Illustration Sõnastik

Linnapeade pakt on mitmetahuline algatus, milles on palju osalejad ja mis koosneb paljudest etappidest ning protsessidest. Uustulnukad peaksid käesoleva sõnastiku abil saama pakti kohta põhjalikku teavet.

Arutelurühm

Arutelurühm on teavet ja kogemusi jagav üksus, mille eesmärk on õhutada suhtlust ja võrgustiku raames toimuvat koostööd pakti sidusrühmade vahel. See sihtsuunitlusega teabevahetusplatvorm viib kokku teatavad pakti sidusrühmade kategooriad (nt suured linnad ja linnastud, väikesed ja keskmise suurusega allakirjutanud, pakti koordinaatorid ja pakti toetajad), et arutada paktiga seotud teemasid ning küsimusi oma kolleegidega, eriti linnapeade pakti sekretariaadi korraldatavate ürituste, veebifoorumite ja veebiseminaride raames.

Energiaagentuurid

Kohalikud ja piirkondlikud energiaagentuurid toetavad energiahalduse hea tava juurutamist ja säästvuse põhimõtet ning pakuvad teavet ja juhiseid ning arvukalt muid kohalikke teenuseid vastavalt konkreetsetele kohalikele energiavajadustele. Energiaagentuure rahastavad riigiasutused.

Heitkoguste põhitasemete kaardistamine

Heitkoguste põhitasemete kaardistamine on paktile allakirjutanu territooriumil energiatarbimisest tulenevate CO2 heitkoguste mõõtmine baasaastal. See võimaldab teha kindlaks CO2-heite peamised allikad ja selle vähendamise võimalused.

Kasutajatugi

Kasutajatugi on peamine ühenduslüli kohalike asutuste ja linnapeade pakti sekretariaadi vahel. See vastab algatuse kohta esitatavatele üldistele ja tehnilistele päringutele ning abistab allakirjutanuid kogu protsessi vältel.

Kohalik energiapäev

Kohalikud energiapäevad on üritused, mida paktile allakirjutanud korraldavad oma ametlike kohustuste raames eesmärgiga suurendada üldsuse teadlikkust võimalustest, mida pakub energia arukam kasutamine. Need annavad kohalikele asutustele võimaluse kaasata sidusrühmad ja elanikud üldisesse arutelusse, mis on seotud säästva energia tegevuskavade väljatöötamise ja rakendamisega. Üritused, mida korraldatakse tavaliselt kindla ajavahemiku vältel, võivad olla mitmesugused, kuid üldiselt hõlmavad need seminare, näitusi, ekskursioone ja avatud uste päevi.

Linnapeade pakti sekretariaat

Euroopa Komisjoni loodud ja rahastatava linnapeade pakti sekretariaadi ülesandeks on algatuse igapäevane koordineerimine ja haldus. Sekretariaat pakub allakirjutanutele haldustuge ja tehnilist juhendamist, toetab võrgustikusisest koostööd pakti sidusrühmade vahel ning tagab nende poolt võetavate meetmete edendamise. Sekretariaati haldab kohalike ning piirkondlike asutuste võrgustike ühendus, mida juhib organisatsioon „Energy-Cities” ja millesse kuuluvad CEMR, Climate Alliance, Eurocities ja Fedarene.

Pakti koordinaatorid

Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt on pakti koordinaatorid haldusasutused, kes annavad strateegilisi juhiseid ning rahalist ja tehnilist abi linnapeade paktiga ühinevatele omavalitsustele, kellel puuduvad nõuete täitmiseks vajalikud oskused ja/või vahendid. Pakti koordinaatorid on riigi tasandist allpool tegutsevad detsentraliseeritud asutused (sh maakonnad, piirkonnad ja omavalitsuste rühmad) ja riigiasutused (nt riiklikud energiaagentuurid).

Pakti toetajad

Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt on pakti toetajad kohalike asutuste üle-euroopalised, riiklikud ja piirkondlikud võrgustikud ning liidud, mis teevad lobitööd, edendavad teabevahetust ja arendavad võrgustike raames koostööd, et edendada linnapeade pakti algatust ning toetada allakirjutanute kohustusi.

Rakendusaruanne

Rakendusaruanne on dokument, mille paktile allakirjutanud kohustuvad esitama pärast säästva energia tegevuskava esitamist iga kahe aasta järel ning milles kirjeldatakse tegevuskava rakendamise vahetulemusi. Aruande eesmärk on hinnata, kas esialgsed tulemused on kooskõlas seatud eesmärkidega.

Riskide ja haavatavuse hindamine

Analüüs, millega määratakse kindlaks riski laad ja ulatus ning milles uuritakse võimalikke ohte ja hinnatakse haavatavust, mis võivad ohustada või kahjustada inimesi, vara, elatusallikaid ja keskkonda, millest nad sõltuvad; analüüs võimaldab kindlaks teha kriitilised valdkonnad ja annab seega teavet otsuste tegemiseks. Hindamisel võiks käsitleda riske, mis on seotud üleujutuste, äärmuslike temperatuuride ja kuumalainetega, põudade ja veepuudusega, tormide ja muude äärmuslike ilmastikunähtustega, sagenevate metsatulekahjude, meretaseme tõusu ja rannikuala erosiooniga (vajaduse korral).

Säästva energia tegevuskava

Säästva energia tegevuskava (SEAP) on põhidokument, milles paktile allakirjutanu kirjeldab, kuidas ta kavatseb saavutada 2020. aastaks CO2 vähendamise eesmärgi. Selles määratakse kindlaks eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused ja meetmed ning ajakava ja määratud ülesanded. Paktile allakirjutanud võivad tegevuskava vormi vabalt valida, kuid see peab olema kooskõlas pakti säästva energia tegevuskava suunistes sätestatud põhimõtetega.

Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP)

Oluline dokument, milles linnapeade paktile allakirjutanu kirjeldab, kuidas ta kavatseb oma kohustused ellu viia. Selles määratakse kindlaks eesmärkide saavutamiseks vajalikud leevendamis- ja kohanemismeetmed ning ajaraamistik ja võetud kohustused.

SEAP/SECAP-vorm

SEAP/SECAP-vorm on elektrooniline dokument, mille paktile allakirjutanud peavad veebis täitma inglise keeles üheaegselt oma riigikeelse säästva energia tegevuskava esitamisega. Selle eesmärk on aidata allakirjutanutel struktureerida oma tegevusi ja meetmeid ning hõlbustada seiret ja järelkontrolli.

Seotud partnerid

Seotud partnerid on kutseliidud, vabaühendused ja muud struktuurid, millel on võimalus tagada side eraettevõtete ja kodanikuühiskonnaga ning anda abi paktile allakirjutanutele, eriti tehnoloogia, vahendite, finantsstiimulite, edendusmaterjalide, kultuuri- ja osalust soodustavate algatuste näol.

Teadusuuringute Ühiskeskus

Teadusuuringute Ühiskeskus on Euroopa Komisjoni teaduslik ja tehniline käepikendus. See annab algatusele tehnilist ja teaduslikku abi. Ühiskeskus tegutseb tihedas koostöös pakti sekretariaadiga, et anda allakirjutanute käsutusse selged tehnilised suunised ja vormid, eesmärgiga hõlbustada linnapeade pakti kohustuste täitmist ja tagada rakendamise ning tulemuste seire. Teadusuuringute Ühiskeskuse veebisait: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Temaatiline seminar

Temaatilised seminarid on interaktiivsed pädevusi arendavad üritused, mida korraldab linnapeade pakti sekretariaat, et toetada osalejatevahelist kogemuste ja teadmiste siiret. Temaatiliste seminaride konkreetne sihtrühm on arutelurühmad.

Tipptaseme võrdlusnäitaja

Tipptaseme võrdlusnäitajad on asjaomased algatused, mille üle on paktile allakirjutanud ning pakti koordinaatorid ja toetajad eriti uhked ning mis on nii kasulikud, et teised kohalikud asutused, maakonnad, piirkonnad ja võrgustikud võiksid neid korrata.

Veebiseminar

Veebiseminar on reaalajas toimuv interaktiivne esitlus veebis, mis annab pakti sidusrühmadele (sh allakirjutanud, pakti toetajad ja koordinaatorid) võimaluse osaleda linnapeade pakti sekretariaadi liikmete või teiste ekspertide loengul konkreetsel paktiga seotud teemal.

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused