Illustration Glosārijs

Pilsētu mēru pakts ir daudzpusīga iniciatīva, kas aptver plašu dalībnieku loku, daudzus pasākumus un procedūras. Izmantojot šo glosāriju ar vispusīgu informāciju par Paktu jaunie dalībnieki varēs gūt pilnīgu priekšstatu par iniciatīvu.

Asociētie partneri

Asociētie partneri ir profesionālas asociācijas, NVO un citas līdzīgas struktūras, kas var nodrošināt ciešu saikni ar privātuzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību, kā arī atbalstīt Pakta parakstītājus, īpaši, piedāvājot tehnoloģijas, rīkus, finanšu iniciatīvas, veicināšanas materiālus, kultūras un līdzdalības iniciatīvas.

Bāzes emisiju uzskaite

Bāzes emisiju uzskaite ir kvantitatīvs rādītājs, ar kuru izsaka to CO2 emisiju daudzumu, ko bāzes gada laikā izraisījis enerģijas patēriņš Pakta parakstītāja teritorijā. Tas ļauj noteikt galvenos CO2 emisiju avotus un to samazināšanas iespējas.

Enerģētikas aģentūras

Vietējās un reģionālās enerģētikas aģentūras atbalsta labas enerģētikas pārvaldības prakses ieviešanu, aizstāv ilgtspējas koncepciju, sniedz informāciju un vadlīnijas un saskaņā ar noteiktām vietējām vajadzībām enerģētikas jomā vietējā līmenī piedāvā vairākus citus pakalpojumus. Enerģētikas aģentūras finansē no valsts pārvaldes iestāžu līdzekļiem.

IERP/SECAP šablons

IERP/SECAP šablons ir elektronisks dokuments, kas Pakta parakstītājiem tiešsaistē jāaizpilda angļu valodā, iesniedzot rīcības plānu savā (valsts) valodā. Tas tika izstrādāts, lai palīdzētu parakstītājiem strukturēt savas darbības un pasākumus un atvieglotu uzraudzību un kontroli.

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (IERP) ir pamatdokuments, kurā Pakta parakstītājs izklāsta, kā tas līdz 2020. gadam paredz sasniegt CO2 emisiju samazināšanas mērķi. Plānā noteiktas mērķu sasniegšanai izstrādātās darbības un pasākumi, kā arī termiņi un uzticētie pienākumi. Pakta parakstītāji var brīvi izvēlēties sava IERP plāna formātu, ja vien tas atbilst Pakta IERP vadlīnijās izklāstītajiem principiem.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns (SECAP)

Galvenais dokuments, kurā "Pilsētas mēru pakta" parakstītāji izklāsta, kā iecerējuši izpildīt saistības. Tajā definē mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem, ar kuriem iecerēts sasniegt mērķrādītājus, grafikus un atbildību.

Īstenošanas ziņojums

Īstenošanas ziņojums ir dokuments, ko Pakta parakstītāji apņemas iesniegt ik pēc diviem gadiem no Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna iesniegšanas un kurā īsi aprakstīti plāna īstenošanas starprezultāti. Šā ziņojuma mērķis ir izvērtēt, vai priekšrezultāti atbilst paredzētajiem mērķiem.

Izcilākais piemērs

Izcilākie piemēri ir Pakta parakstītāju, koordinatoru un atbalstītāju teritorijās īstenoto iniciatīvu piemēri, ar kuriem tie lepojas un līdz ar to apstiprina kā noderīgus pasākumus, ko var pārņemt citas vietējās pašvaldības, provinces, reģioni un tīkli.

Klimata pārmaiņu riska un neaizsargātības novērtējums

Analīze, kuras gaitā nosaka riska būtību un mērogu, proti, analizē iespējamos apdraudējumus un novērtē neaizsargātību, kas varētu radīt iespējamus draudus vai kaitējumu cilvēkiem, īpašumam, iztikas gūšanai un videi, no kā tas viss atkarīgs; šis novērtējums dod iespēju identificēt jomas, kas raisa vislielākās bažas, un tā gaitā iegūst lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju. Novērtējumā varētu apskatīt riskus, kas saistīti ar plūdiem, galējām temperatūrām, karstuma viļņiem, sausumu un ūdens deficītu, vētrām un citām ekstremālām meteoroloģiskām parādībām, meža ugunsgrēku pieaugumu, jūras līmeņa celšanos un krasta eroziju (atkarībā no apstākļiem).

Kopējais pētījumu centrs

Eiropas Komisija izmanto Kopējo pētījumu centru (KPC) zinātnisko un tehnisko jautājumu risināšanā. Tas ir atbildīgs par iniciatīvas tehniskā un zinātniskā atbalsta nodrošināšanu. KPC cieši sadarbojas ar Pilsētu mēru pakta biroju, lai parakstītājiem nodrošinātu skaidras tehniskās vadlīnijas un šabloni, kas ļauj izpildīt Pilsētu mēru paktā norādītās saistības, kā arī pārraudzīt iniciatīvas īstenošanu un rezultātus. KPC tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Pakta atbalstītāji

Eiropas Komisija Pakta atbalstītājus definē kā Eiropas, nacionālos un reģionālos tīklus un vietējo pašvaldību apvienības, kas ar administratīvā atbalsta, saziņas un sadarbības tīklu veidošanas pasākumu palīdzību veicina Pilsētu mēru pakta iniciatīvu un atbalsta tā parakstītāju saistības.

Pakta koordinatori

Eiropas Komisija jēdzienu “Pakta koordinatori” definē kā valsts pārvaldes iestādes, kas nodrošina stratēģiskas vadlīnijas, kā arī finansiālu un tehnisku atbalstu tām pašvaldībām, kuras parakstījušas Pilsētu mēru paktu, taču kurām trūkst nepieciešamo prasmju un/vai resursu attiecīgo prasību izpildei. Pakta koordinatori ir decentralizētas administratīvi teritoriālās pārvaldes iestādes, tostarp provinces, reģioni un pašvaldību apvienības, kā arī nacionālās valsts pārvaldes iestādes, piemēram, valstu enerģētikas aģentūras.

Palīdzības dienests

Palīdzības dienests ir galvenā struktūrvienība, kas nodrošina saikni starp vietējām pašvaldībām un Pilsētu mēru pakta biroju. Tas atbild uz vispārīgiem un tehniskiem jautājumiem par iniciatīvu un palīdz parakstītājiem visa procesa gaitā.

Pilsētu mēru pakta birojs

Eiropas Komisijas nodibinātais un finansētais Pilsētu mēru pakta birojs atbild par iniciatīvas koordinēšanu un ikdienas pārvaldību. Birojs nodrošina parakstītājiem administratīvu atbalstu un tehniskās vadlīnijas, sekmē sadarbības dibināšanu starp Pakta ieinteresētajiem dalībniekiem un veicina to pasākumus. Pilsētu mēru pakta biroju vada vietējās un reģionālās pašvaldības pārstāvošu Eiropas tīklu konsorcijs, ko pārvalda asociācija “Energy Cities”, kuru veido CEMR, „Climate Alliance”, “Eurocities” un “Fedarene”.

Vietējās enerģētikas dienas

Vietējās enerģētikas dienas ir pasākumi, kurus savu oficiālo saistību ietvaros Pakta parakstītāji organizē ar mērķi palielināt sabiedrības izpratni par iespējām, ko piedāvā saprātīgāka enerģijas izmantošana. Tās rada izdevību vietējām pašvaldībām iesaistīt ieinteresētos dalībniekus un iedzīvotājus kopējā dialogā par ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādi un īstenošanu. Parasti vietējās enerģētikas dienas tiek organizētas noteiktā laikā; pasākumi tajās var atšķirties, taču lielākoties rīko tādus pasākumus kā semināri, izstādes, ekskursijas un atvērto durvju dienas.

Tematiskais seminārs

Tematiskie semināri ir interaktīvas kompetenci paaugstinošas sanāksmes, ko Pilsētu mēru pakta birojs organizē, lai veicinātu dalībnieku pieredzes un zināšanu apmaiņu. Tematiskie semināri tiek īpaši paredzēti diskusiju grupām.

Tematisko diskusiju grupa

Tematisko diskusiju grupa ir informācijas un pieredzes apmaiņas nodrošinājums, kura mērķis ir veicināt mijiedarbību un sadarbības dibināšanu starp Pakta ieinteresētajiem dalībniekiem. Pielāgotas pieredzes apmaiņas struktūras apvieno iepriekš noteiktas Pakta ieinteresēto dalībnieku kategorijas (t. i., lielas pilsētas un lielpilsētu teritorijas, mazas vai vidējas administratīvi teritoriālas vienības pārstāvošus parakstītājus, Pakta koordinatorus un Pakta atbalstītājus), lai ar citiem dalībniekiem apspriestu tematus un jautājumus par Paktu, īpaši Pilsētu mēru pakta biroja rīkoto pasākumu laikā, tiešsaistes forumos un tīmekļa semināros.

Tīmekļa seminārs

Tīmekļa seminārs ir interaktīva prezentācija tiešsaistē, kas Pakta ieinteresētajiem dalībniekiem, tostarp parakstītājiem, Pakta atbalstītājiem un koordinatoriem, nodrošina iespēju piedalīties Pilsētu mēru pakta biroja locekļa vai citu ekspertu lekcijā par noteiktu ar Paktu saistītu tematu.

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija