Illustration Sanasto

Kaupunginjohtajien yleiskokous on moniulotteinen aloite, johon liittyy erilaisia toimijoita, lukuisia vaiheita ja prosesseja. Tämä sanasto auttaa vasta-alkajia selviämään termiviidakosta ja saamaan kattavat tiedot yleiskokouksesta A:sta Ö:hön!

Energiatoimistot

Paikalliset ja alueelliset energiatoimistot (Local and Regional Energy Agencies, LAREA) tukevat hyvien energianhallintakäytäntöjen käyttöönottoa, edistävät kestävää kulutusta, tarjoavat tietoa ja neuvoja sekä monia muita paikallisia, tiettyjen paikallisten tarpeiden mukaisia palveluja. Energiatoimistot saavat rahoituksensa julkisviranomaisilta.

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto (Covenant of Mayors Office, CoMO), joka on Euroopan komission perustama ja rahoittama, on vastuussa hankkeen koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnasta. Se tarjoaa osallistujille hallinnollista tukea ja teknistä apua, helpottaa yleiskokouksen sidosryhmien välistä verkostoitumista ja edistää tietoisuutta niiden toiminnasta. CoMOa hallinnoi Energy Citiesin johtama paikallisten ja alueellisten viranomaisten verkostojen yhteenliittymä. Yhteenliittymään kuuluvat CEMR, Climate Alliance, Eurocities ja Fedarene.

Kestävän energian toimintasuunnitelma

Kestävän energian toimintasuunnitelma (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) on keskeinen asiakirja, jossa yleiskokouksen osallistuja määrittää, miten se aikoo saavuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelmassa selvitetään suunnitellut toimenpiteet ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi, aikarajat ja määritetyt vastuut. Yleiskokouksen osallistujat voivat vapaasti muotoilla kestävän energian toimintasuunnitelmansa, kunhan se noudattaa yleiskokouksen SEAP-ohjeiston periaatteita.

Kestävää energiaa ja ilmastonmuutosta koskeva toimintasuunnitelma (SECAP)

Keskeinen asiakirja, jossa kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen allekirjoittaja hahmottelee, miten se aikoo saavuttaa sitoumuksensa. Siinä määritellään hillitsemis- ja sopeutumistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä aikataulut ja eri tahojen vastuualueet.

Liitännäiskumppanit

Liitännäiskumppanit ovat ammattialajärjestöjä, hallituksista riippumattomia järjestöjä ja muita vastaavia organisaatioita, jotka pystyvät luomaan yhteyksiä yksityisyritysten ja kansalaisyhteiskunnan välille sekä tukemaan yleiskokouksen osallistujia etenkin teknologian, työkalujen, taloudellisten kannustimien, promootiomateriaalien, kulttuurialoitteiden ja osallistumista lisäävien aloitteiden muodossa.

Malliesimerkki

Malliesimerkit ovat merkittäviä esimerkkejä aloitteista, joista yleiskokouksen osallistujat, koordinaattorit ja tukijat ovat erityisen ylpeitä ja joita ne suosittelevat muillekin paikallisille viranomaisille, maakunnille, alueille tai verkostoille.

Päästötase

Päästötase on laskelma energiankulutuksessa syntyvästä hiilidioksidipäästömäärästä yleiskokouksen osallistujan alueella perustasovuonna. Sen avulla voidaan selvittää pääasialliset hiilidioksidipäästöjen lähteet ja mahdollisuudet vähentää niitä.

Paikalliset energiapäivät

Paikalliset energiapäivät ovat tapahtumia, joita yleiskokouksen osallistujat järjestävät osana virallista sitoumustaan. Niiden tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta älykkäämmän energiankäytön tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtumat tarjoavat paikallisille viranomaisille mahdollisuuden ottaa sidosryhmät ja asukkaat mukaan yhteiseen, kestävän energian toimintasuunnitelman kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvään vuoropuheluun. Yleensä ennalta määrätynä ajanjaksona järjestettäviä tapahtumia voi olla kaikenlaisia, mutta tavallisesti niihin kuuluu esimerkiksi seminaareja, näyttelyitä, opastettuja vierailuja ja avointen ovien päiviä.

Riskin ja haavoittuvuuden arviointi

Analyysi, jossa määritetään riskin luonne ja laajuus analysoimalla mahdollisia vaaroja ja arvioimalla haavoittuvuutta, joka voisi mahdollisesti aiheuttaa ihmisille, omaisuudelle, toimeentulolle sekä sille ympäristölle, josta nämä ovat riippuvaisia, uhan tai vahinkoa – sen avulla voidaan tunnistaa erityistä huolta herättävät alat ja näin se antaa tietoa päätöksentekoa varten. Arvioinnissa voitaisiin (soveltuvin osin) käsitellä tulviin, äärimmäisiin lämpötiloihin ja helleaaltoihin, kuivuuteen ja vesipulaan, myrskyihin ja muihin äärimmäisiin sääilmiöihin, metsäpalojen lisääntymiseen, merenpinnan nousuun ja rannikon eroosioon liittyviä riskejä.

SEAP/SECAP-lomake

SEAP/SECAP-lomake on elektroninen asiakirja, joka yleiskokouksen osallistujia pyydetään täyttämään verkossa englanniksi omalla kansallisella kielellä laaditun kestävän energian toimintasuunnitelman toimittamisen yhteydessä. Lomakkeen avulla osallistujat voivat jäsentää toimiaan ja menetelmiään sekä seuraamaan ja valvomaan paremmin niitä.

Täytäntöönpanoraportti

Täytäntöönpanoraportti on asiakirja, jonka yleiskokouksen osallistujat sitoutuvat lähettävänsä kahden vuoden välein kestävän kehityksen toimintasuunnitelman lähettämisen jälkeen. Raportissa kartoitetaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon väliaikatulokset. Raportin tarkoitus on arvioida, ovatko alustavat tulokset aiottujen tavoitteiden mukaisia.

Temaattinen keskusteluryhmä

Temaattinen keskusteluryhmä on tietoa ja kokemuksia jakava palvelu, jonka tarkoitus on lisätä yleiskokouksen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Nämä räätälöidyt kokemustenvaihtofoorumit yhdistävät ennalta määritetyt yleiskokouksen sidosryhmien luokat – suuret kaupungit ja kaupunkialueet, pienet ja keskikokoiset osallistujat, yleiskokouksen koordinaattorit ja tukijat – jotta ne voivat keskustella yleiskokoukseen liittyvistä aiheista ja kysymyksistä vertaisryhmien kanssa, etenkin kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston järjestämissä tapahtumissa, verkkofoorumeilla ja webinaareissa.

Temaattinen seminaari

Temaattiset seminaarit ovat interaktiivisia, kapasiteettia lisääviä istuntoja, joita CoMO järjestää kokemuksen ja tietojen siirron mahdollistamiseksi osallistujien kesken. Temaattiset seminaarit on suunnattu erityisesti keskusteluryhmille.

Tukikeskus

Tukikeskus on tärkein yhteyspiste paikallisten viranomaisten ja kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston välillä. Se vastaa yleisiin tai teknisiin hankkeeseen liittyviin tiedusteluihin ja auttaa osallistujia prosessissa.

Webinaari

Webinaari on interaktiivinen live-esitys verkossa. Se tarjoaa yleiskokouksen sidosryhmille, kuten osallistujille, yleiskokouksen tukijoille ja koordinaattoreille, mahdollisuuden osallistua CoMOn jäsenten tai muiden asiantuntijoiden pitämälle, jotakin yleiskokouksen aihetta käsittelevälle luennolle.

Yhteinen tutkimuskeskus

Yhteinen tutkimuskeskus (The Joint Research Centre, JRC) on Euroopan komission tieteellinen haara. Se huolehtii hankkeen teknisestä ja tieteellisestä tuesta. Tutkimuskeskus tekee läheistä yhteistyötä CoMOn kanssa antamalla osallistujille selkeät tekniset ohjeet ja lomakkeet, auttamalla kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteiden saavuttamisessa ja valvomalla täytäntöönpanoa ja tuloksia. Tutkimuskeskuksen sivusto: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/.

Yleiskokouksen koordinaattorit

Euroopan komissio määrittelyn mukaan “Yleiskokouksen koordinaattorit” ovat ne julkishallinnon elimet, jotka tarjoavat strategista opastusta sekä taloudellista ja teknistä tukea sellaisille kunnille, jotka osallistuvat kaupunginjohtajien yleiskokoukseen mutta joilla ei ole vaatimusten täyttämiseen tarvittavia taitoja ja/tai resursseja. Yleiskokouksen koordinaattorit ovat hajautetun alue- ja paikallishallinnon viranomaisia, kuten maakunta-, alue- ja kuntaryhmäviranomaisia ja kansallisia julkisyhteisöjä, kuten kansallisia energiatoimistoja.

Yleiskokouksen tukijat

Euroopan komissio määrittelee yleiskokouksen tukijoiksi EU:n laajuiset, kansalliset tai alueelliset verkostot ja paikallisten viranomaisten yhteenliittymät, jotka valjastavat lobbaus-, tiedotus- ja promootiotoimintansa kaupunginjohtajien yleiskokoushankkeen tarkoituksiin ja tukevat sen osallistujien sitoumuksia.

Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat