Illustration Finansieringsinstrument

Detta avsnitt presenterar en icke uttömmande lista över finansieringsprogram och -initiativ som finns tillgängliga för avtalsparter.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INNOVATIVA FINANSIERINGSSYSTEM

Läs samlingen med fallstudier som listas i borgmästaravtalets tematiska broschyr om finansiering, för att ta reda på hur andra medavtalsparter utnyttjar dessa och andra resurser. Du hittar en lista med användbara resurser längst ner på sidan.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EUROPEISKA FONDER SOM FÖRVALTAS PÅ NATIONELL OCH REGIONAL NIVÅ

Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden

Den europeiska sammanhållningspolitiken är uppdelad på tre viktiga finansieringsinstrument:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
 • Europeiska socialfonden (ESF)
 • Sammanhållningsfonden

Mer info

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för förbättringar i energieffektivitet och användning av förnybar energi i befintliga bostäder

 • I varje medlemsland ska utgifter för förbättringar i energieffektivitet och användning av förnybar energi i befintliga bostäder kvalificeras för ett belopp på upp till 4 % av den sammanlagda tilldelningen från ERUF.
 • Medlemsländerna bör ändra befintliga prioriteringar för att omfördela erhållna medel (ERUF) mot energisparåtgärder i befintliga bostäder.
 • De operativa programmen behöver inget formellt godkännande av Europeiska kommissionen.
 • Medlemsländerna behöver inte vänta till utgången av år 2013 med att genomföra de nödvändiga ändringarna.

Ytterligare information

Europeiska kommissionens meddelande ”Regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt”

Tekniskt stöd från JESSICA

JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – är ett initiativ som tagits fram av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken i samarbete med Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe Development Bank, CEB).

Enligt nya förfaranden erbjuds medlemsländer eller regioner möjlighet att använda sig av strukturfonderna för att göra återbetalningsbara investeringar i projekt som ingår i en integrerad plan för hållbar stadsutveckling. Dessa investeringar, som kan vara i form av aktiekapital, lån och/eller garantier, levereras till projekt via stadsutvecklingsfonder och, om det behövs, holdingfonder.

Mer information

Tekniskt stöd från JASPERS

JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions – ger stöd till tolv central- och östeuropeiska EU-medlemsländer vid formuleringen av stora projekt som ska lämnas in för finansieringsstöd under struktur- och sammanhållningsfonderna. Målet är att öka antalet och kvaliteten på de projekt som skickas för godkännande till kommissionens förvaltning. Stödet från JASPERS, som ges kostnadsfritt, är inriktat på att påskynda absorptionen av tillgängliga medel.

Mer information

Samarbetsprogrammet INTERREG IV A

Programmet stöder gränsöverskridande samarbeten längs EU:s alla inre gränser. Syftet är att öka erfarenhetsutbytet mellan Europas regioner och att hitta lösningar på problem. Den viktigaste tanken är att förhindra att ”uppfinna hjulet på nytt” och att snabbare kopiera framgångsrika policyer och strategier som genomförts på andra håll. Mervärdet hos sådana projekt är ibland immateriellt – förbättrade kunskaper, resurser, kontakter och nya erfarenheter – och ibland pilotåtgärder och finansieringar av konkreta investeringar.

Mer information

Samarbetsprogrammen INTERREG IV B

Pilotprojekt, formulering av investeringar och lättare investeringar är tillåtna inom denna samarbetstyp.

Mer information


EUROPEISKA FONDER SOM FÖRVALTAS CENTRALT AV EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Samarbetsprogrammen INTERREG IV C och URBACT

Interregionalt samarbete (INTERREG IV C): Projekt fokuseras strikt på erfarenhetsutbyte och en del lättare pilotinitiativ och testmetoder och -verktyg. Investeringsaktiviteter ges inte stöd.

Mer information

URBACT: Europeiskt program för utbyte och lärande för städer som främjar hållbar stadsutveckling. Städerna arbetar tillsammans för att ta fram lösningar på större utmaningar som de ställs inför, något som åter bekräftar den nyckelroll de spelar när det gäller att möta alltmer komplexa samhällsförändringar.

Mer information

Horisont 2020

Horisont 2020-programmet lanserades 2014 som efterföljare till Intelligent energi – Europa..

Horisont 2020 är det finansieringsinstrument som genomför Innovationsunionen, ett av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin, vars syfte är att säkerställa Europas globala konkurrenskraft. Horisont 2020, Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsprogram med en budget på 80 miljarder euro, kommer att fokusera på vetenskaplig spetskompetens, industriellt ledarskap och att ta itu med samhällsutmaningar. Det finns ett antal förslag om projektfinansiering för att hjälpa offentliga myndigheter att genomföra hållbar energipolitik.

Mer information

ELENA-faciliteten

ELENA – Europeiskt lokalt energistöd (European Local Energy Assistance) – är en facilitet som tillhandahåller bidrag för tekniskt stöd. Vitt skilda åtgärder kan kvalificera sig för ett sådant finansiellt stöd, t.ex. genomförbarhets- och marknadsstudier, strukturering av investeringsprogram, affärsplaner, energibesiktningar, formulering av anbudsförfaranden och avtalsarrangemang samt fördelning av förvaltningen av investeringsprogram till nyanställd personal. Målet är att ompaketera spridda lokala projekt till systemiska investeringar och göra dem mer beständiga.

Åtgärderna som lyfts fram i kommunernas åtgärdsplaner och investeringsprogram måste finansieras med andra medel, som t.ex. lån, ESCO-avtal eller strukturfonder.

ELENA-faciliteten finansieras genom programmet Intelligent energi – Europa (IEE) med en årsbudget på 15 miljoner euro.

Mer information

ELENA-KfW

Denna nya facilitet för tekniskt bistånd har lanserats av Europeiska kommissionen i samarbete med den tyska KfW-gruppen (tyska utvecklingsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW). Faciliteten stöder medelstora investeringsprojekt på högst 50 miljoner euro och har sitt fokus på koldioxidkrediter.

ELENA-CEB

ELENA-CEB har tagits fram av Europeiska kommissionen i samverkan med Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe Development Bank, CEB) och tillhandahåller tekniskt bistånd för utveckling av investeringsprojekt inriktade på subventionerade bostäder.

Mer information

EBRD-ELENA

EBRD-ELENA-faciliteten stöder förberedelse och mobilisering av finansiering för hållbara energiinvesteringar som görs av lokala och regionala myndigheter och andra offentliga organ.

Faciliteten kommer att täcka in 90 % av de sammanlagda tekniska samarbetskostnader som behövs för att förbereda och genomföra investeringar i hållbar energi inom den kommunala sektorn, däribland genomförbarhets- och marknadsundersökningar, identifiering och förberedelse av lämpliga projekt, affärsplanering, energigranskningar, genomförande och verifiering av projekt, upprättande av enheter för genomförande av ett projekt, förberedelse av upphandlingsdokumentation och lansering av upphandlingsförfarandet.

Faciliteten finansierar fem typer av EBRD-stödda investeringar i energieffektivitetsprojekt:

 • kommunala byggprojekt,
 • fjärrvärmeprojekt
 • kollektivtrafiksprojekt,
 • lokala infrastrukturprojekt,
 • och infrastruktur för allmännyttiga företag.

Länder som kan delta är: Bulgarien, Kroatien, Estland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Mer information

Kontakta gärna EBRD för att få mer information

Smart Cities & Communites

Avtalsparter som har gjort ett politiskt åtagande om att minska effekterna av klimatförändringarna samt utarbetat en holistisk åtgärdsplan för hållbar energi för sina geografiska områden kan även dra nytta av teknikkomponenten i Europas energipolitik. Smart Cities-initiativet stöder ett begränsat antal större teknikfokuserade projekt för städer och regioner som lyfter fram banbrytande åtgärder för både hållbar användning och produktion av energi och för mobilitet.

Initiativet kommer att stödja sig på de andra initiativen under den strategiska planen för energiteknik (Strategic Energy Technology Plan, SET-planen), särskilt Solar Europe-initiativet och europeiska elnätsinitiativet (European Electricity Grid Initiative) liksom på EU:s offentlig-privata samverkan för byggnader och miljövänliga bilar (EU public-private partnership for Buildings and Green Cars) som upprättats under den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (European Economic Plan for Recovery).

Mer information

Europeisk energieffektivetsfond

En ny europeisk investeringsfond för hållbara energiprojekt lanseras 2011. Denna fond använder de ej utnyttjade 146 miljoner euro från det europeiska ekonomiska återhämtningsprogrammet (European Economic Recovery Programme), kompletterat med samfinansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB), i syfte att tillhandahålla aktiekapital, garantier och låneprodukter för offentliga myndigheter och företag som representerar dessa. Fonden fokuserar på investeringar i byggnader, lokala energiinfrastrukturer, distribuerade förnybara installationer och rörlighet i städerna.

Kommunal finansieringsfacilitet

Den kommunala finansieringsfaciliteten (Municipal Finance Facility) är ett initiativ från Europeiska kommissionen och Europeiska utvecklingsbanken (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) för att utveckla och stimulera banklån på kommersiella villkor till små och medelstora kommuner och deras allmännyttiga bolag i EU-länder som anslöts till EU år 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern tillsammans med Bulgarien och Rumänien). Faciliteten kombinerar EBRD-finansiering i form av långsiktiga lån och/eller riskdelning.

Mer information

Initiativ för hållbar energi

Europeiska utvecklingsbanken (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) stöder kommunala hållbara energiprojekt i de länder där banken bedriver verksamhet.

Interventionsområdena (t.ex. kommunal energiinfrastruktur, transporter, koldioxidmarknad m.m.) är inriktade på kommuner, lokala banker, små och medelstora företag och andra lokala aktörer.

Mer information


Användbara resurser

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

|GENERAL DOCUMENTS|<|<| | Title | Author | Date | |"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" |Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG)|2014| |Bioenergy Promotion 2 - From strategies to activities|Latvian Environmental Investment Fund|2014| |India - Manual for the Development of Municipal Energy Efficiency Projects|International Finance Corporation|2008| |Training course on energy efficiency in SMEs|ENGINE|2010| |Local Innovations to Finance Cities and Regions|FMDV|2014| |Overcoming the split incentive barrier in the building sector|JRC|2014| |Behavioural change: the new frontier (and big challenge) of the EE Directive|ENEA|2014| |EU FUNDING|<|<| | Title | Author | Date | |"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes"|European Commission’s Directorate-General for Regional Policy|2014| |"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding"|European Commission’s Directorate-General for Energy|2014| |Using EU funding mechanism for Smart Cities|European Commission|November 2013| |The new LIFE financial instruments|European Commission|2014| |Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative|European Commission|2013| |Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020|European Investment Bank|2014| |GREEN BONDS|<|<| | Title | Author | Date | |PR - Hera launches the first Italian green bond|Hera Group|June 2014| |Bonds and climate change: The state of the market in 2014|Climate Bonds Initiative|2014| |URBAN MOBILITY|<|<| | Title | Author | Date | |Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan|Rupprecht Consult|September 2011| |Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities)|Traject|November 2013| |Financing Sustainable Urban Mobility|Booz&Co|2014| |ENERGY COOPERATIVES|<|<| |RESCOOP Final Report|Dirk Vansintjan|2015| |RESCOOP Best practices report|RESCOOP 20-20-20 consortium|2014| |RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders|RESCOOP 20-20-20 consortium|2014| |Handbook on investment schemes for RESCOOP projects|RESCOOP 20-20-20 consortium|2014| |TOOLS|<|<| |FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here)|ICE|2013| |SDH Online Calculator - (See description here)|Steinbeis|2014| |CEEM (self assessment) online tool|CEEM|2014| |HES (self assessment) online tool|HES|2012| |E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit)|E-Retrofit|2007| |LEAF|LEAF|2014|

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande