Illustration Glosar

Sporazum gradonačelnika je mnogostruka inicijativa koja uključuje širok spektar sudionika, brojne korake i postupke. Novi korisnici bi se pomoću ovog glosara, s razumljivim podacima o Sporazumu od A do Z, trebali moći snaći.

Akcijski plan energetski održivog razvitka

Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) je ključni dokument u kojem potpisnik Sporazuma navodi kako planira postići cilj smanjenja ispuštanja CO2 do 2020. godine. U njemu su definirane aktivnosti i mjere utvrđene za postizanje ciljeva s rokovima i dodijeljenim odgovornostima. Potpisnici Sporazuma slobodno odabiru format svog Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) tako dugo dok je u skladu s načelima navedenima u smjernicama o Akcijskom planu energetski održivog razvitka Sporazuma.

Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP)

Ključni dokument u kojem potpisnik Sporazuma gradonačelnika navodi kako namjerava ispuniti svoje obveze. U njemu su definirane mjere ublažavanja i prilagodbe koje će se provesti radi postizanja ciljeva, zajedno s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima.

Energetske agencije

Lokalne i regionalne energetske agencije (LAREA) podupiru uvođenje dobrih praksi gospodarenja energijom, zastupaju koncept održivosti, omogućuju informacije i smjernice te nude niz ostalih lokalnih usluga na temelju specifičnih lokalnih energetskih potreba. Energetske agencije su financirane od strane javnih vlasti.

Internetski seminar

Internetski seminar je interaktivna prezentacija na internetu uživo, kojom se omogućuje dionicima Sporazuma – uključujući i potpisnike, Podržavatelje i Koordinatore Sporazuma – da prisustvuju predavanju koje održavaju članovi Ureda Sporazuma gradonačelnika ili drugi stručnjaci o određenim temama vezanima uz Sporazumom.

Izvještaj o provedbi

Izvještaj o provedbi je dokument koji se potpisnici Sporazuma obvezuju dostaviti svake dvije godine nakon podnošenja svog Akcijskog plana energetski održivog razvitka te u kojem se navode privremeni rezultati provedbe. Cilj tog izvještaja je procijeniti jesu li preliminarni ishodi u skladu s predviđenim ciljevima.

Koordinatori Sporazuma

Europska komisija “Koordinatore Sporazuma” smatra javnim upravama koje nude strateško vodstvo te financijsku i tehničku podršku općinama koje su se pridružile Sporazumu gradonačelnika, no kojima nedostaju potrebne vještine i /ili resursi za ispunjenje njihovih obveza. Koordinatori Sporazuma su podnacionalne decentralizirane vlasti - uključujući pokrajine, regije i javne skupine općina - te nacionalna javna tijela poput, primjerice, energetskih agencija.

Lokalni energetski dan

Lokalni energetski dani su događanja koja organiziraju potpisnici Sporazuma kao dio svojih službenih obveza s ciljem podizanja javne svijesti o ponuđenim mogućnostima inteligentnijim korištenjem energije. Lokalnim vlastima omogućuju uključivanje dionika i građana u zajednički dijalog o izradi i provedbi Akcijskih planova energetski održivog razvitka. Obično su organizirani u određenom razdoblju, a vrste događanja se mogu razlikovati, ali uobičajeno obuhvaćaju aktivnosti kao što su radionice, izložbe, vođeni obilasci i dani otvorenih vrata.

Model izvrsnosti

Modeli izvrsnosti su relevantni primjeri inicijativa na koje su osobito ponosni potpisnici, Koordinatori i Podržavatelji Sporazuma te ih odobravaju kao korisne ativnosti za druge lokalne vlasti, županije, regije ili mreže kako bi ih koristili kao primjer.

Obrazac Akcijskog plana energetski održivog razvitka/za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SEAP/SECAP)

Obrazac Akcijskog plana energetski održivog razvitka/za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SEAP/SECAP) je elektronički dokument koji su potpisnici Sporazuma obvezni ispuniti putem interneta, na engleskom jeziku, istovremeno s dostavljanjem Akcijskog plana na svom (nacionalnom) jeziku. Izrađen je kako bi pomogao potpisnicima pri strukturiranju njihovih aktivnosti i mjera te kako bi olakšao praćenje i nadzor.

Podržavatelji Sporazuma

Europska komisija definira "Podržavatelje Sporazuma" kao europske, nacionalne i regionalne mreže i udruženja lokalnih vlasti koje koriste svoja lobiranja, komunikacije i umrežavanja u svrhu promicanja inicijative Sporazuma gradonačelnika te podržavaju obveze njegovih potpisnika.

Pridruženi partneri

Pridruženi partneri su profesionalna udruženja, nevladine organizacije te ostale strukture koje mogu omogućiti povezanost s privatnim tvrtkama i civilnim društvom kao i podršku potpisnicima Sporazuma, osobito u obliku tehnologija, alata, financijskih poticaja, promidžbenih materijala, kulturnih i participativnih inicijativa.

Procjena rizika i osjetljivosti

Analiza kojom se utvrđuju vrsta i raspon rizika analizom mogućih opasnosti i procjenom osjetljivosti koja bi mogla predstavljati prijetnju ili nanijeti štetu ljudima, imovini, izvorima prihoda i okolišu o kojima ovise; omogućuje utvrđivanje područja najveće zabrinutosti i stoga pruža informacije za donošenje odluka. U procjenu bi se mogli uključiti rizici povezani s poplavama, ekstremnim temperaturama i toplinskim valovima, sušama i nestašicom vode, olujama i ostalim ekstremnim vremenskim uvjetima, većim brojem šumskih požara, podizanjem razine mora i erozijom obale (ako je primjenjivo).

Referentni inventar ispuštanja

Referentni inventar ispuštanja je kvantifikacija količine CO2 ispuštene uslijed potrošnje energije na području potpisnika Sporazuma tijekom referentne godine. Omogućuje identifikaciju glavnih izvora ispuštanja CO2 te odgovarajućih potencijala njihovog smanjenja.

Služba za korisnike

Služba za korisnike je primarni posrednik između lokalnih vlasti i Ureda Sporazuma gradonačelnika. Odgovara na opće ili tehničke upite o inicijativi te pruža pomoć potpisnicima kroz postupak.

Tematska raspravna skupina

Tematska raspravna skupina je usluga razmjene informacija i iskustava koja ima za cilj poticati međusobno djelovanje i umrežavanje među dionicima Sporazuma. Te prilagođene platforme za razmjenu objedinjuju prethodno određene kategorije dionika Sporazuma – tj. velike gradove i metropolska područja; male i srednje potpisnike; Koordinatore i Podržavatelje Sporazuma – u svrhu rasprave sa svojim kolegama o temama i pitanjima vezanim uz Sporazum, osobito tijekom događanja organiziranih od strane Ureda Sporazuma gradonačelnika, na internetskim forumima i internetskim seminarima.

Tematska radionica

Tematske radionice su interaktivni sastanci za izgradnju kapaciteta koje organizira Ured Sporazuma gradonačelnika (CoMO) u svrhu podupiranja prijenosa iskustava i znanja među sudionicima. Tematske radionice će naročito ciljati Raspravne skupine.

Ured Sporazuma gradonačelnika

Ured Sporazuma gradonačelnika (CoMO), osnovan i financiran od strane Europske komisije, odgovoran je za koordinaciju i svakodnevno upravljanje inicijativom. Omogućuje potpisnicima upravnu podršku i tehničke smjernice, olakšava umrežavanje između dionika Sporazuma te osigurava promicanje njihovih aktivnosti. Uredom Sporazuma gradonačelnika upravlja konzorcij Europskih mreža koje predstavljaju lokalne i regionalne vlasti, predvođene udrugom Energy-Cities, a sastoji se od Vijeća europskih općina i regija (CEMR), Klimatskog saveza (Climate Alliance), udruge Eurocities i Europske udruge regionalnih agencija za energetiku i okoliš (Fedarene).

Zajednički istraživački centar

Zajednički istraživački centar (JRC) je znanstveni i tehnički ogranak Europske komisije. Odgovoran je za pružanje tehničke i znanstvene podrške inicijativi. Usko surađuje s Uredom Sporazuma gradonačelnika (CoMO) kako bi se potpisnicima omogućile jasne tehničke smjernice i predlošci u svrhu pružanja pomoći pri ispunjavanju njihovih obveza u odnosu na Sporazum gradonačelnika te kako bi se pratili provedba i rezultati. Mrežna stranica Zajedničkog istraživačkog centra: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Twitter
Razmjenjujte
putem mobilnog telefona
Facebook
Postanite pobornik
Postanite pobornik
Newsletter
Pretplatite
se na mjesečni bilten
Rss-izvori
Primajte novosti
u stvarnom vremenu
Uz političku podršku Europske komisije Uz političku podršku Europske komisije. Mrežnu stranicu usklađuje Ured Sporazuma gradonačelnika.
Novosti | Raspored događanja | Pregled stranice | Rss-pomoć | Impressum | Uvjeti korištenja