Cieľom je posilniť výmenu skúseností medzi európskymi regiónmi a nachádzať spoločné riešenia vyskytujúcich sa problémov. Hlavnou myšlienkou je zabrániť „opätovnému objavovaniu kolesa“ a rýchlejšie replikovať inde realizované úspešné politiky a stratégie. Pridaná hodnota takýchto projektov je niekedy nehmatateľná – zlepšené znalosti, schopnosti, kontakty a nové skúsenosti, niekedy sú financované aj pilotné opatrenia a investície do infraštruktúry.

Viac informácií

Programy spolupráce INTERREG IV B

V rámci tohto typu spolupráce sú povolené pilotné projekty, príprava investícií a menšie investície.

Viac informácií


EURÓPSKE FONDY SPRAVOVANÉ CENTRÁLNE EURÓPSKOU KOMISIOU

Programy spolupráce INTERREG IV C a URBACT

Medziregionálna spolupráca (INTERREG IV C): Projekty sú zamerané výhradne na výmenu skúseností a niektoré menšie pilotné iniciatívy – metodiky testovania a nástroje. Investičné aktivity nie sú podporované.

Viac informácií

URBACT: Európsky výmenný a učebný program pre mestá podporujúci udržateľný rozvoj miest. Mestá spolupracujú na tvorbe riešení hlavných problémov miest, čím znovu potvrdzujú svoju kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú zoči voči stále komplexnejším spoločenským zmenám.

Viac informácií

Horizont 2020

Program Horizont 2020 sa začal vykonávať v roku 2014 ako nástupca programu Inteligentná energia – Európa.

Horizont 2020 je finančný nástroj, ktorým sa vykonáva Inovácia v Únii – jedna z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 zameraná na zabezpečenie celosvetovej konkurencieschopnosti Európy. Horizont 2020 je výskumný a inovačný program Európskej komisie v hodnote 80 miliárd EUR, ktorý sa bude zameriavať na excelentnú vedu, vedúce postavenie v priemysle a riešenie spoločenských problémov. Existuje mnoho výziev, ktoré poskytujú finančné prostriedky na pomoc verejným orgánom pri realizácii opatrení v oblasti udržateľnej energetiky.

Viac informácií

Nástroj ELENA

ELENA (European Local Energy Assistance – Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie) je nástrojom, ktorý poskytuje finančné príspevky na technickú pomoc. Do širokej škály opatrení oprávnených získať túto finančnú podporu patria: štúdie uskutočniteľnosti a prieskumy trhu, štruktúrovanie investičných programov, podnikateľské plány, energetické audity, príprava výberových konaní a zmluvných dojednaní a prideľovanie riadenia investičných programov novým zamestnancom. Cieľom je spojiť rozptýlené miestne projekty do systematických investícií a zabezpečiť ich výnosnosť.

Opatrenia v akčných plánoch a investičných programoch obcí musia byť financované z iných prostriedkov, napr. cez úvery, poskytovateľov energetických služieb či štrukturálne fondy.

Nástroj ELENA je financovaný prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu s ročným rozpočtom vo výške 15 miliónov EUR.

Viac informácií

ELENA-KfW

Tento nový nástroj technickej pomoci začala Európska komisia realizovať v spolupráci s nemeckou skupinou KfW. Podporuje stredne veľké investičné projekty do výšky 50 miliónov EUR, ktoré sa zameriavajú na uhlíkové kredity.

ELENA-CEB

Nástroj ELENA-CEB vytvorila Európska komisia v spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Európy a bude poskytovať technickú pomoc na rozvoj investičných projektov zameraných na sociálne bývanie.

Viac informácií

EBRD-ELENA

Nástroj EBRD nazvaný ELENA (Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie) podporuje prípravu a mobilizáciu financovania investícií do udržateľného rozvoja prostredníctvom miestnych a regionálnych úradov a iných verejných orgánov.

Tento nástroj bude pokrývať až 90 % celkových nákladov na technickú spoluprácu (TS) potrebných na prípravu a realizáciu investícií do udržateľnej energetiky v komunálnom sektore vrátane štúdií uskutočniteľnosti a prieskumu trhu, identifikácie a prípravy oprávnených projektov, plánovania podnikania, energetických auditov, vykonávania a overovania projektov, založenia jednotiek na realizáciu projektov, prípravy súťažných podkladov a začatia výberového konania.

Nástroj podporuje päť typov investičných projektov energetickej efektívnosti financovaných z EBRD:

 • komunálne stavebné projekty
 • regionálne projekty vykurovania
 • mestské dopravné projekty
 • projekty miestnej infraštruktúry
 • a projekty technickej infraštruktúry.

Oprávnenými krajinami sú: Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Viac informácií

Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na EBRD

Smart Cities

Signatári Dohovoru, ktorí sa politicky zaviazali zmierňovať zmeny klímy a vytvorili celistvý akčný plán udržateľného energetického rozvoja pre svoje územia, môžu ťažiť aj z technologickej zložky európskej energetickej politiky. Iniciatíva Smart Cities bude podporovať obmedzené množstvo väčších technologicky zameraných projektov miest a regiónov, vrátane novátorských opatrení v oblasti udržateľného využívania a výroby energie, ako aj v oblasti mobility.

Bude čerpať skúsenosti z iných iniciatív Európskeho strategického plánu energetických technológií (plánu SET), najmä z Európskej iniciatívy pre slnečnú energiu a z Európskej iniciatívy pre rozvodnú sieť elektrickej energie, ako aj z verejno-súkromného partnerstva EÚ pre budovy a zelené automobily, vytvoreného v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy.

Viac informácií

Európsky nástroj pre energetickú účinnosť

V roku 2011 sa otvorí nový európsky investičný fond pre projekty zamerané na udržateľnú energetiku. Tento fond uplatní nevyužitých 146 miliónov EUR z Európskeho programu hospodárskej obnovy doplnených o spolufinancovanie z Európskej investičnej banky za účelom poskytovania kapitálu, záruk alebo úverových produktov orgánom verejnej správy a subjektom konajúcim v ich mene. Fond sa zameria na investície do budov, miestnej energetickej infraštruktúry, decentralizovaných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a mestskej mobility.

Finančný nástroj pre samosprávy

Municipal Finance Facility – Finančný nástroj pre samosprávy je iniciatíva Európskej komisie a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) na rozvoj a stimulovanie komerčných bánk pri poskytovaní úverov malým a stredne veľkým samosprávam a ich technickým službám v členských štátoch EÚ, ktoré pristúpili v roku 2004 (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, plus Bulharsko a Rumunsko). Tento nástroj kombinuje financovanie z EBRD vo forme dlhodobých pôžičiek a/alebo zdieľania rizík.

Viac informácií

Iniciatíva za udržateľnú energetiku

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) podporuje projekty samospráv zamerané na udržateľnú energetiku v krajinách, v ktorých pôsobí.

Oblasti podpory (napr. komunálna energetická infraštruktúra, doprava, trh s uhlíkom atď.) sú cielene zamerané na miestne samosprávy, miestne banky, malé a stredne veľké podniky a iné miestne subjekty.

Viac informácií


Užitočné zdroje

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie