Illustration Терминология

Споразумението на кметовете е многостранна инициатива, включваща широк кръг от действащи лица, многобройни етапи и процеси. Посредством настоящия терминологичен речник, новодошлите ще могат да открият пътя от „А” до „Я”, чрез подробна информация относно Споразумението!

Асоциирани партньори

Асоциираните партньори са професионални организации, неправителствени организации и други подобни структури, които са в положение да осъществят връзка с частни компании и гражданското общество, както и да подкрепят подписалите Споразумението предимно под формата на технологии, инструменти, финансови инициативи, рекламни материали, културни и местни инициативи.

Бюро на споразумението на кметовете

Бюрото на споразумението на кметовете (CoMO), създадено и подкрепено финансово от Европейската комисия, е отговорно за координацията и ежедневното управление на инициативата. То предоставя на подписалите Споразумението административна подкрепа и техническа помощ, улеснява работата в мрежа между заинтересованите лица на Споразумението и осигурява насърчаване на дейността им. Бюрото (CoMO ) се управлява от консорциум от европейски мрежи, представляващи местни и регионални органи за управление, ръководен от Energy-Cities и съставен от CEMR, Climate Alliance, Eurocities и Fedarene.

Доклад за изпълнение на плана

Докладът за изпълнението на плана е документ, който подписалите Споразумението се задължават да предават на всеки две години след представянето на плана за действие за устойчива енергия и очертаващ междинните резултати за изпълнението му. Целта на този доклад е да оцени дали предварителните резултати са в съответствие с предвидените цели.

Енергийни агенции

Общинските и регионални енергийни агенции (ОЕА и РЕА) подкрепят въвеждането на добри практики за управление на енергията, застъпват концепцията за устойчивост, предоставят информация и насоки и предлагат голям брой други услуги, базиращи се на специфичните енергийни потребности на местно ниво.

Инвентаризация на базовите емисии

Инвентаризация на базовите емисии е количествено измерване на стойността на CO2, отделен в резултат на консумацията на енергия на територията на подписалия Споразумението по време на базовата година. Тя позволява да се идентифицират главните източници на емисиите на CO2 и възможностите за съответното им потенциално намаляване.

Координатори на Споразумението

Европейската комисия определя като „координатори на Споразумението“ тези публични администрации, които предоставят стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на общините, подписали Споразумението на кметовете, но изпитващи недостиг от необходими умения и/или ресурси, за да изпълнят своите задължения. Координаторите на Споразумението са поднационални децентрализирани органи на управление - включително провинции, региони и публични сдружения на общини – и национални публични органи, като национални енергийни агенции.

Критерий за отлични постижения

Критериите за отлични постижения са подходящи примери за местни инициативи, осъществени от подписалите Споразумението на тяхна територия, с които те се гордеят и препоръчват като полезни практики, които могат да бъдат осъществени и от останалите местни органи за управление, области, региони или мрежи.

Макет на ПДУЕ/ПДУЕК

Макетът на ПДУЕ/ПДУЕК е електронен документ, който подписалите Споразумението трябва да попълнят онлайн на английски език, едновременно с подаването на техния план за действие за устойчива енергия на техния роден език. Той е разработен, за да подпомогне подписалите Споразумението при структурирането на действията и мерките и за улеснение на мониторинга и наблюдението.

Местен ден на енергията

Местните дни на енергията са мероприятия, организирани от подписалите Споразумението, като част от техните официални отговорности, имащи за цел да повишат обществената информираност по отношение на възможностите за по-разумно използване на енергия. Те предоставят възможност на местните власти да включат заинтересованите страни и гражданите в общ диалог, свързан с разработването и изпълнението на план за действие за устойчива енергия. Обикновено се организират в определен период от време, като видът на мероприятието може да е различен, но най-често включва дейности, като семинари, изложби, обиколки с беседи и дни на отворените врати.

Онлайн семинар

Онлайн семинарът е жива, интерактивна презентация в интернет, предоставяща възможност на заинтересованите страни на Споразумението, включително подписалите, поддържащите структури на Споразумението и координаторите по Споразумението, да вземат участие в лекция, изнесена от членовете на Бюрото на споразумението или други експерти, по определена тема, свързана със Споразумението.

Оценка на уязвимостта и рисковете

Aнализ, при който се определя естеството и размера на риска, като се анализират потенциалните опасности и се прави оценка на уязвимостта, която може да представлява потенциална заплаха или вреда за хората, имуществото, поминъка или околната среда, от която зависят — това дава възможност за идентифициране на области на сериозно безпокойство и следователно предоставя информация за вземане на решения. При оценката може да се разгледат рискове, свързани с наводнения, екстремни температури и горещи вълни, засушаване и недостиг на вода, бури и други екстремни метеорологични събития, увеличаване на горските пожари, повишаване на морското равнище и ерозия на крайбрежието (ако е приложимо).

План за действие за устойчива енергия

Планът за действие за устойчива енергия ( ПДУЕ) е ключов документ, в който подписалите Споразумението очертават начините, по които възнамеряват да постигнат целта си за намаляване на CO2 до 2020 г. Дефинира дейностите и мерките за постигане на целите, заедно с времевите рамки и възложените отговорности. Подписалите Споразумението имат свободата да изберат формата на техния ПДУЕ, така че да бъде в съответствие с принципите, определени от ръководството за ПДУЕ на Споразумението.

План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК)

Oсновен документ, в който подписала Споразумението на кметовете страна посочва как възнамерява да постигне ангажиментите си. В него се определят действията за смекчаване на климатичните промени и адаптиране към тях, за да се постигнат целите, заедно с сроковете и възложените отговорности.

Поддържащи структури на Споразумението

Европейската комисия дефинира като "Поддържащи структури на Споразумението” европейски, национални и регионални мрежи и асоциации на местните власти, които използват действията си за лобиране, комуникация и свързване в мрежа, за да насърчават инициативата на Споразумението на кметовете и подкрепят изпълнението на ангажиментите на подписалите го.

Помощен център

Помощният център е първичното звено за връзка между местните органи за управление и Бюрото на споразумението на кметовете. Той отговаря на общите или технически запитвания относно инициативата и оказва съдействие на подписалите Споразумението по време на целия процес.

Съвместен изследователски център

Съвместният изследователски център (JRC) е научното и техническо оръжие на Европейската комисия. Той е отговорен за предоставяне на техническа и научна подкрепа на инициативата. Работи в тясно сътрудничество с Бюрото на споразумението, за да предостави на подписалите ясни технически насоки и да им съдейства за изпълнение на поетите от тях ангажименти по отношение на Споразумението на кметовете, както и да наблюдава изпълнението и резултатите. Уебсайтът на JRC е: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Тематична дискусионна група

Тематичната дискусионна група е услуга за информация и споделяне на опит, целяща да стимулира взаимодействието и работата в мрежа между заинтересованите лица по Споразумението. Тези, съобразени с конкретния обмен платформи, обединяват предварително определени категории на заинтересованите страни от Споразумението, т.е. големи градове и метрополии; малки и средни подписали общини, координатори по Споразумението и поддържащи структури на Споразумението, за да обсъдят с колегите си теми и въпроси, свързани със Споразумението, особено по време на организирани от Бюрото на споразумението на кметовете събития, онлайн форуми и семинари.

Тематичен семинар

Тематичните семинари са интерактивни сесии, организирани от Бюрото на споразумението на кметовете, за изграждане на капацитета и насърчаване обмяната на опит и знания между участниците. Тематичните семинари специално се насочват към дискусионните групи.

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила