Illustration Instrumenti financiranja

V tem razdelku je predstavljen nepopoln seznam finančnih programov in pobud, ki so na voljo podpisnikom Konvencije.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INOVATIVNI PROGRAMI FINANCIRANJA

Če želite izvedeti, kako drugi podpisniki Konvencije izkoriščajo te in druge vire, si preberite študije primerov, navedene v tematskem letaku Konvencije o financiranju. Boste našli seznam uporabnih virov na dnu strani.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EVROPSKI SKLADI, KI SE UPRAVLJAJO NA NACIONALNI ALI REGIONALNI RAVNIL

Strukturni skladi in Kohezijski sklad

Evropska kohezijska politika je razdeljena v tri glavne instrumente financiranja:

 • Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF)
 • Evropski socialni sklad (ESF)
 • Kohezijski sklad (CF)

Več informacij

Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije v obstoječih stanovanjskih objektih.

 • V vsaki državi članici naj bodo izdatki za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije upravičeni do zneska največ 4 % polne dodelitve ERDF.
 • Države članice morajo spremeniti obstoječe prioritete tako, da namenijo prejeta sredstva (ERDF) za ukrepe varčevanja z energijo v obstoječih stanovanjskih objektih.
 • S strani Evropske komisije ni potrebna nobena uradna potrditev operativnih programov.
 • Državam članicam ni potrebno čakati do konca leta 2013, da lahko izvedejo potrebne spremembe.

Dodatne informacije

Sporočilo Evropske komisije »Prispevek regionalne politike k trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 2020«

Tehnična podpora JESSICA

JESSICA – skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja – je skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke v sodelovanju z Razvojno banko Sveta Evrope.

V skladu z novimi postopki imajo države članice ali regije možnost, da strukturne sklade uporabijo za vračljive naložbe v projekte, ki so del integriranega načrta za trajnostni razvoj mest. Naložbe, ki so lahko v obliki lastniškega finančnega instrumenta, posojil in/ali jamstev, se projektom dodelijo prek skladov za razvoj mest in, po potrebi, holdinških skladov.

Več informacij

Tehnična podpora JASPERS

JASPERS – skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah – podpira 12 srednjih in vzhodnih držav članic EU pri pripravi velikih projektov, ki bodo oddani v obliki vlog za subvencije pod okriljem strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Njen namen je povečati količino in kakovost projektov, ki bodo poslani v odobritev službam Komisije. Pomoč JASPERS, ki je brezplačna, je usmerjena v pospeševanje črpanja razpoložljivih sredstev.

Več informacij

Program sodelovanja INTERREG IV A

Program podpira čezmejno sodelovanje na vseh notranjih mejah EU. Njegov namen je izboljšati izmenjavo izkušenj med evropskimi regijami in poiskati skupne rešitve za probleme, s katerimi se srečujejo. Glavni razlog zanj je preprečiti »ponovni izum kolesa« in zagotoviti hitrejše podvajanje uspešnih politik in strategij, ki so jih že izvedli drugje. Dodana vrednost takšnih projektov je včasih nedoločljiva – z njimi se financira izboljšano znanje, zmogljivosti, stiki in nove izkušnje, včasih tudi poskusne akcije in težke naložbe.

Več informacij

Program sodelovanja INTERREG IV B

V okviru tovrstnega sodelovanja so dovoljeni poskusni projekti, priprava naložb in manjše naložbe.

Več informacij


EVROPSKI SKLADI, S KATERIMI CENTRALNO UPRAVLJA EVROPSKA KOMISIJA

Programa sodelovanja INTERREG IV C in URBACT

Medregionalno sodelovanje (INTERREG IV C): Projekti se osredotočajo zgolj na izmenjavo izkušenj in nekatere lažje poskusne pobude – preskusne metodologije in orodja. Ne podpira investicijskih dejavnosti

Več informacij

URBACT: Evropski program za izmenjavo in učenje, ki podpira trajnostni razvoj mest. Mesta med seboj sodelujejo za razvoj rešitev glavnih izzivov, s katerimi se soočajo, in ponovno potrjujejo ključno vlogo, ki jo igrajo pri soočanju z vedno bolj kompleksnimi družbenimi spremembami.

Več informacij

Horizon 2020

Program Obzorje 2020 (Horizon 2020) se je začel izvajati leta 2014 kot naslednik programa Inteligentna energija za Evropo.

Obzorje 2020 je finančni instrument, ki podpira izvedbo Unije inovacij, vodilne pobude v okviru strategije Evropa 2020, cilj katere je Evropi zagotoviti globalno konkurenčnost. Obzorje 2020, 80 milijard evrov vreden program s področja raziskav in inovacij, se osredotoča na odličnost v znanosti, vodilni položaj v industriji in spoprijemanje z družbenimi izzivi. Številni razpisi javnim oblastem nudijo pomoč v obliki financiranja pri izvajanju politik trajnostne energije.

Več informacij

Sredstva ELENA

ELENA – evropska lokalna pomoč v energiji – zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično pomoč. Širok obseg ukrepov, ki so upravičeni do tovrstne finančne pomoči vključuje: ocene izvedljivosti in tržne študije, strukturiranje investicijskih programov, poslovne načrte, energetske preglede, pripravo razpisnih postopkov in pogodbenih dogovorov ter razporeditev vodenja investicijskih programov med novo zaposleno osebje. Cilj je povezati razpršene projekte v sistematične naložbe ter jim pomagati k donosnosti.

Ukrepi, ki jih vsebujejo akcijski načrti občin ter investicijski programi, morajo biti financirani iz drugih virov, kot so npr. posojila, ESCO-ji ali strukturni skladi.

ELENA se financira iz programa Inteligentna energija za Evropo z letnim proračunom 15 milijonov EUR.

Več informacij

ELENA-KfW

To novo obliko tehnične pomoči je oblikovala Evropska komisija v sodelovanju z nemško skupino KfW. Podpira srednje velike investicijske projekte, ki znašajo manj kot 50 milijonov EUR in se osredotoča zlasti na trgovanje z emisijskimi kuponi.

ELENA-CEB

Program ELENA-CEB, ki ga je razvila Evropska komisija v sodelovanju z Razvojno banko Sveta Evrope, bo zagotavljal tehnično pomoč za razvoj investicijskih projektov, zlasti projektov socialnih stanovanj.

Več informacij

EBRD-ELENA

Instrument EBRD-ELENA podpira pripravo in mobilizacijo financiranja naložb lokalnih in regionalnih oblasti ter drugih javnih organov v trajnostno energijo.

Instrument zajema do 90 % vseh stroškov tehničnega sodelovanja (TS), potrebnih za pripravo in izvedbo naložb v trajnostno energijo v občinskem sektorju, vključno s študijami izvedljivosti in tržnimi raziskavami, določanjem in pripravo upravičenih projektov, pripravo poslovnega načrta, energetskimi revizijami, izvajanjem in preverjanjem projektov, vzpostavitvijo enot za izvajanje projektov, pripravo razpisne dokumentacije in sprožanjem razpisnih postopkov.

Instrument podpira pet vrst projektov naložb v trajnostno energijo, ki jih podpira EBRD:

 • občinski gradbeni projekti,
 • projekti daljinskega ogrevanja,
 • projekti mestnega prometa,
 • projekti lokalne infrastrukture in
 • projekti javnih služb.

Upravičene države so: Bolgarija, Hrvaška, Estonija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na EBRD.

Pametna mesta (Smart cities)

Podpisniki Konvencije, ki so se politično zavezali k blaženju podnebnih sprememb in razvili celovit akcijski načrt za trajnostno energijo za svoja območja, lahko uživajo ugodnosti tehnološke komponente evropske energetske politike. Pobuda Pametna mesta (Smart cities) bo podprla omejeno število večjih projektov mest in regij, ki se osredotočajo na tehnologijo in zadevajo pionirske ukrepe v trajnostni uporabi in proizvodnji energije ter mobilnosti.

Temeljila bo na drugih pobudah strateškega načrta za energetsko tehnologijo (SET-Plan), zlasti na Evropski pobudi za sončno energijo in Evropski pobudi za elektroenergetsko omrežje, kot tudi na javno-zasebnem partnerstvu EU za zgradbe in zelene avtomobile, opredeljenem v Evropskem načrtu za oživitev gospodarstva.

Več informacij

Evropska sredstva za energetsko učinkovitost

V letu 2011 bo pričel delovati nov evropski investicijski sklad za projekte trajnostne energije. Ta sklad bo z uporabo neizrabljenih 146 milijonov EUR iz Evropskega programa za oživitev gospodarstva in dodatnih sredstev EIB zagotavljal trajni kapital, jamstva ter produkte zadolževanja za javne organe in poslovne subjekte, ki delujejo v njihovem imenu. Sklad se bo osredinil na vlaganja v zgradbe, lokalno energetsko infrastrukturo, porazdeljene naprave za obnovljivo energijo ter mobilnost v mestih.

Občinski finančni instrument

Občinski finančni instrument je pobuda Evropske komisije in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), namenjena razvoju in spodbujanju posojil komercialnih bank malim in srednje velikim občinam in njihovim komunalnim podjetjem v državah EU, ki so postale članice EU leta 2004 (Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška in Slovenija ter tudi Bolgarija in Romunija). Instrument združuje financiranje EBRD v obliki dolgoročnih posojil in/ali delitvijo tveganj.

MVeč informacij

Pobuda za trajnostno energijo

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) v državah, v katerih deluje, podpira občinske projekte za trajnostno energijo.

Na področjih poseganja (npr. občinska energetska infrastruktura, promet, trgovanje z emisijskimi kuponi itd.) se usmerja na občine, lokalne banke, mala in srednje velika podjetja ter druge lokalne udeležence.

Več informacij


Uporabni viri

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo