Illustration Aiškinamasis terminų žodynėlis

Merų paktas yra įvairiapusė iniciatyva, kurioje dalyvauja daugybė įvairių veikėjų, ją sudaro galybė etapų ir procesų. Šiame aiškinamajame žodynėlyje, naujokai galės rasti visą išsamią informaciją apie Paktą ir tai jiems padės orientuotis situacijoje!

Asocijuotieji partneriai

Asocijuotieji partneriai  tai specialistų asociacijos, NVO ir kitos panašios struktūros, galinčios sudaryti ryšius su privačiomis įmonėmis ir pilietine visuomene, taip pat teikti paramą Pakto signatarams, ypač pasitelkdamos technologijas, priemones, finansines paskatas, reklaminę medžiagą, kultūros ir dalyvavimo iniciatyvas.

Energetikos agentūros

Vietos ir regionų energetikos agentūros (VIREA) remia energetikos valdymo gerosios patirties taikymą, propaguoja tvarumo sąvoką, teikia informaciją ir konsultacijas bei siūlo daugybę kitų vietos paslaugų atsižvelgiant į konkrečius vietos energetikos poreikius. Energetikos agentūras finansuoja viešosios valdžios institucijos.

Įgyvendinimo ataskaita

Įgyvendinimo ataskaita – tai dokumentas, kurį Pakto signatarai įsipareigoja teikti kas dvejus metus po Tvarios energijos veiksmų plano pateikimo ir kuriame išdėstomi tarpiniai šio plano vykdymo rezultatai. Šios ataskaitos tikslas – įvertinti, ar preliminarūs rezultatai atitinka numatytus tikslus.

Internetiniai seminarai

Internetinis seminaras – tai tiesioginis interaktyvus renginys žiniatinklyje, sudarantis Pakto suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant Pakto signatarus, rėmėjus ir koordinatorius, galimybę dalyvauti paskaitoje, kurią skaito MPB nariai ar kiti ekspertai temomis, susijusiomis su Paktu.

Jungtinis tyrimų centras

Jungtinis tyrimų centras (JTC) – tai Europos Komisijos mokslinis ir techninis padalinys. Jis atsakingas už techninės ir mokslinės paramos iniciatyvai teikimą. Šis centras bendradarbiauja su MPB ir teikia Pakto signatarams aiškias technines gaires ir formas, padedančias jiems vykdyti pagal Merų paktą prisiimtus įsipareigojimus bei stebėti jų įgyvendinimą ir rezultatus. JTC tinklavietė: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/.

Merų pakto biuras

Europos Komisijos įkurtas ir finansuojamas Merų pakto biuras (MPB) yra atsakingas už iniciatyvos koordinavimą ir kasdienį valdymą. Jis teikia Pakto signatarams administracinę paramą ir technines konsultacijas, lengvina Pakto suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir užtikrina jų veiklos skatinimą. Merų pakto biurą (MPB) valdo Europos tinklų konsorciumas, atstovaujantis vietos ir regionų valdžios institucijoms, vadovaujamas asociacijos „Energy Cities“, kurią sudaro „CEMR“, „Climate Alliance“, „Eurocities“ ir „Fedarene“.

Pakto koordinatoriai

Europos Komisija apibrėžia Pakto koordinatorius kaip viešąsias administracijas, savivaldybėms, pasirašiusioms Merų paktą, teikiančias strategines rekomendacijas ir finansinę bei techninę paramą bet stokojančias reikiamų įgūdžių ir (arba) išteklių Pakto reikalavimams įgyvendinti. Pakto koordinatoriai yra nacionalinėms institucijoms pavaldžios decentralizuotos valdžios institucijos, įskaitant provincijas, regionus ir viešąsias savivaldybių grupes bei nacionalines viešąsias įstaigas, pvz., nacionalinės energetikos agentūros.

Pagalbos tarnyba

Pagalbos tarnyba yra pagrindinė sąsaja tarp vietos valdžios institucijų ir Merų pakto biuro. Ji teikia atsakymus į bendrąsias ir technines užklausas apie iniciatyvą ir padeda Pakto signatarams įveikti pakto procesą.

Pakto rėmėjai

Europos Komisija apibrėžia Pakto rėmėjus kaip Europos, nacionalinius ir regionų tinklus bei vietos valdžios institucijų asociacijas, kurie, vykdydami lobizmo, komunikacijos ir bendradarbiavimo veiklą, padeda skatinti Merų pakto iniciatyvą ir remia Pakto signatarų įsipareigojimų vykdymą.

Pažangos kriterijai

Pažangos kriterijai – tai atitinkami vietos iniciatyvų, kuriomis Pakto dalyviai, koordinatoriai ir rėmėjai ypač didžiuojasi ir skatina kitas vietos valdžios institucijas, provincijas, regionus ar tinklus jomis vadovautis, pavyzdžiai.

Pradinis išmetamų teršalų aprašas

Pradinis išmetamų teršalų aprašas – tai per atskaitos metus Pakto signataro teritorijoje dėl energijos vartojimo į aplinką išskirto CO2 kiekio kiekybinis įvertinimas. Juo remiantis galima nustatyti pagrindinius CO2 išlakų šaltinius ir atitinkamas jų mažinimo galimybes.

Rizikos ir pažeidžiamumo vertinimas

Analizė, kurios metu, analizuojant galimus pavojus ir įvertinant pažeidžiamumą, kurie galėtų sukelti grėsmę arba padaryti žalos žmonėms, nuosavybei, pragyvenimo šaltiniams ir aplinkai, nuo kurios jie yra priklausomi, nustatomas rizikos pobūdis ir mastas. Ji padeda nustatyti sritis, dėl kurių reikia labiausiai susirūpinti, ir teikia informacijos sprendimų priėmėjams. Vertinime galėtų būti nagrinėjama rizika, susijusi su potvyniais, ekstremalia temperatūra ir karščio bangomis, sausromis ir vandens stygiumi, audromis ir kitomis ekstremaliomis oro sąlygomis, padažnėjusiais miškų gaisrais, jūros lygio kilimu ir pakrančių erozija (jei aktualu).

Teminė diskusijų grupė

Teminė diskusijų grupė  tai keitimosi informacija ir patirtimi tarnyba, siekianti skatinti Pakto suinteresuotųjų subjektų sąveiką ir bendradarbiavimą. Šios specializuotos mainų platformos sutelkia nustatytos kategorijos Pakto suinteresuotuosius subjektus, t. y. didmiesčius ir metropolines zonas, mažus ir vidutinio dydžio Pakto signatarus, Pakto koordinatorius ir Pakto rėmėjus, kartu su kolegomis aptarti su Paktu susijusius reikalus ir klausimus, dažniausiai Merų pakto biuro organizuojamuose renginiuose, internetiniuose forumuose ir internetiniuose seminaruose.

Teminiai seminarai

Teminiai seminarai yra interaktyvūs, gebėjimus ugdantys susitikimai, kuriuos rengia MPB, siekdamas skatinti dalyvių keitimąsi patirtimi ir žiniomis. Teminiai seminarai konkrečiai skirti diskusijų grupėms.

TEVP/SECAP forma

TEVP/SECAP forma yra elektroninis dokumentas, kurį signatarai turi užpildyti internetu anglų kalba, kai pateikia veiksmų planą savo (valstybine) kalba. Šios formos paskirtis – padėti Pakto signatarams susisteminti savo veiksmus ir priemones, supaprastinti stebėseną ir tolesnius veiksmus.

Tvarios energijos veiksmų planas

Tvarios energijos (ir kovos su klimato kaita) veiksmų planas (TEVP) – tai pagrindinis dokumentas, kuriame Pakto signataras numato, kaip iki 2020 m. ketina pasiekti CO2 išlakų mažinimo tikslą. Jame apibrėžiami veiksmai ir priemonės, skirti minėtajam tikslui pasiekti, taip pat nurodomas darbų grafikas ir prisiimti įsipareigojimai. Signatarai gali laisvai rinktis TEVP formatą, jei tik jis atitinka Pakto TEVP gairėse numatytus principus.

Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planas (SECAP)

Svarbus dokumentas, kuriame Merų pakto signataras išdėsto, kaip jis ketina pasiekti savo įsipareigojimus. Jame apibūdinami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti tikslus, taip pat tvarkaraštis ir užduočių paskirstymas.

Vietos energetikos dienos

Vietos energetikos dienos – tai renginiai, kuriuos įsipareigojo rengti Pakto signatarai, siekdami didinti visuomenės informuotumą apie galimybes taupiai vartoti energiją. Šie renginiai sudaro vietos valdžios institucijoms galimybę įtraukti suinteresuotuosius subjektus ir piliečius į bendrą dialogą apie Tvarios energijos veiksmų planų rengimą ir įgyvendinimą. Šie renginiai, paprastai trunkantys konkretų laikotarpį, būna įvairaus pobūdžio, bet dažniausiai apima tokią veiklą kaip seminarai, parodos, ekskursijos ir atvirų durų dienos.

Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija